Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Avaluació i Tractament de Delinqüents d'Alt Risc

Codi de l'assignatura: 570008

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Antonio Andres Pueyo

Departament: Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

28

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

28

Treball tutelat/dirigit

22

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CG1. Capacitat per detectar problemes delinqüencials i penològics, o d’execució de penes i mesures, i problemes victimològics i de seguretat.

CG2. Capacitat per oferir solucions pràctiques, amb base científica, als problemes detectats.

CE2. Capacitat per analitzar, diagnosticar i dur a terme intervencions preventives i reactives amb delinqüents, víctimes i comunitats, partint de l’estudi de la realitat social i normativa i dels mitjans i instruments legals i econòmics disponibles.

CE3. Capacitat per dissenyar, implementar, analitzar i avaluar programes de detecció i prevenció delinqüencial.

CE4. Capacitat per gestionar mecanismes formals o informals de prevenció i tractament del delicte així com de reparació de les víctimes.

CE5. Capacitat per dissenyar i implementar programes de mediació en situacions conflictives i delictuals en programes formals i informals.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els avenços en el tractament dels delinqüents d’alt risc.

— Aprofundir en els fonaments de la predicció del risc de violència.

— Contrastar les aproximacions clíniques i actuarials en l’avaluació del risc.

— Analitzar detalladament els estudis sobre gestió del risc.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Delinqüència violenta, perillositat i valoració del risc

*  Aquest bloc s’ocupa d’analitzar l’evolució del concepte de perillositat i la substitució gradual d’aquest concepte per la valoració del risc de violència i reincidència.

 

1.1. Revisió històrica del concepte de perillositat

1.2. Insuficiència i limitacions de la perillositat criminal

1.3. Valoració del risc i reincidència

2. Avaluació forense i gestió del risc en delinqüents violents

*  Anàlisi detallada dels recursos forenses d’avaluació de la perillositat i la valoració del risc aplicats a la gestió penal i penitenciària.

2.1. Avaluació clínica i intuïció dels operadors jurídics

2.2. Avaluació actuarial i IA

2.3. Avaluació clinicoprofessional i individualització al cas

3. Tipologia de la delinqüència violenta i reincidència

*  L’anàlisi de la delinqüència violenta s’ha dur a terme dividint aquest grup heterogeni en diversos grups més homogenis per tal de gestionar-los amb eficàcia.

3.1. Delinqüència violenta interpersonal greu

3.2. Delinqüència sexual i contra la parella

3.3. Delinqüència juvenil i comportament antisocial violent

3.4. Violència terrorista, extremisme i delictes d’odi

4. Programes d’intervenció: avenços i noves propostes

*  La deriva punitiva dels programes d’execució penal i penitenciària s’ha produït alhora que s’ha avançat molt en noves iniciatives i models de rehabilitació. En aquest apartat s’exposen aquests avenços.

4.1. Potència i eficàcia dels programes rehabilitadors a les presons i les MPA

4.2. Model RxNxN i Good Lives

4.3. Intervenció penitenciària i gestió de la reincidència

5. Intervenció i gestió del risc penitenciari i postpenitenciari

*  Presentació de noves tècniques d’intervenció per reduir el risc de reincidència dels delinqüents violents i reincidents a la llum dels avenços de la criminologia dels darrers anys.

5.1. Deriva punitiva i rehabilitació: conflictes i futur de la "bombolla penitenciària"

5.2. Nous models d’intervenció per a delinqüents d’alt risc: COSA i mentories

5.3. El futur de la gestió penal i criminològica dels delinqüents d’alt risc

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’imparteix de manera intensiva en set setmanes. Cada setmana hi ha 4 hores de classe presencial, una de teoria i tres de seminari. Cada setmana es lliura als estudiants un article o una sèrie d’articles que s’exposen i comenten públic, i dels quals han d’entregar un resum, generalment a la sessió posterior o en el moment que el professorat determini.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada exigeix una participació activa en les sessions del màster (especialment en les dedicades a seminari), l’entrega dels resums encarregats a les sessions i el document final de síntesi, que consisteix en un assaig original que reculli una reflexió pròpia de cada estudiant sobre un tema o un article o articles treballats durant el curs.

El valor de les activitats és, sobre un màxim de 10, el següent:

— 2 punts per a l’assistència i la participació.

— 3,5 punts per als treballs de les sessions.

— 4,5 per al treball final.

En el cas de l’avaluació continuada, tal com s’ha descrit anteriorment, les dates de l’avaluació es defineixen a l’inici del curs. 

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació, que és una prova escrita davant del professor en el dia i l’hora fixats de manera individual.

Per poder optar la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

Avaluació única

L’avaluació única es fa a partir de la presentació d’un document de síntesi, que ha de ser un assaig original que reculli una reflexió pròpia sobre qualsevol dels temes treballats durant el curs. Aquest document ha d’incloure una revisió exhaustiva de tots els articles de lectura obligatòria del curs. El valor d’aquesta activitat és sobre un màxim de 10 punts.

Les dates de l’avaluació única es defineixen a l’inici del curs.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació, que és una prova escrita. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Singh,J. et al. (2016). International Perspectives on Violence Risk Assessment.Oxford University Press. London.

  ISBN:9780199386291

Singh,J.P. et al. (2018). Handbook of Recidivism Risk / Needs Assessment Tools.Wiley-Blackwell. New York. 

  ISBN: 978-1-119-18429-4

Loinaz,I. (2017) MANUAL DE EVALUACION DEL RIESGO DE VIOLENCIA. Madrid. Pirámide,Ed.

Quinsey, V.L., Harris, G.T., et al (2015).  Violent offenders: Appraising and managing risk. Washington: A.P.A. Press.

Webster, C.D., Douglas, K.S., Eaves, D. y Hart, S.D. (2005).  HCR-20.  Guía para la valoración del riesgo de comportamientos violentos.  (E. Hilterman y A. Andrés Pueyo, Trans.).  Barcelona, España: Universitat de Barcelona.

Capítol

Andrés Pueyo, A. (2012).  Peligrosidad criminal: anàlisis crítico de un concepto polémico.  En:     Demetrio, E. y Maroto, M. (ed.).  Neurociencias y derecho penal.  Madrid: Edisofer S.L.

Article

Arribas López, E. (2009).  Las normas internacionales penitenciarias relacionadas con el   tratamiento de internos peligrosos o inadaptados y el régimen cerrado en el sistema penitenciario español.  Revista General de Derecho Penal, 12, 1-9.

Andrews. D.A., Bonta, J. & Wormith, S.J. (2006).  The Recent Past and Near Future of Risk         and/or Need Assessment.  Crime & Delinquency, 52, 7-27.

Andrés Pueyo, A. y Redondo, S. (2007).  La predicción de la violencia: entre la peligrosidad y      la valoración del riesgo de violencia.  Papeles del psicólogo, 28(3), 157-173.

Campbell, M.A., French, S. & Gendreau, P. (2009).  The prediction of violence in adults   offenders.  Criminal Justice and Behavior, 36(6), 567-590.

Skeem, J. L., & Monahan, J. (2010). Current Directions in Violence Risk Assessment. Current Directions in Psychological Science, 20(1), 38–42.

Monahan, J., & Skeem, J. L. (2014). The evolution of violence risk assessment. CNS Spectrums, (March 2014), 1–6. doi:10.1017/S1092852914000145

Hanson, R.K. (2009).  The psychological assessment of Risk for Crime and Violence. Canadian Psychology, 50(3), 172-182.