Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Negocis Digitals i Empreses Virtuals

Codi de l'assignatura: 570105

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Albert Rof Bertrans

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62,5

 

Activitats presencials i/o no presencials

62,5

 

-  Teoria

Presencial

 

22

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

13

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

27,5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Capacitats bàsiques i generals

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

— Capacitat per plantejar un projecte (empresarial o d’innovació) basat en una idea original i que després se’n pugui valorar la viabilitat.
 

Capacitats específiques

— Capacitat per aplicar les tècniques de generació d’idees i creativitat per generar noves idees de negoci o processos d’innovació a les organitzacions.

— Capacitat per buscar fonts de finançament externes i internes per a la creació de noves empreses o projectes empresarials.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Desenvolupar en els participants els coneixements i les capacitats per:

— Entendre com les noves tecnologies estan canviant els models de negoci dominants de moltes indústries, i donen lloc a models de negoci electrònic (e-business models) que transformaran el panorama competitiu.

— Reflexionar sobre com canvia el consumidor i com això afecta l’estratègia i els plans de màrqueting.

— Incorporar en les estratègies de màrqueting l’ús de les noves eines tecnològiques per accelerar l’estratègia competitiva de l’empresa.

— Desenvolupar un pla de negoci executiu per crear una nova empresa digital que aprofiti oportunitats de mercat no cobertes pels models de negoci tradicionals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Les relacions entre creació de valor, model de negoci, estratègia i model organitzatiu

1.1. La necessitat d’enfocar-se a estratègies de creació de valor
1.2. Què és un model de negoci?
1.3. Com internet i les TIC proporcionen nous models de negoci disruptius?
1.4. Estratègia competitiva i model de negoci
1.5. Organització i model de negoci

2. El rol canviant del nou consumidor

2.1. Característiques i reptes de la generació digital («Net Gen»)
2.2. Accés a la informació, visió global, treball en xarxa (networking), experimentació, activisme i cocreació de valor
2.3. El nou concepte de mercat

3. Les noves regles del màrqueting

3.1. Com ha canviat el web les regles del màrqueting i les relacions públiques?
3.2. Internet: web 1.0, web 2.0 i web 3.0
3.3. La teoria «the long tail» o de llarga cua
3.4. Tendències a nivell mundial: blogs, microblogs, podcasting, vídeo, wikis, màrqueting viral, xarxes socials, màrqueting en els cercadors, etc.

4. Els nous models de negoci

4.1. Els models de negoci electrònic (e-business models) més desenvolupats: Online retail, Advertising supported, Subscription model, Download fees, Affiliate marketing, Software as a Service (SaaS), Brokerage or Intermediary i Hybrid e-business models

4.2. Pla de cinc passos per als models de negoci web 2.0:
• Construir sobre el valor d’usuari col·lectiu
• Activar efectes de xarxa
• Treballar a través de les xarxes socials
• Sindicació de competències dinàmiques
• Recombinació d’innovacions

4.3. Regles per crear models de negoci exitosos en entorns digitals i mòbils
• La primera llei de l’esperit emprenedor
• Utilitzant boosters
• Formular el problema
• Contractar líders per dirigir l’empresa

5. Pla de negoci web 2.0

5.1. Resum executiu
5.2. Context, concepte de negoci, objectius i finançament
5.3. Anàlisi de mercat: l’oportunitat
5.4. Anàlisi competitiva: el model de negoci electrònic (e-business)
5.5. Productes i serveis: la proposta de valor
5.6. Moment i fites: les accions
5.7. Equip directiu i executiu: les capacitats
5.8. Governabilitat, propietat i control
5.9. Finances

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia i els recursos docents utilitzats per impartir l’assignatura són els següents:

— Classes magistrals en què s’exposen els continguts teòrics de la matèria. Amb l’objectiu de portar la teoria a la pràctica s’exposen, comenten i debaten a classe diversos estudis de casos reals en cadascun dels blocs temàtics. Algunes de les anàlisis de casos es fan en equip i la resta són individuals.

— L’estudiant ha de fer un treball final en equip amb la metodologia «The 24 Steps and The Investor». El treball final es desenvolupa de manera autònoma sota la tutela del professor de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura consisteix, en un 40 %, en l’elaboració de treballs individuals i en equip durant el curs, i el 60 % restant correspon al projecte final.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

 • Generación de Modelos de Negocio, ALEXANDER OSTERWALDER; YVES PIGNEUR, Ed. Deusto S.A. Ediciones 2011. ISBN 97-88423427994.

Catàleg UB  Enllaç

 • La disciplina del emprender, BILL AULET, Ed. LIDeditorial.com 2015. ISBN: 97-88483564066.

Catàleg UB  Enllaç

 • The Art of Opportunity: How to Build Growth and Ventures Through Strategic Innovation and Visual Thinking, Marc Sniukas,‎ Parker Lee,‎ Matt Morasky, Wiley; 1 edition (May 2, 2016). ISBN-13: 978-1119151586.

Catàleg UB  Enllaç

 • Design a Better Business: New Tools, Skills, and Mindset for Strategy and Innovation, Patrick Van Der Pijl, Justin Lokitz, Lisa Kay Solomon,‎ Erik van der Pluijm,‎ Maarten van Lieshout, Wiley; 1 edition (September 13, 2016). ISBN-13: 978-1119272113.

Catàleg UB  Enllaç

 • Ten Types of Innovation: The Discipline of Building Breakthroughs, Larry Keeley, Helen Walters, Ryan Pikkel,‎ Brian Quinn, Wiley; 1 edition (April 15, 2013). ISBN-13: 978-1118504246.

Catàleg UB  Enllaç

 • The Lean Product Playbook: How to Innovate with Minimum Viable Products and Rapid Customer Feedback, Dan Olsen, John Wiley & Sons Inc; Edición: 1 (22 de mayo de 2015). ISBN-13: 978-1118960875.

Catàleg UB  Enllaç

 • Blue Ocean Strategy, Expanded Edition: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant, W. Chan Kim,‎ Renee Mauborgne, Harvard Business School Press; Edición: Expanded edition (1 de enero de 2015). ISBN-13: 978-1625274496.

Catàleg UB  Enllaç

 • Plan de Negocio, ZORITA, E., Ed. ESIC 2015. ISBN: 9788415986720.

Catàleg UB  Enllaç

 • Diseñando la propuesta de valor: Cómo crear los productos y servicios que tus clientes están esperando, ALEXANDER OSTERWALDER, Ed. Deusto S.A. Ediciones 2015. ISBN 97-88423419517.

Catàleg UB  Enllaç

 • El Método de Lean Startup, ERIC RIES, Ed. Deusto S:A Ediciones, 2012. ISBN 97-88423409495.

Catàleg UB  Enllaç

 • El manual del emprendedor,  STEVE Y BOD DORF, Ed. Gestión 2000. Año 2015. ISBN: 788498752830.

Catàleg UB  Enllaç

 • The Four Steps to the Epiphany, Steve Blank, K&S Ranch; 2nd edition (July 17, 2013). ISBN-13: 978-0989200509.

Catàleg UB  Enllaç

 • Entrepreneurship, ROBERT D.  HISRICH; MICHAEL P. PETERS, DEAN A. SHEPHERD, Ed. McGraw-Hill 2005. ISBN 84-481-9839-5.       

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

         http://theleanstartup.com/

         http://disciplinedentrepreneurship.com/