Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Participació Ciutadana

Codi de l'assignatura: 569794

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Bartomeu Vidal Moranta

Departament: Facultat de Belles Arts

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Taller experimental

Presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

75

 

 

Competències que es desenvolupen

 

BÀSIQUES

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorn nous o no familiars i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi
 • Ser capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Saber comunicar conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d’una manera clara i sense ambigüitats
 • Posseir les habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.


TRANSVERSALS
 • Potenciar la capacitat d’organització i planificació
 • Potenciar la capacitat de treball autònom
 • Potenciar per a l’activitat cooperativa el treball en equip


GENERALS
 • Reconèixer els processos de la construcció de la ciutat i del seu espai públic
 • Aprendre a valorar el paper de el disseny urbà i l’art públic a la ciutat contemporània
 • Aprendre a avaluar la complexitat de l’espai públic i del seu disseny


ESPECÍFIQUES
 • Valorar els conceptes fonamentals de participació i governança
 • Saber gestionar la promoció i el desplegament de processos de participació en projectes de disseny urbà
 • Aprendre a manejar-se entre les diverses escales d’aproximació que posseeix la realitat urbana

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Valorar les principals concepcions de la participació ciutadana des de l’àmbit de la intervenció social, les polítiques urbanístiques i les intervencions artístiques en l’espai públic, atenent les diferents accions, graus i rols dels actors socials implicats.
 • Vincular la participació ciutadana amb la construcció de ciutadania, la noció d’esfera pública i les noves formes de la política i els moviments socials urbans.
 • Analitzar la concepció de la participació des dels enfocaments de la investigació-acció participativa i l’acció comunitària.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Relacionar la participació ciutadana amb els processos psicosocials de l’apropiació de l’espai i els conceptes de comunitat i empoderament
 • Reconèixer els principals criteris per decidir les millors eines i procediments participatius en una proposta d’intervenció en l’espai públic.
 • Posar en pràctica alguna tècnica participativa adequant-la a un cas concret real o simulat

 

Referits a actituds, valors i normes

El desenvolupament de l’aproximació interdisciplinària en disseny urbà, es realitza, fonamentalment en el "projecte d’espai públic". Aquesta matèria és projectual, el que suposa la definició d’un tema específic a desenvolupar, l’organització d’equips pluridisciplinars de treball, i la consecució dels objectius mitjançant eines de treball pròpies de el projecte. En el nostre cas, a més, vinculem aquest desenvolupament projectual a la contextualització social derivada dels processos participatius

 

 

Blocs temàtics

 

1. Com entendre la participació ciutadana? Una aproximació conceptual

*  1.1. Concepcions i àmbits de la participació. Participació en la gestió i el disseny urbà. Tipus i nivells de participació.
1.2. La dimensió sociopolítica de la participació ciutadana. Participació top-down i bottom-up. Processos, actors i finalitats de la participació.

2. La dimensió psicosocial de la participació ciutadana

*  2.1. La mirada psicosocial: influència i interacció social; xarxes socials; normes i comportament en els grups
2.2. La participació com a procés psicosocial. Apropiació de l’espai, empoderament i enfortiment.

2.3. Participació com a intervenció social. Intervenció social i qualitat de vida. Investigació-acció participativa.

2.4. Mètodes i tècniques de participació ciutadana per a la intervenció urbana

3. Art, participació i intervenció en l’espai públic. Mètodes i casos.

*  3.1. L’art en projectes de participació ciutadana en l’espai públic. El paper facilitador de l’artista en processos de disseny urbà

3.2. El repte interdisciplinari en la intervenció artística en l’espai públic. Els llenguatges i els mètodes.

3.3. Anàlisi de casos: Poblenou, La Mina, Baró de Viver ...

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Per assolir els objectius de l’assignatura l’activitat presencial al taller experimental, alternarà amb

 • Sortides de camp
 • Pràctiques d’ordinador
 • Sessions Teòric-Pràctiques


 
Metodològicament s’alternen
 • classes Magistrals
 • col·loquis
 • classes expositives
 • debat Dirigit
 • Roda de Intervencions
 • Treballs de Grups
 • Elaboració de Projectes
 • Aprenentatge basat en l’aplicació
 • Aprenentatge basat en Problemes
 • exercicis Pràctics
 • Recerca d’informació


 
De manera complementària es realitzaran algunes activitats dirigides a través d’espai virtual, com a continuació dels exercicis a l’aula, combinada amb la tutorització presencial.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació suposa la utilització dels següents sistemes:

 • Instruments de Paper
 • proves Orals
 • Instruments basats en l’observació
 • Treballs realitzats per l’estudiant
 • Instruments de coavaluació


 
L’avaluació consisteix en la participació en la discussió dels conceptes i els casos comentats durant les sessions presencials, així com la realització de les activitats programades durant el curs.
 
