Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tècniques de Submarinisme Científic per a l'Estudi d'Ecosistemes Bentònics

Codi de l'assignatura: 570161

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Bernat Hereu Fina

Departament: Departament d'Ecologia

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

RESUM

 

En aquest curs els estudiants aprendran diferents tècniques i metodologies utilitzades en ecologia i conservació marina per a l’estudi dels ecosistemes bentònics.

Aquest es un curs pràctic on s’abordarà els tipus de qüestions i dissenys apropiats per a testar hipòtesis, i durant quatre dies es posaran en pràctica diverses tècniques de camp en escafandre autònom al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter per a l’estudi d’espècies, poblacions i comunitats bentòniques.

Per aquest curs es imprescindible tenir una titulació esportiva d’immersió en el moment de la matricula.

Degut a restriccions logístiques, aquest curs només admet 15 alumnes, que s’inclouran per ordre d’inscripció.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

8

 

-  Pràctiques especials

Presencial

 

32

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

15

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques
CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.
CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució  de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)  relatius al seu camp d’estudi.
CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències generals

CG3- Capacitat d’utilitzar mètodes i tècniques contrastats en el camp de l’oceanografia i de la gestió del medi marí.
CG4- Capacitat d’utilitzar el llenguatge científic.
CG5- Saber integrar-se i treballar en equips de recerca multidisciplinaris.

 

Competències específiques

CE 2- Saber triar en funció de les hipòtesis de treball, els objectius i els costos, aquells mitjans pràctics i tecnològics de mesura i mostreig més adequats per a l’obtenció de dades del medi marí.
CE 3- Capacitat per innovar en el camp del desenvolupament científic i tecnològic sobre mètodes per a l’obtenció i tractament de dades en disciplines pròpies de ciències del mar.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Requisits previs
Aquesta assignatura es centrarà en l’estudi de Reserves Marines, i complementa com a part pràctica l’assignatura teòrica Reserves Marines del mateix mòdul del Màster.

Es requereix que tots els alumnes tinguin en el moment de la realització dels curs la titulació d’escafandrista esportiu amb l’assegurança vigent, i una experiència mínima en busseig.

És imprescindible, també, que els estudiants disposin de l’equip de busseig complert (incloent ploms), i exceptuant les ampolles, durant els dies de la sortida.

 

Objectius

Aquest es un curs de submarinisme científic. En aquest curs, es posarà en pràctica l’aplicació de diferents tècniques i metodologies (censos visuals, fotografia submarina, sensors de paràmetres ambientals, SIG o tècniques de telemetria) per a l’estudi dels ecosistemes bentònics amb  l’objectiu de resoldre qüestions referents a l’ecologia i la conservació marina. Els estudiants aprendran quines son les principals teories ecològiques i problemàtiques  dels ecosistemes bentònics marins, i com es poden abordar utilitzant diverses tècniques de camp, així com els tipus de qüestions i disseny apropiats per a testar hipòtesis.

La hipòtesis general de treball serà la comparació dels ecosistemes bentònics de una Reserva Marina (la Reserva Marina de les Illes Medes) i una zona no protegida (la costa del Montgrí).

 

Conceptuals. Els objectius generals d’aquest curs és aconseguir que els alumnes: 

  • tinguin un bon coneixement de la importància de l’estudi de diferents temàtiques (des de la descripció i cartografia de comunitats, censos visuals i dinàmica poblacional d’espècies indicadores, estudi mitjançant fotografia o moviment d’espècies) per a la millora del coneixement sobre ecologia marina en general, i sobre la gestió d’ecosistemes i espècies en particular.
  • obtinguin un bon coneixement de les tècniques utilitzades per aquests tipus d’estudi i la forma d’aplicar-les en relació a les diferents qüestions que es puguin plantejar.


 

Procedimentals (habilitats). S’espera que els alumnes al final del curs, els alumnes:
  • siguin capaços de fer-se qüestions interessants respecte a l’estudi i conservació dels ecosistemes bentònics marins,
  • siguin capaços de dissenyar un estudi o experiment aplicant les tècniques i tecnologies disponibles
  • adquireixin les habilitats necessàries per a dur a terme estudis i aplicar aquestes tècniques al camp 


 

Actitudinals (Actituds). S’espera que els estudiants:
  • siguin capaços de desenvolupar un sentit crític respecte al sentit de les preguntes que es poden plantejar en torn a aquesta temàtica
  • siguin conscients dels avantatges i limitacions, aplicabilitat i efectivitat d’aquestes tècniques.


 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Sessions teòriques

*  1. Principals problemàtiques i qüestions d’interès en l’estudi i la conservació dels ecosistemes bentònics litorals.

