Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: L'Impacte Ecol˛gic de la Pesca: Avaluaciˇ i Gestiˇ

Codi de l'assignatura: 570159

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Luis Cardona Pascual

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i CiŔncies Ambientals

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

RESUM

 

La pesca es alhora una important activitat econòmica i la principal font d’alteració dels ecosistemes marins. El seu impacte és, a escala planetària, molt més important que la contaminació o l’alteració de l’hàbitat provocada per activitats com l’extracció de recursos minerals.  De fet, resulta impossible entendre l’estructura de la major part dels ecosistemes marins del planeta sense considerar l’activitat pesquera. En aquest curs s’aprofundirà en la comprensió dels impactes de la pesca tant sobre les espècies objectiu com sobre la resta de components de l’ecosistema, així com en els sistemes de gestió que permeten fer compatible l’explotació dels recursos pesquers amb la prevenció de la sobrepesca, tot conservant la capacitat de l’ecosistema per tornar a l’estat inicial un cop finalitzi l’activitat pesquera. Aquesta es una assignatura teòrica i obligatòria que s’impartirà en el primer semestre del màster

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial

 

18

 

-  PrÓctiques de laboratori

Presencial

 

2

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge aut˛nom

25

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Competències bàsiques
CB7 – Saber aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis relacionats amb la seva àrea d’estudi.
CB8 – Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’informació incomplerta o limitada, incloent-hi reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques.
CB9 – Saber comunicar les conclusions i coneixements de forma clara i sense ambigüitats.

Competències generals

CG1- Capacitat per interpretar i valora qualitativament i quantiativament els resultats d’un treball experimental.

Competències específiques

CE1- Capacitat per reconèixer de forma integrada els aspectes estructurals i funcionals del sistema marí.
CE2 – Fer servir tècniques per l’obtenció, l’anàlisi i el tractament de la informació pròpies de les ciències marines.
CE4 – Capacitat per identifciar i valorar les característiques múltiples de l’impacte de l’activitat humana sobre les poblacions biològiques i saber proposar mètodes per a la resolució de conflictes.
CE 5- Capacitat per analitzar, planificar i gestionar els recursos marins d’acord amb uns objectius d’optimització compatibles amb criteris de conservació de la qualitat del medi marí.
CE6-  Capacitat per avaluar l’estat de poblacions i comunitats d’organismes marins.
CE 9 – Identificar i valorar la importància dels agents socials, econòmics i legals implicats en la presa de decisions en la gestió dels sistemes d’explotació dels recursos marins. 
CE 10 – Capacitat per identificar i caracteritzar les causes materials, l’origen i les conseqüències de l’impacte de l’activitat humana sobre el medi marí, els seus ecosistemes i la seva biodiversitat.

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Els alumnes adquiriran els coneixements necessaris per realitzar una gestió pesquera sostenible, tant des del punt de vista de les espècies objectiu com de la resta de l’ecosistema. Es familiaritzaran amb les diferents estratègies de gestió pesquera, les seves limitacions i avantatges i seran capaços de reconèixer els contextos adients per a la seva aplicació.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. QuŔ Ús la pesca?

*  — Principals sistemes de pesca
— Evolució dels desembarcaments des de 1950
— Estat actual de les pesqueres

2. L’impacte de la pesca sobre la biodiversitat

*  — Resposta de les espècies a l’explotació pesquera
— Resposta dels ecosistemes a l’explotació pesquera
— La preeminència de la pesca com a font de pertorbació antropogènica

3. Models de gestiˇ pesquera

*  — Models preindustrials 
— Models industrials clàssics 
      • Obtenció de dades demogràfiques
      • Creixement
      • Reproducció
      • Mortalitat
      • Abundància
— Models de sobreproducció
— Rendiment per recluta
— Anàlisi de la població virtual
— Mancances dels models clàssics
      • Densodependència
      • Variabilitat climàtica
      • Parametrització

4. La gestiˇ pesquera basada en l’ecosistema

*  — Reconstrucció de xarxes tròfiques
— Modelització d’ecosistemes
— Mancances de la gestió pesquera basada en l’ecosistema
      • Control top-down vs. control bottom-up
      • Què es vol preservar? Serveis, espècies o estructura
      • Parametrització

5. Sistemes de regulaciˇ

*  — Regulació de l’esforç
— Regulació de les captures
— Reserves marines com a eina de gestió pesquera
— Esculls artificials
— Repoblacions

6. PrÓctica

*  Consisteix en una visita a un port pesquer.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats presencials

Classes magistrals

Les classes magistrals desenvolupen els conceptes teòrics sobre les temàtiques principals que afecten a l’impacte i la gestió pesquera. El material utilitzat estarà disponible al Campus Virtual UB per al lliure accés dels estudiants amb anterioritat a la impartició de la classe. El  principal objectiu de les classes magistrals és tractar aquells conceptes que a priori poden resultar confusos per als estudiants i proporcionar-los una guia de referència per al seguiment del curs.

Sortides camp

Es realitzarà una visita al port pesquer de Palamós, per conèixer de primera mà les diferents tipus de vaixells de pesca, l’evolució dels diferents sistemes de pesca i el sistema de comercialització.

Activitats dirigides

Les explicacions del models de gestió pesquera es complementaran amb exercicis numèrics que els alumnes hauran de resoldre fora de l’aula. A la sessió següent, es realitzarà la correcció dels esmentats exercicis.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Cal assistir al 80% de les classes teòriques, a totes les pràctiques i a la sortida de camp per poder-se avaluar. L’avaluació es farà seguint els següents criteris:

Resolució dels exercicis de classe: 20%

Anàlisi d’un cas pràctic: 20%

Prova de síntesi: 60%

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Aguilar, A. 2013. Chimán, la pesca ballenera moderna en la península ibérica. Publicacions de la Universitat de Barcelona.  Enlla├ž

Clark, C.W. 2006. The worldwide crisis in fisheries. Economic models and human behaviour. Cambridge University Press.  Enlla├ž

Cochrane, K.L., Garcia, S.M. 2009. A fishery manager’s guidebook. Wiley.  Enlla├ž

Garcia, S.M., Rice, J., Charles, A. 2014. Governance of marine fisheries and biodiversity conservation: interaction and coevolution. Wiley.  Enlla├ž

Hall, S.J. 1999. The effects of fishing on marine ecosystems and communities. Blackwell Science  Enlla├ž

Helfman, G.S. 2007. Fish Conservation: A guide to uderstanding and restoring gobal aquatic bodiversity and fshery rsources. Island Press.  Enlla├ž

Jackson, B.C.J, Alexander, K.E., Sala, E. 2011. Shifting baselines: the past and the future of ocean fisheries. Island Press.

Jennings, S., Kaiser, M.J., Reynolds, J.D. 2001. Marine fisheries biology. Blackwell Science.

King, M. 1995. Fisheries biology, assessment and management. Fishing News Books.  Enlla├ž

Longhurst, A., 2010. Mismanagement of marine fisheries. Cambridge Univesity Press.  Enlla├ž

Norse, E.A., Crowder, L.B. 2005.  Marine Conservation Biology: The Science of Maintaining the Sea’s Biodiversity. Island Press.  Enlla├ž

Rick, T.C., Erlandson, J.M. 2011. Human impacts on ancient marine ecosystems. University of California Press.  Enlla├ž

Hilborn, R., Hilborn, U. 2019. Ocean recovery. A sustainable future for global fisheries? Oxford University Press

Cury, P., Misery, Y. 2012. Una mar sense peixos. Institut d’Estudis Catalans