Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Planejament i Gestió del Medi Marķ

Codi de l'assignatura: 570157

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: JOSE ANTONIO JIMENEZ QUINTANA

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals

crčdits: 3

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial

 

8

 

-  Teoricoprąctica

Presencial

 

14

 

-  Prąctiques orals comunicatives

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autņnom

25

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Competències bàsiques

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució  de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)  relatius al seu camp d’estudi

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de  formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

CG1- Capacitat per assimilar i comparar críticament la literatura científica i tècnica, i contrastar-la amb evidències experimentals i models conceptuals propis o aliens pertinents.

CG2- Capacitat d’aplicar coneixements avançats en el plantejament i resolució de problemàtiques i conflictes en relació al mar en general. i la zona costanera en particular, que interessen o afecten la societat

CG4- Capacitat d’utilitzar el llenguatge científic

Competències específiques

CE1- Analitzar l’estat soci-ambiental d’una zona marina/costanera

CE2- Realitzar una anàlisi de conflictes en el medi marí, identificant els principals contribuents.

CE4- Capacitat per identificar i caracteritzar els causes materials, l’origen i els conseqüències de l’impact de l’activitat humana sobre el medi marí en general i la zona costanera en particular.

CE5- Estimular l’esperit crític, creatiu i de síntesi, així com la capacitat de gestió i organització del temps personal i de l’autoaprenentatge.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu fonamental d’aquesta assignatura és introduir a l’alumne en l’àmbit del Planejament i la Gestió del Medi Marí en general i la zona costanera en particular. Es pretén que l’alumne adquireixi una visió multi-disciplinar del medi marí, es familiaritzi amb les diferents eines existents per abordar aquesta tasca, reconegui els problemes i conflictes existents i sàpiga treballar en un equip inter-disciplinar per a la resolució de conflictes. La formació s’enfocarà a la capacitació de l’alumne per identificar i quantificar problemes i conflictes, tant d’origen humà com a natural, posant especial èmfasi a la zona costanera.

  • Caracteritzar el medi marí com un sistema multicomponente, posant èmfasi en les interrelacions entre els medis biofísic, soci-econòmic i administratiu.
  • Identificar els principals conflictes i pressions amb èmfasis en aquells rellevants en el nostre entorn més immediat.
  • Conèixer les principals eines utilitzades en les diferents fases del planejament i la gestió.
  • Conèixer les principals lleis i/o normativa aplicable, sobretot aquelles aplicables en el nostre entorn més immediat i iniciatives de caràcter global

 

 

Blocs temątics

 

1. Estat ambiental i de desenvolupament en el mar Mediterrani. Un model a escala real.

1.1. El sistema natural. Mitjà biofísic

Definició del sistema marí com un sistema multi-component.
Zonificació. Processos físics dominants.

1.2. El sistema “humà”. Mig soci-econòmic

Zonificació del mitjà marí.
Activitats econòmiques principals.

1.3. Una visió general de l’estat ambiental del Mediterrani

Principals pressions i impactes.
Estat general i valoració de l’estat actual.

1.4. Una visió general de l’estat ambiental del Mediterrani

Principals pressions i impactes.
Estat general i valoració de l’estat actual.

2. La zona costanera. Pressions i conflictes

2.1. La zona costanera. Característiques bàsiques

2.2. Recursos i usos costaners

2.3. Problemes i conflictes costaners

Conflictes en zones costaneres.
Principals problemes d’origen antropogénico.
Problemes d’origen climàtic/natural.