2. Tècniques, metodologia i tecnologies disponibles per a l’estudi.

2. Sessions pràctiques

*  1. Cens de peixos. Reconeixement d’espècies. Censos visuals

2. Estudi de la comunitat de Posidonia oceanica ( densitat i cobertura ) i Pinna nobilis

3. Censos de macroequinoderms (eriçons, estrelles, holotúries i ofiuroïdeus) i fauna sèssil

4. Estudi de la comunitat de macroalgues. Reconeixement d’espècies. Censos qualitatius i quantitatius

5. Cartografia bionòmica. Reconeixement de comunitats i espècies característiques. Transsectes verticals per a la determinació de les comunitats presents. Implementació en sistemes d’informació geogràfica (SIG)

6. Censos de gorgònies i espècies estructurals. La gorgònia vermella (Paramuricea clavata) i la gorgònia blanca (Eunicella singularis). Densitat, estructura de talles, estat de la població i efectes del canvi climàtic

7. Tècniques fotogràfiques. Presa i anàlisi de fotografies de la comunitat associada a la Paramuricea clavata

8. Telemetria. Estudi del moviment de peixos amb l’ús de receptors i emissors acústics

3. Seminaris

*  Al final del curs l’alumnat fa una sèrie de seminaris en els quals exposa els treballs elaborats durant el curs. La temàtica d’aquests treballs se centra en cadascuna de les tècniques utilitzades: es tracten i s’analitzen les dades obtingudes i es redacta un informe seguint el model de treball científic, en la consulta bibliogràfica dels quals s’amplien o s’aprofundeixen aspectes no tractats durant el curs.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats presencials
Classes magistrals

Les classes magistrals desenvolupen els conceptes teòrics sobre les temàtiques relacionades amb reserves marines. El material utilitzat estarà disponible al Campus Virtual UB per al lliure accés dels estudiants amb anterioritat a la impartició de la classe. El  principal objectiu de les classes magistrals es fer una introducció a la problemàtica del mostreig en escafandre autònom, i la organització de la sortida.

Sortida pràctica

Aquest curs es eminentment pràctic, i els estudiants tindran l’oportunitat de treballar i manipular el material i els aparells utilitzats en aquestes tècniques. Aquestes sessions pràctiques es realitzaran a la Reserva Marina de les Illes Medes, on els membres de l’equip docent estan desenvolupant actualment recerca aplicada a la gestió i conservació dels ecosistemes bentònics marins.

El curs es realitzarà durant quatre dies seguits, i els estudiants estaran allotjats en Bungalows en un càmping. Les sortides al mar es realitzaran amb les embarcacions que el Departament d’Ecologia té disponibles al port de l’Estartit.

Es faran dues immersions diàries, en les quals es posaran en pràctica les tècniques esmentades. Abans i després de cada immersió, s’explicarà i debatrà tots els aspectes relacionats amb l’activitat.

Seminaris

Els estudiants, en grups de tres, hauran de presentar els seus treballs a la resta de la classe en exposicions curtes, de 15 minuts, en les que seguirà un debat amb la participació de la resta de la classe sobre els temes tractats.

 

Activitats dirigides

Treball individual: Fòrums

Es crearà una activitat tipus Fòrum (preguntes i respostes) en l’aplicació Moodle del Campus Virtual UB perquè els estudiants puguin intercanviar informació o plantejar els seus dubtes.

Treball en grups

Es proposarà realitzar un treball escrit per a profunditzar sobre alguna de les tècniques desenvolupades durant el curs. Els estudiants hauran d’escollir un tema per a desenvolupar i realitzar el treball analitzant els objectius, la metodologia emprada, analitzant i comentant els resultats obtinguts durant el curs, i fent una recerca bibliogràfica d’altres treballs utilitzant tècniques similars o anàlogues.

Aquest treball hauran de ser sintètics (màxim de 10 pàgines escrites), i estarà tutoritzat pels professor de l’assignatura, de forma que els continguts i la realització del treball s’adapti als objectius establerts.

Tutories

La tutoria es durà a terme, d’una banda, dirigint els treballs en grup, en els que es faran al menys dues tutories: una al principi del treball per a determinar la temàtica i el guió, i una altra a la meitat de la realització per a verificar el treball realitzat i resoldre dubtes. Per una altra, oferint disponibilitat a través del correu electrònic. Encara que les eines informàtiques permeten una tutoria completament virtual, s’informarà sobre les hores de visita del professor al principi del curs, així com en el Campus Virtual UB per a tutories personals.

Aprenentatge autònom

A través del Campus Virtual UB es afegiran una sèrie de recursos complementaris sobre el tema, que pot incloure articles, llocs Internet, vídeos o imatges de diferent índole, perquè l’estudiant pugui ampliar els seus coneixements.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Tipus d’avaluació Competències Criteris % de la nota total
Assistència a classe i participació tant en les sessions teòriques, pràctiques  com en els seminaris CB6, CG3, CG5, CE2, CE3
Participació regular a totes les activitats presencials
40
Treball escrit CB9, CG4, CE6 Qualitat del treball escrit 30
Presentació treball Qualitat de la presentació als seminaris 30