Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Delinqüència Organitzada i de Coll Blanc

Codi de l'assignatura: 570006

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Vicente Valiente Ivañez

Departament: Departament de Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacidad de aprendizaje en los aspectos de documentación científica, análisis, síntesis y crítica de información criminológica, y automotivación para avanzar en el conocimiento.

— Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares.

— Capacidad para diseñar proyectos científicos competitivos de investigación que contribuyan sustancialmente al avance del conocimiento criminológico.

— Capacidad para utilizar metodologías y técnicas científicas avanzadas de investigación.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conocer el origen, la naturaleza, los tipos y los objetivos de la delincuencia organizada.

— Comprender los factores económicos, sociales y políticos que afectan a la delincuencia organizada.

— Comprender las estructuras y procesos de las organizaciones criminales.

— Conocer las formas de blanqueo de capitales.

— Conocer las instituciones y estrategias internacionales contra el crimen organizado.

— Saber hacer propuestas y poder asesorar sobre la criminalidad y la prevención transnacional.

 

 

Blocs temàtics

 

1. BLOC 1. DELINQÜÈNCIA ORGANITZADA

*  


1. El concepte de delinqüència organitzada
2. Perspectives teòriques de la delinqüència organitzada
3. Mètodes d’estudi de la delinqüència organitzada
4. Mercats i activitats pròpies de la delinqüència organitzada
5. Instruments i polítiques de control de la delinqüència organitzada

2. BLOC 2. DELINQÜÈNCIA DE COLL BLANC

*  

1. El concepte de delinqüència de coll blanc

2. Etiologia de la delinqüència de coll blanc
3. L’impacte de la delinqüència de coll blanc: costos i victimització
4. La responsabilitat penal de les persones jurídiques i el compliment normatiu

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En aquesta assignatura, que té un caràcter introductori als fenòmens de la delinqüència organitzada i la delinqüència de coll blanc, es treballa el coneixement de la terminologia específica, l’anàlisi dels textos i les dificultats pròpies dels conceptes implicats. Els mètodes són els següents:


- Classes magistrals actives en què s’exposen els continguts de la matèria amb textos bàsics que l’alumne ha rebut anteriorment.

- Debats dirigits pel professor, relacionats amb les qüestions que es discuteixen en les classes magistrals i / o amb els textos bàsics que l’alumne / a ha rebut. Resolució de problemes que requereixen que el / la estudiant, ja sigui individualment o en grups petits, busqui la resposta a preguntes concretes que planteja el professor, per ajudar a assimilar els conceptes introduïts en les classes magistrals.

- Reducció de comentaris de text.

Hi ha una selecció de textos i de documents audiovisuals que han de ser analitzats des d’una perspectiva teòrica.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

D’acord amb el Protocol acadèmic de la Facultat, l’avaluació és contínua (AC) i obliga a l’assistència regular de l’estudiant / a les sessions, que no pot ser inferior, en cap cas, a l’80%. A la fi de curs, l’alumne / a haurà de presentar per escrit i exposar una ponència o informe sobre un cas d’estudi prèviament assignat. A més, per a l’avaluació del / de la estudiant es recollirà evidència de la participació en un 70% dels debats de manera proactiva i amb argumentacions serioses i raonades.

reavaluació

La reavaluació consisteix en l’elaboració d’un treball original relacionat amb alguns dels temes tractats a classe. L’extensió màxima de la feina és de 10 pàgines i s’ha de presentar davant el professor.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova en què s’han de desenvolupar tres temes a triar entre els que presenta el professor a l’inici de l’exercici. L’examen és públic i d’assistència obligatòria per a tots els alumnes. reavaluació

La reavaluació consisteix en l’elaboració d’un treball original relacionat amb algun dels temes treballats a classe. L’extensió màxima de la feina és de 10 pàgines i s’ha de presentar davant el professor.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BLOC 1

 • DE LA CUESTA, J.L. (2004), Organised Crime Control Policies in Spain: A ‘Disorganised’ Criminal Policy for ‘Organised’ Crime, en Organised Crime in Europe: Concepts, Patterns and Policies in the European Union and Beyond, edited by Cyrille Fijnaut and Letizia Paoli, 795–822. Dordrecht: Springer.
 • EUROPOL (2013), SOCTA 2013: EU Serious and Organised Crime Threat Assessment; (2017), SOCTA 2017: EU Serious and Organised Crime Threat Assessment.
 • HOLMES, L. (2016), Advanced Introduction to Organised Crime, Elgar Publishing.
 • LAMPE, K. (2016), Organized crime: analyzing illegal activities, criminal structures and extra-legal governance, SAGE.
 • MCCLEAN, D. (2007), Transnational Organized Crime: A Commentary on the UN Convention and Its Protocols. Oxford: Oxford University Press.
 • PAOLI, L. (ed.) (2014), The Oxford Handbook Of Organized Crime, Oxford University Press.
 • PAOLI, L. (2014), How to Tackle (Organized) Crime in Europe? The EU Policy Cycle on Serious and Organized Crime and the New Emphasis on Harm, European Journal Of Crime, Criminal Law And Criminal justice 22 (2014) 1-12.
 • REUTER, P. (1983.), Disorganized Crime: The Economics of the Visible Hand. Cambridge: MIT Press.
 • UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (2002), Results of a pilot survey of forty selected organized criminal groups in sixteen countries.
 • VARESE, F. (2010), Introduction. In Organized Crime. Critical Concepts in Criminology, edited by Federico Varese, 1–35. London: Routledge.