Cal presentar una proposta de participació vinculada amb l’assignatura Taller de Gestió de Projectes de el mateix màster. Per al desenvolupament d’aquesta proposta es recomana el treball en grup, encara que la presentació de la proposta és individual.

 

Avaluació única

Consisteix en un treball que pot ser una reflexió, l’anàlisi d’un cas o bé una proposta d’intervenció en el qual s’avaluarà el grau de consecució dels objectius de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BLANCO, P., CARRILLO, J., CLARAMONTE, J., EXPÓSITO, M.(eds.) (2001). Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa Salamanca: Ed. Universidad de Salamanca.

BOHIGAS, O. (1985). Reconstrucció de Barcelona  Barcelona: Ed.62

BORJA, J., CASTELLS, M. (1997). Local y Global. La gestión de las ciudades en la era de la información Madrid: Taurus.

BOURDIEU, Pierre (1996) Las Reglas del arte.  Barcelona: Anagrama.

FINKELPEARL, T. (2000). Dialogues in Public Art USA: Massachusetts Institute of Technology

MADERUELO, J. (1990). El espacio raptado: interferencias entre arquitectura y escultura. Mondadori

MARCHIONI, M. (1999). Comunidad, participación y desarrollo Madrid: Ed. Popular

FRANCIS, M. (2003). Urban open space: Designing for user needs. Washington, DC: Island Press.

REMESAR, A. (2001). @rte contra el pueblo. Tensiones enter la democracia, el diseño participativo y el arte público. Monografies socio-ambientals, 21. Barcelona: Publicacions de la UB.

SANOFF, H. (2000). Community Participation Methods in Design and Planning. New York: John Wiley & Sons.

SEGOVIA, O y DASCAL, G. (2002) Espacio público, participación y ciudadanía Santiago de Chile: Ediciones Sur

VILLASANTE, T.R., MONTAÑÉS, M., y MARTÍ, J. (2000) La investigación social participativa. Construyendo ciudadanía Barcelona: El viejo topo.

Capítol

HORELLI, L. (2002). A methodology of participatory planning. En R.B. Bechtel, y A. Churchman (Eds.), Handbook of environmental psychology. (pp. 607-628). Hoboken, NJ, US: Jhon Wiley and Sons.

VIDAL, T. (2008). Participación y diseño del espacio público. En B. Fernandez y T. Vidal. Psicología de la ciudad. Debate sobre el espacio urbano. (pp. 41-57). Barcelona: Editorial UOC.

 

Article

GALLEGO, A., FERNÁNDEZ, M., y FELIU, E. (2005) Criterios generales para la planificación de procesos participativos Cuadernos Bakeaz, 68.

MANZO, L.,  PERKINS, D. (2006). Finding common ground: The importance of place attachment to community participation and planning. Journal of Planning Literature, 20(4), 335-350.

REMESAR, A., VIDAL, T., VALERA, S., SALAS, X., RICART, N., HERNÁNDEZ, A., REMESAR, N.A.. (2004). Poblenou y la Mina, participación creativa con la metodología de las CPBoxes. On the Waterfront, march, pp. 53-74 (on line magazine http://www.ub.edu/escult/1.htm">http://www.ub.edu/escult/1.htm)

REMESAR, A., SALAS, X., PADILLA, S., ESPARZA, D. (2012). Inclusion and empowerment in public art and urban design. On the w@terfront [en línia], Núm. 24 , p. 3-32. http://www.raco.cat/index.php/Waterfront/article/view/259235 

TOKER, Z. (2007). Recent trends in community design: the eminence of participation. Design Studies. 28(3), 309-323.

VIDAL, T., y POL, E. (2005). La apropiación del espacio: una propuesta teórica para comprender la vinculación entre las personas y los lugares. Anuario de Psicología, 36, 3, 281-297

VIDAL, T.; SALAS, X.;,VIEGAS, I.; ESPARZA, D; PADILLA, S. (2012). El mural de la memoria y la Rambla Ciutat d’Asunción del barrio de Baró de Viver (Barcelona): repensado la participación ciudadana en el diseño urbano. Athenea Digital, 12(1), 29-53. Disponible en: http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/article/view/Vidal 

 

Pàgina web

Red Cimas. Metodologías participativas. http://www.redcimas.org/biblioteca/metodologia/

Project for public space (2008). Placemaking for communities. http://www.pps.org/