Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Enjudiciament Criminal: Processos i Garanties

Codi de l'assignatura: 570009

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Nancy Carina Vernengo Pellejero

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial

 

15

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 

Es recomana a l’alumnat fer servir la legislació actualitzada.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

CG1. Capacitat per detectar problemes delinqüencials i penològics, o d’execució de penes i mesures, i problemes victimològics i de seguretat.

CG2. Capacitat per oferir solucions pràctiques, amb base científica, als problemes detectats.

CE2. Capacitat per analitzar, diagnosticar i dur a terme intervencions preventives i reactives amb delinqüents, víctimes i comunitats, partint de l’estudi de la realitat social i normativa i dels mitjans i instruments legals i econòmics disponibles

CE3. Capacitat per dissenyar, implementar, analitzar i avaluar programes de detecció i prevenció delinqüencial.

CE4. Capacitat per gestionar mecanismes formals o informals de prevenció i tractament del delicte així com de reparació de les víctimes.

CE5. Capacitat per dissenyar i implementar programes de mediació en situacions conflictives i delictuals en programes formals i informals.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Detectar el fenomen delictiu i la repercussió processal que implica.
- Determinar la imputació i concreció de l’objecte del procés penal.
- Conèixer les diligències d’instrucció i la seva rellevància probatòria.
- Conèixer les mesures cautelars al procés penal, amb una especial referència a les mesures de protecció de les víctimes de violència domèstica.
- Conèixer la presumpció d’innocència i la mínima activitat probatòria.
- Conèixer la protecció de la víctima i el seu rescabalament.

 

Referits a habilitats, destreses

- Saber detectar els errors pràctics del procés penal en casos concrets.
- Saber detectar la il·licitud de la prova.
- Identificar els procediments penals i les especialitats procedimentals en funció del tipus delictiu. La vis attractiva dels jutjats de violència sobre la dona sobre els procediments de família amb concurrència de violència domèstica.
- Saber valorar la posició de la víctima.
- Saber valorar el respecte als drets fonamentals com a garantia del processat.

 

Referits a actituds, valors i normes

- Entendre el dret processal penal des d’una perspectiva que permet valorar-lo com a mecanisme de detecció, combat i protecció davant del delicte.
- Aplicar els valors i principis constitucionals al procés.
- Detectar la víctima com a part fonamental del procés i el seu rescabalament com a aspecte principal de l’objecte del judici.
- Descobrir vies alternatives de resolució de conflictes en l’àmbit penal.

 

 

Blocs temàtics

 

1. CONSTITUCIÓ I PROCÉS PENAL

1.1. El fonament del procés

1.2. Els sistemes processals a l’enjudiciament criminal

1.3. Concepte científic del Dret Processal: jurisdicció, acció i procés

1.4. El procés penal i les garanties constitucionals de l’art. 24 de la Constitució

2. EL PROCÉS JUST DES DE LA PERSPECTIVA DEL PROCÉS PENAL

2.1. El degut procés de llei anglosaxó i el procés amb totes les garanties de la Constitució espanyola

2.2. El dret a un procés sense dilacions indegudes

2.3. Economia processal i procés penal: el dret a la assistència jurídica gratuïta

2.4.   La tutela cautelar al procés penal

2.5. La constitucionalització i internacionalitació de la defensa dels drets fonamentals. La jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans

3. EL PROCÉS PENAL I EL JUTGE CONSTITUCIONAL

3.1. El dret a la jurisdicció

3.2. El jutge ordinari, predeterminat i preconstituït per llei

3.3. La independència judicial

3.4. La professionalitat dels jutges

3.5. La institució del Jurat al procés penal

4. LES GARANTIES FONAMENTALS DEL PROCÉS PENAL

4.1. Les parts processals i la igualtat d’armes

4.2. El dret d’audiència i contradicció

4.3. El dret a la pressupció d’innocència

4.4. El dret de defensa: la prohibició d’indefensió. Defensa material i defensa tècnica

4.5. El principi de publicitat: publicitat absoluta i publicitat relativa

4.6. El dret a la prova: els mitjans de prova al procés penal, la pràctica de la prova i els límits del dret a la prova

5. EL DRET AL RECURS AL PROCÉS PENAL

5.1. Concepte i fonament dels recursos

5.2. El doble grau juridiccional al procés penal

5.3. L’exigència de congruència i la prohibició de reformatio in peius

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les sessions de classe es dediquen a desenvolupar la matèria que és objecte d’estudi, d’acord amb el temari que consta en aquest pla docent. L’aproximació a l’estudi de la matèria es fa des d’una perspectiva teoricopràctica, que permet als alumnes conèixer la problemàtica de les diferents institucions processals i les garanties processals.

A més de sessions presencials, els alumnes també han de dur a terme treball autònom per tal de completar les explicacions del professor.

És obligatori fer totes les activitats d’avaluació programades.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Convocatòria ordinària
El sistema d’avaluació continuada consta de dues activitats obligatòries:

- 1a activitat: Qüestionari de preguntes de format breu (50% de la qualificació definitiva)

- 2a activitat: Examen en format test (50% de la qualificació definitiva).

Reavaluació

Els/les alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada poden fer una prova de reavaluació, que consistirà en un examen test i representarà el 100% de la qualificació definitiva. Per poder optar a la prova de reavaluació és obligatori haver-se presentat a l’examen final de la primera convocatòria.

 

Avaluació única

Excepcionalment, els/les alumnes que ho sol·licitin d’acord amb el procediment oficial previst, poder optar pel sistema d’avaluació única.

Convocatòria ordinària

Es contempla la realització d’una única prova que consisteix en un examen final de test. El resultat d’aquest examen representarà el 100% de la qualificació definitiva.

Reavaluació

Els/les alumnes que no superin la prova d’avaluació única poden fer una prova de reavaluació, que consistirà en un examen de test i representarà el 100% de la qualificació definitiva. Per optar a la reavaluació és obligatori haver-se presentat a l’examen final de la primera convocatòria.