Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Usos i Explotació de Recursos Algals Marins

Codi de l'assignatura: 570171

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: M. Amelia Gomez Garreta

Departament: Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient

crčdits: 3

Programa śnic: S

 

 

Consideracions prčvies

 

Nota 1: es recomana a l’alumnat d’aquesta assignatura cursar també Biodiversitat Vegetal Marina per tal de consolidar els coneixements sobre la taxonomia de les algues.

Nota 2: aquesta assignatura es pot complementar amb d’altres que tractin sobre l’explotació d’altres recursos marins.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial

 

16

 

-  Prąctiques de laboratori

Presencial

 

3

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

11

Treball tutelat/dirigit

21

Aprenentatge autņnom

24

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

- Adquirir coneixements teòrico-pràctics que permetin desenvolupar posteriorment treballs de recerca avançada en biodiversitat vegetal marina.

-   Estimular l’esperit crític, creatiu i de síntesis, així com la capacitat de gestió i organització del temps personal i de l’autoaprenentatge.

-   Adquirir l’habilitat de l’ús de fonts d’informació per a la determinació d’espècies.

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

-  Identificar els tàxons d’algues marines més importants utilitzats per l’hombre principalment en les indústries alimentària i farmacèutica.

-   Conèixer la biologia d’aquests tàxons, així com les tècniques de cultiu i producció.

-   Tenir una visió global sobre la diversitat d’usos, tant actuals como potencials, de las algues.

 

 

 

Blocs temątics

 

1. Generalitats

*  1.1. Explotació de poblacions naturals i cultius d’algues marines

1.2. Visió global de les aplicacions de les algues i de les substàncies d’origen algal

2. Algues com a aliment

*  2.1. Porphyra spp. (nori) i Palmaria palmata (dulse): descripció, cicle biològic, tècniques de cultiu, producció i usos

2.2. Undaria pinnatifida (wakame) i Himanthalia elongata (espaguetis de mar): descripció, cicle biològic, tècniques de cultiu, producció i usos

2.3. Ulva spp., Monostroma spp. i Caulerpa lentillifera: descripció, cicle biològic, tècniques de cultiu, producció i usos

3. Algues productores de ficocol·loides

*  3.1. Agars: composició, extracció, comercialització i usos. Gelidium corneum i Gracilaria spp.: descripció, cicle biològic, tècniques de cultiu i producció

3.2. Carraguenines: composició, extracció, comercialització i usos. Chondrus crispus (molsa d’Irlanda), Eucheuma denticulatum i Kappaphycus alvarezii: descripció, cicle biològic, tècniques de cultiu i producció

3.3. Alginats: composició, extracció, comercialització i usos. Saccharina japonica (kombu) i Macrocystis pyrifera (varec gegant): descripció, cicle biològic, tècniques de cultiu i producció

4. Algues o substąncies d’origen algal d’interčs en dietčtica i farmącia

*  4.1. Algues antihelmíntiques, antibiòtiques (antibacterianes, antifúngiques), anticoagulants, antitumorals, antioxidants, diürètiques, anticolesterolèmiques, descontaminants de metalls pesants i d’altres

5. Prąctica de camp (11 hores)

*  Sortida A Coruña:

— Visita a diferents tipus d’instal·lacions: cultius algals experimentals, cultius d’algues a mar obert, empreses de productes algals, etc.

— Observació i recollida d’algues en marea baixa a la costa de l’Atlàntic peninsular.

El bitllet d’avió i la manutenció corren a càrrec dels estudiants. 

6. Prąctica de laboratori (3 hores)

*  Consta de dues parts:

— Observació del material recollit a la sortida.

— Estudi d’una espècie no explicada en les sessions teòriques.

7. Activitat no presencial

*  Elaboració d’un treball monogràfic sobre l’espècie estudiada en la pràctica de laboratori.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes teòriques es realitzaran amb la utilització majoritària de mitjans audiovisuals (ordinador i vídeo) i amb els programes interactius via Campus Virtual de la UB.

L’activitat no presencial es farà de forma tutoritzada individualment pel professor

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Els alumnes seran avaluats de forma continuada al llarg del curs. Els crèdits teòrics seran avaluats mitjançant controls periòdics després de cada bloc temàtic tenint en compte també l’assistència i la participació a classe. Per als crèdits pràctics s’avaluarà l’assistència i la participació a les activitats proposades; en el cas de l’activitat no presencial es valorarà la forma i el contingut del treball presentat.

Ponderació: la nota final serà la resultant de l’avaluació dels crèdits teòrics (60 %) i dels crèdits pràctics i de l’activitat no presencial (40 %). Les dues parts s’hauran de superar per aprovar l’assignatura.