Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estructura, Elements i Funcions de les Normes Juridicopenals

Codi de l'assignatura: 570002

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Victor Gómez Martín

Departament: Departament de Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB9.- Capacitat per comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CT1.- Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris.

CE3.- Capacitat per dissenyar, implementar, analitzar i avaluar programes de detecció i prevenció delinqüencial.

CE4.- Capacitat per gestionar mecanismes formals o informals de prevenció i tractament del delicte així com de reparació de les víctimes.

CE5.- Capacitat per dissenyar i implementar programes de mediació en situacions conflictives i delictuals en programes formals i informals.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Adquirir els coneixements necessaris per comprendre la funció de les normes penals.

- Ser capaç d’analitzar la funció de les normes penals i definir-ne la finalitat i elements que han d’abastar.

- Ser capaç de valorar les resolucions judicials, tenint en compte la finalitat de les normes penals i la funció que tenen, a través de la interpretació d’aquestes normes

- Comprendre i produir adequadament textos escrits i arguments orals relacionats amb la interpretació de les normes penals.    

- Ser capaç de fer una valoració crítica de la realitat juridicopenal, tant pel que fa a l’aplicació com a la difusió d’aquesta realitat a la societat a través dels mitjans de comunicació.     

- Conèixer, comprendre i utilitzar correctament els conceptes fonamentals de l’ordenament juridicopenal.      

 

- Aprofundir en la comprensió, interiorització i expressió dels valors democràtics d’un estat social de dret.     

- Desenvolupar els valors ciutadans propis d’una cultura de respecte als drets humans, a la diversitat social i al pluralisme que cada vegada més conforma a les societats contemporànies.

 

Referits a habilitats, destreses

- Aconseguir la capacitat d’expressió oral adequada a una teoria argumentativa en ciències socials i jurídiques.     

- Desenvolupar la capacitat d’expressió escrita vinculada a la fonamentació de les normes penals.    

- Potenciar la capacitat d’anàlisi crítica, entesa com una atenció constant i un contrast permanent amb altres àrees de coneixement, explicacions i fonts d’informació.     

- Emprar correctament el llenguatge adequat per al desenvolupament de les argumentacions.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Finalitats atribuïdes històricament al dret penal. Finalitat de prevenció general positiva i negativa

2. Finalitat de prevenció especial i rehabilitació. En particular, anàlisi de la proposta d’introduir la cadena perpètua revisable

3. Relació entre l’estructura de les normes juridicopenals i la finalitat i funció del dret penal

4. Límits a la intervenció del dret penal. Principi de legalitat. Principi de proporcionalitat i non bis in idem. Principi d’igualtat. Principi d’utilitat

5. Funció / principi d’exclusiva protecció de béns juridicopenals. Concepte de bé juridicopenal. Béns juridicopenals individuals i supraindividuals

6. Responsabilitat pel fet versus dret penal d’autor i retribució

7. Principi de culpabilitat. Responsabilitat subjectiva i concepte de dol, particular referència a la ignorància deliberada. Culpabilitat en sentit estricte

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

1. Sessions teòriques de desenvolupament del programa: 25 hores.      

2. Activitats dirigides: 25 hores:   

a) Anàlisi de sentències del Tribunal Suprem, del Tribunal Constitucional i del Tribunal Europeu de Drets Humans.   

b) Dictamen relatiu a un cas pràctic proposat pels professors.      

3. Comentari de text sobre el material bibliogràfic recomanat: 25 hores.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
1. Treball a classe: hi compta especialment l’assistència, la participació activa i el treball de l’estudiant a les classes i a les activitats que es programen. Aquesta part representa el 50 % de la nota final.  

2. Treball d’autoaprenentatge: per a l’avaluació de l’autoaprenentatge el professor planteja específicament, a l’inici del curs, opcions com ara l’elaboració de ressenyes bibliogràfiques, comentaris de textos sobre els continguts del programa, organització de seminaris dirigits pels estudiants, elaboració de monografies, treballs pràctics i altres. Aquesta part representa el 50 % de la nota final.  

A l’hora d’avaluar els treballs escrits es consideren fonamentals tant la correcció formal –ortogràfica, sintàctica i de redacció– com la correcció material –l’ús de la informació i les argumentacions aportades.

Revaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació contínua o única poden fer una prova de reavaluació, que és una prova escrita. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

Avaluació única

L’avaluació única consta d’un examen final, en el qual s’ha de respondre oralment a una sèrie de preguntes sobre el contingut del programa.

Revaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació contínua o única poden fer una prova de reavaluació, que és una prova escrita. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

         MIR PUIG, S. Derecho penal. Parte general. 8ª ed. Barcelona, Reppertor, 2008.

BACIGALUPO ZAPATER: Principios de Derecho penal, Parte general, 5ª ed., Torrejón de Ardoz 1999;

ESER/BURKHARDT: Derecho penal. Cuestiones fundamentales de la teoría del delito sobre la base de casos de sentencias (trad. Cancio/Bacigalupo), Madrid 1995;

         GARCÍA-PABLOS: Derecho penal. Introducción, Madrid 1995;

MUÑOZ CONDE, F./GARCIA ARAN, M. Derecho penal. Parte general. 6 ª ed. Valencia : Tirant lo Blanch, 2004.

ROXIN, C. Derecho penal. Parte general. Tomo I. Madrid, Cívitas, 2003.

ZUGALDÍA ESPINAR, J.M. (Dir.). Derecho Penal. Parte General. Tirant lo Blanch, 2004.