Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: El Dret Internacional dels Drets Humans

Codi de l'assignatura: 570013

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: David Bondia Garcia

Departament: Departament de Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB7.- Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

 

CB10.- Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

 

CG1- Capacitat de detectar problemes delinqüencials i penològics, o d’execució de penes i mesures, i problemes victimològics i de seguretat.

 

CG2.- Capacitat d’oferir solucions pràctiques, amb base científica, als problemes detectats.

 

CG3.- Capacitat de desenvolupar habilitats interpersonals i d’empatia per comprendre i solucionar conflictes de caràcter social i de convivència.

 

CT1.- Capacitat de treballar en equips multidisciplinaris.

 

CE3.- Capacitat de dissenyar, implementar, analitzar i avaluar programes de detecció i prevenció delinqüencial.

 

CE6.- Capacitat d’identificar i analitzar els diferents plantejaments sociohistòrics i epistemològics dels problemes socials i penals.

 

.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Adquirir els coneixements necessaris per comprendre les característiques i contingut del dret internacional dels drets humans.

- Disposar dels coneixements mínims per identificar i analitzar els òrgans internacionals amb competències en matèria de protecció internacional dels drets humans, i molt especialment d’aquells sobre els quals els particulars tenen legitimació activa.

- Estar capacitat per prendre decisions professionals en relació amb els mecanismes internacionals de garantia dels drets humans, i per introduir els arguments jurídics en l’actuació en situacions derivades de la pràctica interna.

- Comprendre i produir adequadament textos escrits i arguments orals relacionats amb els mecanismes internacionals de garantia dels drets humans.

- Estar capacitat per a una valoració crítica de la realitat internacional i interna en matèria de drets humans, la qual és susceptible de contribuir a la formació integral com a jurista.

 

 

Blocs temàtics

 

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Origen i evolució dels drets humans a la societat internacional

1.2. L’objecte del dret internacional dels drets humans

1.3. L’aplicació del dret internacional dels drets humans i l’ordenament jurídic intern dels estats: especial referència al dret espanyol

1.4. Universalisme i regionalisme internacional en la protecció dels drets humans

2. EL SISTEMA DE NACIONS UNIDES DE PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS

2.1. Les Nacions Unides i els Drets Humans: la Carta de les Nacions Unides i la Declaració Universal de Drets Humans

2.2. El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals

2.3. Els tractats de repressió de violacions greus de drets humans: especial referència al genocidi. La protecció de grups humans especialment desprotegits

2.4. Mecanismes convencionals i extraconvencionals de garantia dels drets humans

3. SISTEMES REGIONALS DE PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS, PARTICULAR REFERÈNCIA AL SISTEMA EUROPEU

3.1. El Consell d’Europa i el Conveni Europeu per a la Salvaguarda dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals, i els  protocols que contenen

3.2. El Tribunal Europeu de Drets Humans: estructura, funcionament i jurisprudència

3.3. El sistema de la Carta Social Europea i altres convenis de protecció dels drets humans de caràcter específic presos al Consell d’Europa

3.4. La protecció dels drets humans a la Unió Europea i l’OSCE

3.5. Altres sistemes regionals: els sistemes americà i africà de protecció dels drets humans

4. EL TRACTAMENT DE LA DETENCIÓ DES DEL DIDH

4.1. Drets del detingut i justícia penal

4.2. La prohibició de la tortura i altres tractaments cruels, inhumans i degradants. Prevenció i repressió de la tortura i de pràctiques anàlogues

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

1. Sessions teòriques de desenvolupament del programa.

2. Activitats dirigides:

   a) Anàlisi de tractats internacionals de drets humans i de la seva pràctica.

   b) Informe jurídic sobre un cas pràctic proposat pels professors.

3. Estudi personal del material bibliogràfic recomanat.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
1. Treball a classe: es considera especialment l’assistència, participació activa i treball de l’estudiant a les classes i a les activitats que es programin, com ara ressenyes bibliogràfiques, comentaris de text, organització de seminaris dirigits pels estudiants, els treballs pràctics i altres. Aquesta part representa el 30 % de la nota final.

2. Treball d’autoaprenentatge: treball monogràfic basat en un supòsit de fet comú. El treball representa el 70 % de la nota final.

A l’hora d’avaluar els treballs escrits es consideren fonamentals tant la correcció formal –ortogràfica, sintàctica i de redacció–, com la correcció material –ús de la informació i argumentacions aportades.

Reavaluació

La reavaluació de l’AC consisteix en una prova escrita en la qual es formulen preguntes teòriques i la resolució d’un cas pràctic.

 

Avaluació única

Si es demana en els termes previstos en el Protocol academicodocent, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, que consisteix en un examen teòric de dues hores en què l’estudiant ha de respondre tres preguntes d’entre quatre de proposades.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació única poden fer una prova de reavaluació, que és una prova escrita. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BONET PÉREZ, J. – SÁNCHEZ SÁNCHEZ, V. (dir), Els drets humans al segle XXI: continuïtat i canvis, editorial Huygens – Institut de Drets Humans de Catalunya, Barcelona, 2007

CARRILLO SALCEDO, J. A., El Convenio Europeo de Derechos Humanos, Tecnos, Madrid, 2003.

CARRILLO SALCEDO, J. A., Soberanía de los Estados y derechos humanos en el Derecho internacional contemporáneo, 2ª edición, Tecnos, Madrid, 2001.

CASADEVALL, J., El Tribunal Europeu de Drets Humans i la seva jurisprudència, Tirant lo Blanch, València, 2012