Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret Administratiu i Dret Estatutari

Codi de l'assignatura: 570116

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Mariola Rodriguez Font

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB7. - Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB8. - Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels propis coneixements i judicis.

CB10. - Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

CG2.- Capacitat de prendre decisions davant problemes o situacions complexes.

CT1.- Capacitat de desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que facilitin l’exercici de la professió de gestor administratiu i les relacions amb els ciutadans, els altres professionals i les institucions que li són pròpies.

CE1.- Capacitat d’informar, aconsellar i assessorar professionalment tercers en les relacions administratives susceptibles de representació amb les administracions públiques.

CE2.- Capacitat d’utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació pròpies de l’exercici professional col·legiat de la gestió administrativa.

CE3.- Capacitat de dissenyar i planificar processos i estratègies tenint en compte les especialitats i exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

CE4.- Capacitat d’anticipar i avaluar les conseqüències jurídiques i econòmiques de les estratègies dissenyades.

CE6.- Capacitat de planejar diverses alternatives davant un problema jurídic o econòmic, saber-les jerarquitzar i prendre decisions per arribar a una solució adequada a les necessitats del client.

CE7.- Capacitat d’identificar i de saber fer els tràmits administratius, notarials i registrals propis dels gestors administratius.

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer el règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

— Identificar les actuacions que són objecte de l’activitat administrativa de policia o d’ordenació en els principals àmbits sectorials.

— Conèixer els drets i les obligacions derivades de l’Estatut de la professió de gestor administratiu i les seves implicacions pràctiques.

— Identificar els supòsits constitutius d’infracció administrativa a persones físiques i jurídiques en els àmbits sectorials del transport, la circulació i el trànsit i valorar-ne les conseqüències jurídiques i econòmiques.

— Conèixer les particularitats del procediment administratiu sancionador en els àmbits sectorials del transport, la circulació i el trànsit.

— Conèixer el règim jurídic aplicable als béns de les administracions públiques (autoritzacions, concessions i condicions d’ús).

— Conèixer els aspectes essencials de l’organització institucional i territorial de l’Estat i la seva dimensió competencial.

— Identificar els actes de contingut normatiu dictats per les administracions públiques i les vies de control intern i jurisdiccional d’aquests actes.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber aplicar els diferents elements del procediment administratiu en cada supòsit concret.

— Valorar les conseqüències jurídiques derivades de les actuacions que són objecte de l’activitat administrativa de policia o d’ordenació en els principals àmbits sectorials i formular els tràmits administratius que corresponguin en cada cas.

— Determinar i aplicar els tràmits que corresponents en els supòsits en què es produeix un ús privatiu dels béns de domini públic (autoritzacions, concessions i condicions d’ús).

— Saber aplicar els aspectes procedimentals corresponents per al control dels actes de contingut normatiu dictats per les administracions públiques.

— Valorar les conseqüències de la responsabilitat administrativa del col·legiat en les actuacions irregulars derivades de l’exercici de la professió.

––  Incorporar l’enfoc de la perspectiva de gènere en aquelles parts del temari de l´assignatura en que sigui possible.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Associació d’empreses que recorre una norma reglamentària autonòmica o local relativa a la concessió d’ajuts públics. Les empreses afectades per la denegació impugnen els actes administratius corresponents.

- En la resolució del cas es plantegen qüestions vinculades a la diferenciació entre reglament i acte administratiu, els seus procediments d’elaboració i aprovació, l’exercici de potestats discrecionals i reglades, la legitimació i la participació administrativa i els controls interns i jurisdiccionals de les administracions públiques. En concret:

1.1.

 • Organització institucional i territorial de l’Estat. Principis generals i distribució competencial.
 • Normes i actes amb contingut normatiu dictats pels òrgans de govern de les administracions públiques.
 • Procediment d’elaboració i aprovació dels reglaments i formes de control a través de recursos directes i indirectes.
 • Actes administratius, actes de les entitats col·laboradores de l’Administració i exercici de potestats discrecionals i reglades.
 • Procediment administratiu: iniciació i resolució; el temps en el procediment i les peculiaritats del procediment administratiu electrònic.
 • Control intern i jurisdiccional dels actes administratius.

 

2. Domini públic.

- En la resolució del cas es plantegen qüestions vinculades a la titularitat del domini públic, als títols habilitants per a la seva ocupació i ús, a l’activitat administrativa de policia i ordenació i al control administratiu previ a través de llicència, comunicació i declaració responsable. En concret:

2.1.

