Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Oceanografia Física i Química Descriptiva

Codi de l'assignatura: 570155

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: CESAR MOSSO ARANDA

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

26

 

-  Teoria

Presencial

 

24

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

24

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució  de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)  relatius al seu camp d’estudi

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

CG1- Capacitat per assimilar i compara críticament la literatura científica i tècnica, i contrastar-la amb evidències experimentals i models conceptuals propis o aliens pertinents.

CG2- Capacitat d’aplicar coneixements avançats en el plantejament i resolució de problemàtiques i conflictes en relació al mar, que interessen o afecten la societat

CG4- Capacitat d’utilitzar el llenguatge científic

 

Competències específiques

CE 1- Capacitat per reconèixer de forma integrada els aspectes estructurals i funcionals del sistema marí combinant les descripcions quantitatives que de la mateixa subministren a diferents escales les diferents disciplines científiques que l’estudien

CE 4- Capacitat per identificar i valorar les característiques múltiples de l’impacte de l’activitat  humana sobre les poblacions biològiques, i saber proposar mètodes per a la resolució de conflictes

CE 5- Capacitat per analitzar, planificar i gestionar els recursos marins d’acord amb uns objectius d’optimització compatibles amb criteris de conservació de la qualitat del medi marí.

CE 7- Capacitat per usar eines matemàtiques, models i algorismes de càlcul per a descriure la distribució de masses d’aigua i quantificar aspectes mecànics de l’estabilitat i la dinàmica del medi aquàtic marí.

CE 9- Identificar i valorar la importància dels agents socials, econòmics i legals implicats en la presa de decisions en la gestió del sistema costaner o dels sistemes d’explotació dels recursos marins.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir una visió global de la distribució de les característiques físiques i químiques dels oceans.

— Conèixer els principals processos ecològics, físics i químics que condicionen les característiques dels oceans.

— Distingir les escales pròpies dels fenòmens i de les estructures oceàniques.


Habilitats
— Saber representar gràficament conjunts de dades oceàniques (diagrames T-S, perfils i seccions, topografia geopotencial, etc.).

— Saber fer càlculs com ara la proporció de masses d’aigua en barreges o el consum aparent d’oxigen.

— Analitzar i interpretar els resultats dels productes descriptius estudiats.


Actituds
— Estudiar amb autonomia, usant el material disponible a la biblioteca, als apunts i a Internet.

— Participar a classe de manera activa i dinàmica amb la resta d’alumnes, aportant-hi dubtes i experiències que puguin ser d’interès per a tothom.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducción a la Oceanografía Descriptiva. Diagramas T-S. Interacción Atmósfera-Océano. Calor, Energía Térmica. Salinidad, Temperatura y Presión. Estabilidad y Flotabilidad

2. Principios y Leyes de la Mecánica de Importancia para la Oceanografía. Principios y Leyes. Leyes de Newton. Efecto de Coriolis, Esfuerzos del Viento y Transporte de Eckman.

3. Conceptos Fundamentales de la Dinámica Marina. Fuerza del Gradiente de Presión. Forzamiento Baroclínico y Barotrópico. Concepto de Circulación Terno-halina. Números Adimensionales en Oceanografía.

4. Circulación General Atmosférica y Oceánica. Estructura Atmosférica. Meteorología y Generación de Oleaje. Mareas y Corrientes Asociadas.

5. Oleaje. Teorías y Observación. Teoría Lineal y Propagación. Análisis Espectral. Estudio a Corto, Mediano y Largo Término.

6. Introducción a la Química marina. Agua, Solutos y Partículas. Sistema Carbónico-Carbonanto. Química asociada al a Circulación Termo-Halina.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Sessions expositives teòriques (24 hores)
— Classes magistrals i classes de problemes.

Sortida de camp (2 hores)
— Sortida al mar (en grups de 5 alumnes) amb els objectius següents:
      • Aprendre el funcionament dels sistemes més comuns de presa de dades i mostres en el medi marí des d’un vaixell.
      • Recollir dades amb un CTD per després tractar-les i fer-ne una anàlisi descriptiva.

Activitats dirigides no presencials
— Resolució de problemes i anàlisi de dades.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Els coneixements assolits per l’alumnat es valoren de la manera següent:

— Una prova de tipus test a mig curs formada per dotze preguntes amb quatre respostes proposades, de les quals tan sols una és correcta: 20 %.
— Un examen de síntesi  dividit en dues parts:
      • Un tema de teoria general que cal desenvolupar: 40 %.
      • Un tema relacionat amb les pràctiques que pot ser de tipus problema que cal resoldre: 40 %.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Pickard, G.L. & W.J. Emery 1990. Descriptive physical oceanography. 5a enl. ed.. Pergamon Press, London.  Enllaç

  Títol antiquat; mireu el llibre de Talley et al. del 2011.

[També, Lynne D. Talley, 2011, accés en línia per als usuaris de la UB]  Enllaç

Margalef, R. (ed) 1985 The Western Mediterranean. Pergamon Press, Oxford  Enllaç

Millero, F.J. 2013 Chemical Oceanography, 4th ed. CRC Press- Marine Science Series.  Enllaç


[També, 3rd ed., 2006]  Enllaç

Open University, Oceanography Course Team 1989 Seawater: its composition, properties and behaviour. Pergamon Press & The Open University  Enllaç

Open University, Oceanography Course Team 2001. Ocean Circulation [Recurs electrònic]. 2nd.ed. Pergamon Press & The Open University  Enllaç

Open University, Oceanography Course Team 1989 Ocean chemistry and deep-sea sediments. Pergamon Press & The Open University  Enllaç

Chester, R. (2012) Marine Geochemistry (3rd ed.). Blackwell Science, Oxford.  Enllaç

Pond, S., G. L. Pickard, 1995: Introductory Dynamical Oceanography, 2nd ed. Butterworth-Heineman  Enllaç


[També, 1st ed., 1978]  Enllaç

Talley, L.D., G. L Pickard, W.J. Emery, J.H. Swift   2011 Descriptive Physical Oceanography: An introduction .(6th Edition). Elsevier (home page: http://booksite.elsevier.com/DPO/)

Pàgina web

Tomczak, M. & J S. Godfrey 2003. Regional Oceanography: an Introduction 2nd  Enllaç

Stewart, R. H. Introduction to physical oceanography.  Enllaç

Sea-Bird Data Processing  Enllaç

Ocean Data View  Enllaç