Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Política Criminal Contemporània

Codi de l'assignatura: 570003

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Joan Josep Queralt Jimenez

Departament: Departament de Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB9.- Capacitat per comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CT1.- Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris.

CE3.- Capacitat per dissenyar, implementar, analitzar i avaluar programes de detecció i prevenció delinqüencial.

CE4.- Capacitat per gestionar mecanismes formals o informals de prevenció i tractament del delicte així com de reparació de les víctimes.

CE5.- Capacitat per dissenyar i implementar programes de mediació en situacions conflictives i delictuals en programes formals i informals.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

– Conèixer els subjectes que inicien els processos de disseny politicocriminal i com actuen.
– Aprendre a identificar els diferents elements que influeixen en la política criminal d’un país i els seu modus operandi.
– Conèixer els components socials que defineixen i construeixen la por al delicte i com impacten en la política criminal.
– Assimilar el contingut i les conseqüències del fenomen actual de l’expansió del dret penal.
– Obtenir una referència de l’estat actual del dret penal europeu i de les seves properes passes; i del paper que representa en aquesta evolució la política criminal nord-americana.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Política criminal i altres ciències penals
· Política criminal i dogmàtica juridicopenal: sistema dogmàtic obert o tancat?
· Política criminal i criminologia: autonomia o dependència mútua?
· La política criminal com a pont entre la dogmàtica i la criminologia
· Política criminal i victimologia

2. Acostament científic a la política criminal: l’emperisme normatiu o la norma com a objecte d’estudi social:
· Determinants socials i mediàtics de la política criminal
· Por al delicte i inseguretat ciutadana
· La política criminal basada en l’evidència.
· Política criminal i model d’estat:
a) Política criminal i estat liberal.
b) Política criminal i estat social
c) Política criminal i estat social i democràtic de dret
d) La crisi de l’estat del benestar: neoliberalisme econòmic i neoconservadurisme social
e) Moderna política criminal i expansió del dret penal
f) Algunes manifestacions concretes

3. El contingut exprés de les exposicions de motius de les normes:
· Dades empíriques
· Dades valoratives
· Dades normatives
· La contrastabilitat de les dades
· norma i dades incorrectes, falses o inexistents

4. El contingut tàcit de les normes
- Comparatives de penes
- Comparatives d’infraccions penals i variants

5. El contingut politicocriminal de la jurisprudència
- Contingut exprés: els acords no jurisdiccionals: del pietisme judicial a la maximització de la pena
a) Doctrina Parot
b) Tràfic de drogues
c) Violació de mesures cautelars o definitives en violència de gènere
- Contingut tàcit
a) La mesura de la pena en casos semblants
b) l’extensió i reducció de l’àmbit dels tipus penals: delictes sexuals, delictes econòmics
c) Influència dels tribunals en la política criminal legislativa
d) El paper del CGPJ en els seus informes dels avantprojectes de lleis penals

6. L’influx de fets socials mediàticament ressaltats: l’agenda viciada
· L’opinió pública i l’opinió publicada
· Tractament institucional de les manifestacions delinqüencials
· Tractament als mitjans de comunicació de les manifestacions delinqüencials
· Punts de trobada i divergència

7. Anàlisi de casos des del CP de 1995
· Justificació de l’;elecció: leit motives de la legislació penal
· Material empíric contrastable
· Discurs semàntic versus discurs real
· El suport jurisprudencial
· La intervenció pal·liativa del Tribunal Constitucional

8. L’abandó de la interdicció de les penes curtes privació de llibertat: 1995 versus 2003
· El plantejament del CP del 1995
· El plantejament de la reforma de la LO 15/2003
· El manteniment de la reforma després del març de 2004
· La plena assumpció del model del 2003

9. L’ increment general de la penalitat efectiva: del 1995 al 2003 i la reforma del 2010
· Volum de pena nominal i real
· La pena real
a) Execució penal
b) El paper de la responsabilitat civil
c) El paper de la retroactivitat de les mesures del 2003
· La pena en la jurisprudència: avança la motivació de la pena?

10. Els delictes sexuals: la reforma incessant
· L’agressió sexual, canvis de format i de penalitat
· Llibertat sexual i indemnitat sexual
· Els abusos sexuals
· El menor com a subjecte passiu de determinats delictes sexuals
· Delictes relatius de la prostitució i a l’explotació sexual
· L’augment de penalitats
· Aspectes processals relatius a l’eficàcia de les mesures

11. Tràfic de drogues: les reformes de 2003, 2010 i 2015
· Naturalesa del delicte
· Les mesures legals de prevenció i de càstig
a) Les penes repressives
b) Les mesures curatives
· Diferència punitiva entre tràfic al detall i tràfic organitzat?
· Alternatives repressives

12. La localització permanent:Avortament: reformes i contrareformes

*  

 • els drets de la dona
 • el dret a la propi cos i a la sexualitat
 • punició residual
 • avortament dels menors

13. La reforma de 2015: l’enduriment penal


*  - La revisió de la presó permanent
- La localització permanent

14. La defensa del Estado: del CP a las leyes de seguridad ciudadana y nacional de 2015:
· Qué se entiende por Estado: el aparato del Estado y/o los derechos de las personas
· La primacía del aparato de Estado
· Orden público: más allá del aparato del Estado
· Multas, sanciones y procedimientos

15. La corrupció: la nova frontera de la delinqüència politicoeconòmica

*  

 • ¿Legislación penal es suficiente?
 • Mecanismos preventivos
 • Mecanismos procesales
 • Los delitos más frecuentes
 • La ejecución de las penas
 • La reparación y la responsabilidad civil ex delicto