 • Règim jurídic del domini públic: titularitat, gestió, transmissió i cessió, i protecció i defensa.
 • Ús dels béns de domini públic: autoritzacions, concessions i condicions d’ús.
 • L’actuació administrativa de limitació o control de les activitats privades.
 • Llibertat d’establiment i prestació de serveis en el mercat

 

3. Infraccions i sancions administratives. Àmbits sectorials del transport, la circulació i el trànsit.

- En la resolució del cas es plantegen qüestions vinculades a les sancions administratives, a l’activitat d’inspecció i als sectors de trànsit i transport. En concret:

3.1.

 • Tipificació d’infraccions i sancions administratives.
 • Infraccions i sancions administratives a persones jurídiques i físiques.
 • Persones responsables de les infraccions i sancions administratives.
 • Procediment sancionador.
 • Potestats del personal d’inspecció. Abast i contingut de les actes d’inspecció.
 • Ordenació del trànsit de vehicles, del transport de persones i mercaderies, i de conductors.
 • Distribució competencial en l’ordenació de la circulació, trànsit i transport de persones i mercaderies.

 

4. Els drets i les obligacions de la professió de gestor administratiu: el control i la supervisió de l’ètica professional i les actuacions irregulars.

- En la resolució del cas pràctic es plantegen qüestions vinculades als drets i les obligacions de la professió de gestor administratiu. En concret, l’alumne ha de discernir les qüestions relacionades amb les obligacions com a professional i com a col·legiat, la seva ordenació i control per part del col·legi professional:

4.1.

 • Les obligacions com a professional i com a col·legiat.
 • Actuacions irregulars.
 • Conseqüències de la responsabilitat administrativa del col·legiat en les actuacions irregulars.
 • Infraccions objecte de sanció disciplinària en l’exercici de la professió de gestor administratiu.

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’imparteix a través del mètode del cas, sobre la base d’un supòsit de fet que l’estudiant ha de preparar aplicant les normes de l’ordenament jurídic vigent i el material de treball suggerit pel professor responsable de l’assignatura. En concret, la docència de l’assignatura segueix la metodologia següent :

Classes teoricopràctiques destinades a explicar els trets fonamentals dels casos pràctics a través dels quals s’articula la docència, i a debatre les qüestions i resoldre les preguntes plantejades en el marc de cadascun dels supòsits pràctics. En aquestes classes es fa la corresponent citació i remissió a la bibliografia i als textos normatius que s’indiquin com a fonts d’informació. A partir d’aquí, l’alumnat ha de treballar de manera autònoma, o a través de treball dirigit, individual o en grup, per aprofundir en l’estudi dels temes i en la resolució dels exercicis pràctics. També s’hi fan les tasques d’avaluació corresponents i el comentari de les proves que s’hagin dut a terme.

Exposició i debat dels resultats individuals de cada alumne en la resolució dels casos plantejats.

S’utilitza el Campus Virtual com a eina de docència. En aquest espai s’hi penja el material d’interès per a l’assignatura, com ara bibliografia complementària, referències normatives i jurisprudencials, apunts, esquemes o guions per facilitar l’estudi de determinats temes específics de rellevància per a la matèria objecte d’estudi, etc.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada és el règim general d’avaluació de l’assignatura. La nota final de l’assignatura resulta de la nota obtinguda en les  activitats següents i en el percentatge indicat:

Test: 60 %

Al final de cadascun dels quatre blocs temàtics de l’assignatura, que coincideixen amb els quatre casos pràctics plantejats, es fa un examen tipus test per comprovar que s’han entès els conceptes teòrics bàsics estudiats. Cada test té un valor del 15 %.

Prova de síntesi: 40 %

La prova de síntesi consisteix en la resolució d’un cas pràctic amb preguntes de desenvolupament sobre qualsevol dels aspectes estudiats en l’assignatura.

 

Avaluació única

Excepcionalment, els alumnes que ho vulguin poden acollir-se al sistema d’avaluació única. Aquesta avaluació consisteix en una prova única que té dues parts: una part test de tot el contingut de l’assignatura i una segona part teoricopràctica que consisteix en la resolució d’un cas pràctic amb preguntes sobre qualsevol dels aspectes tractats durant el curs.

L’alumne també ha de presentar un breu treball escrit, de contingut teòric, sobre alguna de les qüestions tractades a l’assignatura.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden optar a la reavaluació, que consisteix en una prova escrita i un cas pràctic. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

PARADA VÁZQUEZ, R.: Derecho Administrativo II, (última edició disponible)

PAREJO ALFONSO, L.: Lecciones de Derecho Administrativo, (última edició disponible)

 SANCHEZ MORON, M.: Derecho Administrativo. Parte General, (última edició disponible)

SANTAMARÍA PASTOR, J.A.: Principios de Derecho Administrativo General, vol. I y 2,  (última edició disponible).