Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biodiversitat Animal Marina

Codi de l'assignatura: 570166

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Cruz Palacin Cabańas

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals

crčdits: 3

Programa śnic: S

 

 

RESUM

 

Les costes mediterrànies ibèriques acullen comunitats marines molt diverses, producte d’un marc evolutiu característic influenciat per processos geològics, oceanogràfics i biològics. El coneixement d’aquesta biodiversitat es fonamental per protegir i conservar el patrimoni natural marí i, per tant, és indispensable saber identificar les espècies i els hàbitats de les mateixes. En el decurs d’aquesta assignatura, els alumnes adquiriran una visió general de la biodiversitat animal marina, treballant -directament al medi natural- les característiques dels principals grups taxonòmics d’invertebrats, peixos i ocells marins, identificant les espècies i les comunitats marines més freqüents de la nostres costes, sempre des d’una aproximació respectuosa. També coneixeran les tècniques de recol·lecció més adients per l’estudi dels animals marins, i accediran de forma adequada a les diferents fonts d’informació, guies i claus de determinació, per permetre la identificació taxonòmica de les mostres, la qual cosa els hi permetrà elaborar censos i llistes d’espècies, així com escriure informes al respecte

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial

 

6

 

-  Prąctiques especials

Presencial

 

24

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autņnom

25

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Competències bàsiques
CB6 - Tenir coneixements que aportin l’oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o l’aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.

CB7 – Saber aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis relacionats amb la seva àrea d’estudi.

CB8 – Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’informació incomplerta o limitada, incloent-hi reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques.

CB9 - Saber  comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats

CB10 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant de forma auto dirigida o autònoma.

 

Competències generals

CG1- Capacitat per assimilar i comparar críticament la literatura científica i tècnica, i contrastar-la amb evidències experimentals i models conceptuals propis o aliens pertinents.

CG2- Capacitat d’aplicar coneixements avançats en el plantejament i resolució de problemes i conflictes en relació al mar, que interessen o afecten la societat.

CG3- Capacitat d’utilitzar mètodes i tècniques contrastats en el camp de l’oceanografia i de la gestió del medi marí

CG4- Capacitat d’utilitzar el llenguatge científic

 

Competències específiques

CE 4- Capacitat per identificar i valorar les característiques múltiples de l’impacte de l’activitat humana sobre les poblacions biològiques, i saber proposar mètodes per la resolució de conflictes.

CE 5- Capacitat per analitzar, planificar i gestionar els recursos marins d’acord amb uns objectius d’optimització compatibles amb criteris de conservació de la qualitat del medi marí.

CE 6- Capacitat per diagnosticar l’estat de conservació i tendències dels ecosistemes marins, identificar problemàtiques i planificar mesures, eines i mètodes de restauració.

CE 10- Capacitat per identificar i caracteritzar les causes materials, l’origen i les conseqüències de l’impacte de l’activitat humana sobre el medi marí, els seus ecosistemes i la seva biodiversitat.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Els alumnes hauran de saber identificar els principals grups i les especies més característiques d’invertebrats, peixos i aus del litoral del Mediterrani noroccidental. Hauran de conèixer les tècniques de recol·lecció i estudi, i dominar el material bibliogràfic i les claus de classificació per permetre la identificació taxonòmica de les mostres. Tanmateix, hauran de saber elaborar censos i llistes d’espècies, així com escriure informes.

 

 

Blocs temątics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats presencials
Els continguts dels blocs temàtics es presenten un unes sessions teòriques prèvies, que introdueixen a l’alumne amb la diversitat dels diferents grups d’animals que treballaran posteriorment al medi natural. Es tracta d’una sessió general d’invertebrats marins, una de peixos marins, una d’aus marines i una de olàcton més fauna infralapidícola.

La resta de continguts de l’assignatura es desenvolupen en format pràcticum, el decurs d’una sortida de camp de tres dies en una localitat de la costa mediterrània, preferiblement al mes de juny. Cada dia es fa una sortida a mar al matí, amb vaixell o des de costa, de tot el grup d’alumnes amb tots els professors; es fa una una explicació in situ de les comunitats i la fauna característiques, així com de les tècniques de recol·lecció específiques per a cada grup. Els professors fan una recollida selectiva de material i mostren les diverses tècniques. L’alumnat pot observar la fauna marina en snorkel o fent immersió, en funció de la titulació, i sempre acompanyats per professors. A la tarda es fa cada dia una sessió de laboratori en què es treballa de forma interrelacionada (no seqüencial) el material recollit al mar. S’utilitzen claus i bibliografia i s’estudien els caràcters d’interès taxonòmic de cada grup.
Les sessions de laboratori es complementen amb diverses presentacions que amplien els coneixements de biodiversitat i ecològics de les espècies recol·lectades.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Tipus d’avaluació:Assistència a les sessions de teoria i participació activa a la sortida de camp

Competències: CB7, CG1

Criteris: Participació regular a totes les activitats presencials

% de la nota total: 50

 

Tipus d’avaluació:Prova de síntesi in situ (test sobre espècies aparegudes al pràcticum)

Competències: CB8, CB9, CG1, CE4, CE5, CE6, CE7,  CE10, CE11

Criteris:Exactitud en les respostes.
% de la nota total: 25

 

Tipus d’avaluació: Llibreta-informe de pràctiques

Competències: CB8, CB9, CG1, CE4, CE5, CE6, CE7,  CE10, CE11

Criteris: Exactitud en les identificacions i llistats, pulcritud i versemblança en les anotacions

% de la nota total: 25

 

 

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BALLESTEROS, E. 2015. Fauna y flora del mar Mediterráneo : La vida marina del mar Mediterráneo. Gallocanta.  EnllaƧ

CALVIN, J.C. 1995 El Ecosistema marino Mediterráneo: guía de su flora y fauna. Edición a cargo del autor  EnllaƧ

DEBELIUS, H. 1998. Guia de peces del Mediterráneo y Atlántico.   EnllaƧ

  Grupo editorial M&G difusión

Falciai, L. & Minervini, R. 1995. Guía de los Crustáceos Decápodos de Europa. Ed. Omega.  EnllaƧ

Fauna ibérica. Madrid: Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC, 1990-1998 [Diversos volums]  EnllaƧ

GÖTHEL, H. 1994.  Fauna marina del Mediterráneo. Barcelona: Omega  EnllaƧ

Harrison, P. 2002. Aves Marinas, una guía de identificación. Ed. Omega  EnllaƧ

HICKMAN, F.M. 1991. Principios integrales de zoología. 7a ed. Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España  EnllaƧ

LOUISY, P. 2006. Guía de identificación de los peces marinos de europa y del Mediterráneo. Ed. Omega  EnllaƧ

OCAÑA, A.; [et al.]. 2000. Guía submarina de invertebrados no artròpodos. 2a ed. Ed. Comares.  EnllaƧ

PERRIER, R. 1964-1982. La Faune de la France en tableaux synoptiques illustrés. París: Delagrave, 1964-1982. [Diversos volums]  EnllaƧ

RIEDL. R., (ed.). 1986. Fauna y flora del Mar Mediterráneo: una guía sistemática para biólogos y naturalistas. Ed. Omega.  EnllaƧ

WALLACE, R.L.; TAYLOR, W.K. Invertebrate zoology: a laboratory manual. 5th ed. Upper Saddle River (N.J.): Prentice Hall, 1997  EnllaƧ

Revista

Synopses of the British fauna. Londres: Adacemic Press. [Diversos volums]