Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tributació de la Persona Física

Codi de l'assignatura: 570118

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Montserrat Casanellas Chuecos

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis. 

CB10. Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

CG1. Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris.

CG2. Capacitat per prendre decisions davant problemes o situacions complexes.

CT1. Capacitat per desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que facilitin l’exercici de la professió de gestor administratiu i les relacions amb els ciutadans, els altres professionals i les institucions que li són pròpies.

CE1. Capacitat per informar, aconsellar i assessorar professionalment tercers en les relacions administratives susceptibles de representació amb les administracions públiques.

CE2. Capacitat per utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació pròpies de l’exercici professional col·legiat de la gestió administrativa.

CE3. Capacitat per dissenyar i planificar processos i estratègies tenint en compte les especialitats i exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

CE4. Capacitat per anticipar i avaluar les conseqüències jurídiques i econòmiques de les estratègies dissenyades.

CE6. Capacitat per planejar diverses alternatives davant un problema jurídic o econòmic, saber-les jerarquitzar i prendre decisions per arribar a una solució adequada a les necessitats del client.

CE7. Capacitat per identificar i per saber fer els tràmits administratius, notarials i registrals propis dels gestors administratius.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Distingir els elements objectius, subjectius i temporals definitoris de cadascun dels tributs que afecten les persones físiques (fet imposable, subjecte passiu, període impositiu i meritament).

— Saber delimitar, davant d’un supòsit de fet determinat, quins tributs graven les operacions corresponents.

— Saber quantificar els principals tributs que afecten les persones físiques.

— Conèixer les obligacions que la normativa tributària atribueix als diferents obligats tributaris i valorar les actuacions que s’han de dur a terme davant d’un supòsit determinat, ponderant-ne les conseqüències jurídiques i econòmiques corresponents.

— Saber delimitar, davant d’un supòsit de fet determinat, quins tributs graven les operacions corresponents.

 

Referits a habilitats, destreses

— Identificar i seleccionar la normativa tributària aplicable al supòsit plantejat.

— Valorar les conseqüències jurídiques i econòmiques de les possibles solucions aplicables en cada cas concret.

— Planificar la fiscalitat més adequada davant d’un supòsit de fet concret.

— Identificar els documents comptables obligatoris en una activitat econòmica desenvolupada per un empresa o professional, persona física.

— Saber liquidar, en els models tributaris corresponents, els impostos que s’estudien en el marc dels diferents casos pràctics plantejats.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La docència de l’assignatura s’articula a través de dos casos pràctics la resolució dels quals permet l’estudi del contingut de la matèria que s’estudia

1.1. Cas pràctic 1: Titularitat i transmissió de diversos béns de contingut econòmic, situats dins i fora de territori espanyol, per a una persona física resident en territori espanyol

En la resolució del cas pràctic es plantegen qüestions vinculades a la imposició directa, indirecta i local que afecten la persona física. En concret:

 • Fets imposables subjectes a tributació
 • Subjecte passiu
 • Procedència i conseqüències, jurídiques i econòmiques, de l’aplicació dels convenis de doble imposició
 • Naturalesa jurídica de les operacions subjectes a tributació
 • Quantificació de les operacions subjectes a tributació
 • Obligacions formals que han de complir els subjectes obligats

1.2. Cas pràctic 2: Adquisició gratuïta per diversos subjectes amb residència dins i fora del territori espanyol

 • Operacions subjectes a tributació (impost sobre successions i donacions i plusvàlua municipal)
 • Subjecte passiu i punts de connexió (impost sobre successions i donacions)
 • Naturalesa jurídica de les operacions subjectes a tributació (impost sobre successions i donacions, i plusvàlua municipal)
 • Quantificació de les operacions subjectes a tributació. Importància de la residència del subjecte passiu en les operacions de quantificació del tribut
 • Gestió i obligacions formals. Especial referència als problemes de gestió que planteja l’impost sobre successions i donacions en l’àmbit autònom

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es treballa a través del mètode del cas sobre la base d’un supòsit de fet que l’estudiant ha de preparar aplicant les normes de l’ordenament jurídic vigent i el material de treball suggerit pel professorat responsable de l’assignatura. En concret, l’assignatura segueix la metodologia docent següent:

Classes teoricopràctiques destinades a explicar els trets fonamentals dels casos pràctics a través dels quals s’articula la docència, a debatre les qüestions i a resoldre les preguntes plantejades en el marc de cadascun dels supòsits pràctics. En aquestes classes es fa la corresponent citació i remissió a la bibliografia i als textos normatius que s’indiquin com a fonts d’informació. A partir d’aquí, l’alumnat ha de treballar de manera autònoma, o a través de treball dirigit, individual o en grup, per aprofundir en l’estudi dels temes i en la resolució dels exercicis pràctics. També es fan les tasques d’avaluació corresponents i el comentari de les proves que s’hagin dut a terme.

Exposició i debat dels resultats individuals de cada alumne en la resolució concreta dels casos plantejats.

La docència al màster serà, preferentment, presencial. No obstant això, en funció de l’evolució de la situació sanitària, els òrgans acadèmics competents i el professorat valoraran la necessitat d’incorporar-hi, parcialment o totalment, les eines de docència no presencials posades a disposició de l’alumnat a través del Campus Virtual, que passaria a ser l’eina docent principal. Una eventual situació de risc o vulnerabilitat del professorat pot motivar, també, que una o diverses parts d’aquesta assignatura s’imparteixin de manera virtual o amb presencialitat reduïda a l’aula.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada és el sistema d’avaluació per defecte de l’assignatura. La nota final de l’assignatura resulta de la nota obtinguda en les activitats següents en el percentatge indicat:

— Test: 60 %

Després de cada un dels dos blocs temàtics de l’assignatura, els quals coincideixen amb els dos casos pràctics plantejats, es fa un examen tipus test per comprovar que s’han entès els conceptes teòrics bàsics estudiats en cadascun. Cada test té un valor del 30 %.

— Prova de síntesi: 40 %

La prova de síntesi consisteix en la resolució d’un cas pràctic amb preguntes de respostes de desenvolupament sobre qualsevol dels aspectes estudiats en l’assignatura.

 

Avaluació única

Excepcionalment, els alumnes que ho vulguin poden acollir-se al sistema d’avaluació única. Aquesta avaluació consisteix en una prova única que té dues parts: una part test de tot el contingut de l’assignatura i una segona part de tipus teoricopràctic que consisteix en la resolució d’un cas pràctic amb preguntes sobre qualsevol dels aspectes tractats durant el curs.

Tanmateix, l’alumne ha de presentar un breu treball escrit, de contingut teòric, sobre alguna de les qüestions tractades a l’assignatura.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació que consisteix en una prova escrita i en un cas pràctic. Per poder fer la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALONSO GONZÁLEZ, L.M.; COLLADO YURRITA, M.A. (dirs.): Manual de Derecho Tributario. Parte especial, Ed. Atelier (darrera edició).

FERREIRO LAPATZA, J.J.; MARTÍN FERNÁNDEZ, J.; RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, J.: Curso de Derecho tributario. Sistema Tributario español, Ed. Marcia Pons (darrera edició).

PÉREZ ROYO, F. (dir.): Curso de Derecho Tributario. Parte especial, Ed. Tecnos, (darrera edició).