3. Funcions costaneres

*  Anàlisi i caracterització de les principals funcions costaneres. Les funcions analitzades poden variar segons el curs

3.1. Turisme i recreació. Gestió recreativa de les platges

3.2. Vulnerabilitat a riscos naturals. Funció de protecció de les platges.

3.3. Altres funcions

4. Marcs d’anąlisi i eines

4.1. Marcs d’anàlisis.

4.2. Models PSR, DPSIR i DPSWR.

4.3. Anàlisi DAFO

4.4. Indicadors i índexs.        

4.5. Sistema d’indicadors per a la gestió del medi marí.

4.6. Actors en la gestió del medi marí/costaner.

4.7. Mètodes de participació pública.

5. Gestió integrada en zones costaneres

5.1. Aspectes teòrics i conceptuals

5.2. Aspectes metodològics

5.3. Aspectes estratègics

5.4. El concepte de ecosystem-based management

5.5. Principals directives europees d’aplicació en l’àmbit de la gestió del mitjà marí

6. L’efecte del canvi climątic en zones costaneres. Impactes i adaptació

6.1. Impactes sobre la costa

6.2. Adaptació costanera

7. Seminaris

*  Aprofitant l’estada d’investigadors convidats, s’organitzarà al llarg del curs seminaris en els quals aquests presentin presentin el seu treball i experiència sobre alguns aspectes relacionats amb l’assignatura. La programació d’aquests seminaris serà variable depenent dels investigadors disponibles. En qualsevol cas, el programa de l’assignatura no depèn d’aquests seminaris, els quals es consideren complementaris al mateix.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats presencials
Classes magistrals

Les classes magistrals desenvolupen els conceptes teòrics sobre les temàtiques principals que afecten a la gestió i conservació dels ecosistemes marins litorals, centrat en la figura de les reserves marines. El material utilitzat estarà disponible al Campus Virtual UB per al lliure accés dels estudiants amb anterioritat a la impartició de la classe. El  principal objectiu de les classes magistrals és tractar aquells conceptes que a priori poden resultar confusos per als estudiants i proporcionar-los una guia de referència per al seguiment del curs.

Seminaris

Aprofitant l’estada d’investigadors convidats, s’organitzarà al llarg del curs seminaris en els quals aquests presentin presentin el seu treball i experiència sobre alguns aspectes relacionats amb l’assignatura. La programació d’aquests seminaris serà variable depenent dels investigadors disponibles. En qualsevol cas, el programa de l’assignatura no depèn d’aquests seminaris, els quals es consideren complementaris al mateix.

 

Activitats dirigides

Treball individual

Lectura d’articles

Per a que els estudiants integrin realment tots els conceptes explicats, abans de cada tema es proposaràn diferents articles científics, que constituiràn un text de referència a partir del qual es desenvolupi la classe així com material addicional per aprofundir en el tema.

Fòrums

Es crearà una activitat tipus Fòrum (preguntes i respostes) en l’aplicació Moodle del Campus Virtual UB perquè els estudiants puguin intercanviar informació o plantejar els seus dubtes.

Treball en grups

Treball

Es farà un treball en grup reduït (4-5 alumnes) al llarg de l’assignatura on s’aplicaran les eines i conceptes vists a l’anàlisi d’un cas real.
Aquest treball es formalitzarà en: (i) un informe; (ii) la defensa del treball en una presentació pública; (iii) un pòster.

 

Tutories

L’acció tutorial es durà a terme, d’una banda, dirigint els treballs en grup, en els que es faran al menys dues tutories: una al principi del treball per a determinar la temàtica i el guió, i una altra a la meitat de la realització per a verificar el treball realitzat i resoldre dubtes. Per una altra, oferint disponibilitat a través del correu electrònic. Adicionalment s’informarà sobre les hores de visita del professor al principi del curs per a tutories personals.

Aprenentatge autònom

L’inici de cada tema anirà acompanyat d’una o vàries lecturas recomanadas. A més, a través del Campus Virtual UB es afegiran una sèrie de recursos complementaris sobre el tema, que pot incloure articles, llocs Internet, vídeos o imatges de diferent índole, perquè l’estudiant pugui ampliar els seus coneixements.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació es farà de forma continuada al llarg del curs.

La nota final de l assignatura constarà de la suma dels resultats obtinguts en el treball práctic a realitzar, valorant-se les tres parts del mateix (informe, presentació i pòster).