16. La seguridad vial

*  

 • Seguridad colectiva/seguridad individual
 • La conciencia social de la seguridad vial
 • Motivación mediante conminación penal
 • Concurrencia de sanciones administrativas
 • Formación y seguridad vial
 • La seguridad vial estructural

17. El derecho a la autodeterminación vital

*  

 • Despenalización de la eutanasia
 • El castigo a la inducción y cooperación al suicidio
 • Vacunas en tiempo de pandemina

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El professor fa, en les primeres sessions, una breu introducció de la temàtica sobre la qual es treballarà al llarg de curs.
Es reparteixen les tasques, preferentment  grupals, i la preparació de les presentacions que han de fer els alumnes, individuals o en grups de no més de 3 estudiants i amb procedències acadèmiques diverses.
Debat dirigit: Presentació de les ponències, defensa en públic i debat entre tots els assistents (prèviament s’haurà distribuït el material objecte de debat).
Un cop feta l’exposició s’ha de lliurar la versió definitiva de la ponència.
Per tant, la metodologia del curs implica una participació activa i intensa de tots els integrants.

El llistat de temes d’enguany figura al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

Per definició, i d’acord amb el Protocol academicodocent de la Facultat, l’avaluació és continuada (AC) i pressuposa l’assistència dels estudiants a les sessions de manera regular, que no podrà ser inferior del 80 %. Complert aquest requisit de presencialitat, si l’alumne ha presentat per escrit la ponència assignada i dues preguntes per a cada ponència, penjant-ho tot al Campus Virtual, i ha participat en un 70 % dels debats de manera proactiva i amb argumentacions serioses i raonades, rep la qualificació corresponent (100 % de l’avaluació).

Reavaluació

La reavaluació consisteix en la presentació d’una ponència original sobre un dels temes del programa i la defensa oral corresponent davant del professor de l’assignatura. Del diàleg que es produeixi se’n deixarà una constància suficient.

Els estudiants no presentats a l’AC no poden optar a la reavaluació.

 

Avaluació única

Es pot optar per l’avaluació única si se sol·licita en el termini previst en el Protocol academicodocent.

L’avaluació única (AU) consisteix en una prova en què s’han de desenvolupar tres temes a escollir entre els cinc que presenta el professor en començar l’exercici. L’exercici és públic i l’assistència és obligatòria per a tots els alumnes.

Reavaluació

La reavaluació consisteix en la presentació d’una ponència original sobre un dels temes del programa i la defensa oral corresponent davant del professor de l’assignatura. Del diàleg que es produeixi se’n deixarà una constància suficient.

Els estudiants no presentats a l’AC no poden optar a la reavaluació.

 

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

MIR, S.; CORCOY, M. (dirs.). La política criminal del siglo XXI. Montevideo : B de F, 2006.

MIR, S.; QUERALT, J.J. (dirs.). Constitución y principios del derecho penal : algunas bases constitucionales. Valencia : Tirant lo Blanch, 2010. 

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1980226*  Enllaç

MIR, S.; QUERALT, J.J. (dirs.). La seguridad pública ante el derecho penal. Madrid : Edisofer ; Montevideo : B de F, 2010.   Enllaç

QUERALT, J.J. Derecho penal español : parte especial, 7a ed. Tirant lo Blanc, Valencia, 2015.   Enllaç

Becerra Muñoz, J; Nieto Martín, A; Muñoz de Morales, M (dirs.); Hacia una evolución racional de las leyes penales. Madrid: Ed. Marcial Pons, 2016.

Pérez Cepeda, A. I (dir.); Política criminal ante el reto de la delincuencia transnacional. Valencia: Ed. Tirant Lo Blanch, 2016.

Rubio Lara, P.A; “Pena de prisión permanente revisable: análisis doctrinal y jurisprudencial. Especial atención a sus problemas de constitucionalidad”. Revista Aranzadi Doctrinal, nº 3, 2016.

Cervelló Donderis, V; Prisión perpetua y de larga duración. Valencia: Ed. Tirant Lo Blanch, 2015.

 

SANZ MULAS, N; Política criminal; Ratio Legis, Madrid, 2017

SANZ MULAS, N; REY NAVAS, F. I., (coords.): Política criminal: presente y futuro, Ibañez, Madrid, 2019

MELENDO PARDOS, M; CALLEJO GALLEGO, M. J; LACRUZ LÓPEZ, J. M: Apuntes de Política Criminal, Dykinson, Madrid, 2019.

Cigüela Sola, J. “Crimen y castigo del excluido social: sobre la ilegitimidad política de la pena”. Tirant lo Blanch: Valencia: 2019

MIR PUIG, S. Derecho penal : parte general, 10a ed. Barcelona : Reppertor, 2015.

Queralt, J., Santana, D. (Dirs), “Corrupción pública y privada en el estado de derecho”. Tirant lo Blanch. 2017

Díez Ripollés, J. L. “Política criminal y derecho penal: Estudios: Tomo I” 3ª edición ampliada. Tirant lo Blanch. Valencia: 2020

Revista

CASTAÑO TIERNO, P. “¿Otra política penal es posible?: un estudio sobre la viabilidad de una política criminal alternativa al populismo punitivo”. Estudios penales y criminológicos: Nº. 34, 2014, pág. 561-638

González Tascón, M. M; “Regulación legal de la pena de prisión permanente revisable”. Revista de derecho y proceso penal, nº 41, 2016.

PORTERO HENARES, M; “Derecho Penal, Criminología y política criminal en la era del punitivismo”; Revista penal, nº 40, 2017, págs. 193-209

ARROYO ZAPATERO, L.A. ”Opinión pública y castigo en España: la manipulación política de la criminalidad y sus costos sociales”. Revista de derecho Penal y Criminología: Nº. 5, 2014, pág. 15-26