Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Oceanografia DinÓmica

Codi de l'assignatura: 570176

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: MANUEL ESPINO INFANTES

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i CiŔncies Ambientals

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

28

 

-  Teoria

Presencial

 

20

 

-  PrÓctiques de problemes

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

18

Aprenentatge aut˛nom

29

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Competències bàsiques

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de  formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

CG1- Capacitat per assimilar i compara críticament la literatura científica i tècnica, i contrastar-la amb evidències experimentals i models conceptuals propis o aliens pertinents.
CG2- Capacitat d’aplicar coneixements avançats en el plantejament i resolució de problemàtiques i conflictes en relació al mar, que interessen o afecten la societat.
CG3- Capacitat d’utilitzar mètodes i tècniques contrastats en el camp de l’oceanografia i la gestió del medi marí.

Competències específiques

CE 7- Capacitat d’usar eines matemàtiques, models i algoritmes de càlcul per a descriure la distribució de masses d’aigua i quantificar aspectes mecànics d’estabilitat i la dinàmica del medi aquàtic marí.
 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Determinar i calcular els corrents induïts pel vent i els gradients de densitat.

— Analitzar la propagació de les onades a la superfície del mar.

— Preveure les marees astronòmiques i meteorològiques.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Introducciˇ a l’oceanografia dinÓmica: presentaciˇ de l’assignatura

2. Corrents generals de l’oceÓ i circulaciˇ indu´da pel vent

3. Corrents geostr˛fics i circulaciˇ de mesoescala

4. Generaciˇ i propagaciˇ d’onatge

5. Tsunamis i seixes

6. Marees astron˛miques i meteorol˛giques: corrents de marea

7. PrÓctica de laboratori (5 hores)

*  1. Espiral d’Ekman
2. Corrents inercials
3. Corrents barotròpics
4. Corrents baroclínics: mètode geostròfic per al càlcul de corrents
5. Tsunamis
6. Seixes
7. Teoria de la marea d’equilibri

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Per a les classes teòriques es fan servir principalment mitjans audiovisuals (ordinador i vídeo) i programes interactius per mitjà del Campus Virtual de la UB. L’activitat no presencial es dirigeix amb tutories individuals.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació es fa de manera continuada al llarg del curs. Els crèdits teòrics s’avaluen mitjançant controls periòdics després de cada bloc temàtic i també es té en compte l’assistència i la participació a classe. Per als crèdits pràctics s’avalua l’assistència i la participació en les activitats proposades. En el cas de l’activitat no presencial, es valora la forma i el contingut del treball presentat.

La nota final es pondera de la manera següent (cal aprovar les dues parts per aprovar l’assignatura):
— Crèdits teòrics: 60 %.
— Crèdits pràctics i activitat no presencial: 40 %.