BLOQUE 1

 • DE LA CUESTA, J.L. (2004), Organised Crime Control Policies in Spain: A ‘Disorganised’ Criminal Policy for ‘Organised’ Crime, en Organised Crime in Europe: Concepts, Patterns and Policies in the European Union and Beyond, edited by Cyrille Fijnaut and Letizia Paoli, 795–822. Dordrecht: Springer.
 • EUROPOL (2013), SOCTA 2013: EU Serious and Organised Crime Threat Assessment; (2017), SOCTA 2017: EU Serious and Organised Crime Threat Assessment.
 • HOLMES, L. (2016), Advanced Introduction to Organised Crime, Elgar Publishing.
 • LAMPE, K. (2016), Organized crime: analyzing illegal activities, criminal structures and extra-legal governance, SAGE.
 • MCCLEAN, D. (2007), Transnational Organized Crime: A Commentary on the UN Convention and Its Protocols. Oxford: Oxford University Press.
 • PAOLI, L. (ed.) (2014), The Oxford Handbook Of Organized Crime, Oxford University Press.
 • PAOLI, L. (2014), How to Tackle (Organized) Crime in Europe? The EU Policy Cycle on Serious and Organized Crime and the New Emphasis on Harm, European Journal Of Crime, Criminal Law And Criminal justice 22 (2014) 1-12.
 • REUTER, P. (1983.), Disorganized Crime: The Economics of the Visible Hand. Cambridge: MIT Press.
 • UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (2002), Results of a pilot survey of forty selected organized criminal groups in sixteen countries.
 • VARESE, F. (2010), Introduction. In Organized Crime. Critical Concepts in Criminology, edited by Federico Varese, 1–35. London: Routledge.

BLOQUE 2

 • CIGÜELA SOLA, J. (2019), Compliance más allá de la ciencia penal. Aportaciones de la sociología de las organizaciones al análisis de la criminalidad corporativa y de la imputación jurídico-penal, InDret penal.
 • CORCOY BIDASOLO, M., GÓMEZ MARTÍN, V. (coords.), (2020), Manual de derecho penal, económico y de la empresa, Tirant Lo Blanch, 2ª ed.
 • NIETO MARTÍN, A. (dir.), (2015), Manual de cumplimiento penal en la empresa, Tirant Lo Blanch. 
 • RORIE, M. L. (ed.), (2019), The Handbook of White-Collar Crime, Wiley. 
 • SILVA SÁNCHEZ, J. M.,(dir.), (2020), Lecciones de derecho penal económico y de la empresa, Atelier. 
 • SILVA SÁNCHEZ, J. M. (2016), Fundamentos del Derecho penal de la empresa, B de F, 2ª ed. 
 • SOLTES, E. (2016), Why They Do It: Inside the Mind of the White-Collar Criminal, 
 • SUTHERLAND, E. (1983), White-Collar Crime. The Uncut Version, Yale University Press.  
 • VAN SLYKE, S. R., BENSON, M. L., CULLEN, F. T. (eds.), (2016), The Oxford Handbook of White-Collar Crime, Oxford University Press.

BLOC 2

 • CIGÜELA SOLA, J. (2019), Compliance más allá de la ciencia penal. Aportaciones de la sociología de las organizaciones al análisis de la criminalidad corporativa y de la imputación jurídico-penal, InDret penal.
 • CORCOY BIDASOLO, M., GÓMEZ MARTÍN, V. (coords.), (2020), Manual de derecho penal, económico y de la empresa, Tirant Lo Blanch, 2ª ed.
 • NIETO MARTÍN, A. (dir.), (2015), Manual de cumplimiento penal en la empresa, Tirant Lo Blanch. 
 • RORIE, M. L. (ed.), (2019), The Handbook of White-Collar Crime, Wiley. 
 • SILVA SÁNCHEZ, J. M.,(dir.), (2020), Lecciones de derecho penal económico y de la empresa, Atelier. 
 • SILVA SÁNCHEZ, J. M. (2016), Fundamentos del Derecho penal de la empresa, B de F, 2ª ed. 
 • SOLTES, E. (2016), Why They Do It: Inside the Mind of the White-Collar Criminal, 
 • SUTHERLAND, E. (1983), White-Collar Crime. The Uncut Version, Yale University Press.  
 • VAN SLYKE, S. R., BENSON, M. L., CULLEN, F. T. (eds.), (2016), The Oxford Handbook of White-Collar Crime, Oxford University Press.

Vídeos, DVD i pel·lícules cinematogràfiques

Documentos audiovisuales

 • Los tipos que estafaron a América (Enron: The Smartest Guys in the Room), de Alex Gibney. (EEUU, 2005)
 • Margin Call de J.C. Chandor (EEUU, 2011)
 • Inside Job de Charles Ferguson (EEUU, 2010)
 • To big to fail de Curtis Hanson (EEUU, 2011)
 • The Capital de Costa Gavras (Francia, 2012)
 • Corrupción: Organismo Nocivo de Albert Sanfeliu y Teresa Soler (España, 2015)

 • Los tipos que estafaron a América (Enron: The Smartest Guys in the Room), de Alex Gibney. (EEUU, 2005)
 • Margin Call de J.C. Chandor (EEUU, 2011)
 • Inside Job de Charles Ferguson (EEUU, 2010)
 • To big to fail de Curtis Hanson (EEUU, 2011)
 • The Capital de Costa Gavras (Francia, 2012)
 • Corrupción: Organismo Nocivo de Albert Sanfeliu y Teresa Soler (España, 2015)

Bases de dades

Informe de la UNODC (2002) sobre investigación piloto de 60 grupos criminales organizados seleccionados en 16 países (constantemente actualizada)

Informe de la UNODC (2002) sobre investigación piloto de 60 grupos criminales organizados seleccionados en 16 países (constantemente actualizada)