Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques de Mar

Codi de l'assignatura: 570186

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jaime Ignacio Frigola Ferrer

Departament: Facultat de Biologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

RESUM

 

L’assignatura de Pràctiques de mar en Oceanografia pretén colocar als alumnes dintre d’una campanya oceanogràfica a bord d’un vaixell de recerca oceanogràfica. Participar en les diferentes metodologies de mostreig utilitzades (sediments, aigua i biota), el posterior anàlisi de les diferentes mostres, estudi i interpretació de les dades així la seva posterior exposició..

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoria

Presencial

 

2

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

2

 

(Els alumnes són tutoritzats per la realització dels treballs que s?exponen publicament)

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

4

 

(Introducció als SIG)

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

24

 

(Els alumnes realitzen practiques de laboratori en sis especialitats: Física, Química, Fitoplancton, Zooplancton, Bentos i Sedimentologia)

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

16

 

(Cada alumne, per grups, embarca dos dies per realitzar el mostreis de la columna d?aigua i sediments)

 

-  Seminari

Presencial

 

4

 

(Els grups tutelats presenten els seus treballs)

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Vegeu «Consideracions prèvies».

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques
CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat

de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

CG1- Capacitat per assimilar i comparar críticament la literatura científica i tècnica, i contrastar-la amb evidències experimentals i models conceptuals propis o aliens pertinents.

CG3- Capacitat d’utilitzar mètodes i tècniques contrastats en el camp de l’oceanografia i de la gestió del medi marí

CG4- Capacitat d’utilitzar el llenguatge científic

CG5- Saber integrar-se i treballar en equips de recerca multidisciplinaris

 

Competències específiques

CE 2- Saber escollir en funció de les hipòtesis de treball, els objectius i els costos, aquells mitjans pràctics i tecnològics de mesura i mostreig més adequats per a l’obtenció de dades del medi marí.

CE 3- Capacitat per innovar en el camp del desenvolupament científic i tecnològic sobre mètodes per a l’obtenció i tractament de dades en disciplines pròpies de ciències del mar.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Saber com es planifica i es duu a terme una campaya de recerca oceanogràfica.
 • Reconéixer els diferents tipus de materials que formen els fons marí, i la seva relació amb la història geológica, les condicions ambientals i la biota marina. Saber interpretar un mapa batimètric i geològic / sedimentològic del fons marí.
 • Saber identificar els principals grups d’organismes de l’ecosistema bentònic, i les condicions ambientals que governen la seva presència / absència i la seva activitat i paper dins l’ecosistema.
 • Identificar les propietas físiques i químiques més rellevants de les aigües de mar, i saber com determinen la presència / absència d’ecosistemes concrets. Reconéixer la importància dels gradients i els fronts.
 • Saber identificar els principals grups d’organismes de l’ecosistema pelàgic, i les condicions ambientals que governen la seva presència / absència i la seva activitat i paper dins l’ecosistema. Reconéixer la importància dels gradients i els fronts.
 • Saber identificar els principals grups de peixos, i les condicions ambientals que governen la seva presència / absència i la seva activitat i paper dins l’ecosistema.
 • Entendre de quina manera els forçatges externs (atmòsfera, influències continentals, i altres) influencien el sistema marí.
 • Copsar la variabilitat espaial i temporal del sistema marí, mitjançant la realització d’observacions i mostratges repetitius.
 • Aprendre a tractar dades multidisciplinàries recollides a mar, a interpretar-les científicament i a preparar documents de síntesi, com l’informe de campanya.
 • Esforçar-se per adaptar-se a les condicions del treball a la mar. Aprendre la importància de l’organització i la sistematització del treball a bord.
 • Saber cercar material bibliogràfic adequat per la zona de treball i tasques a realitzar, aplicant filtres de qualitat.
 • Entendre el valor de l’esforç, la tenacitat, la constància i la repetitivitat en el treball científic, i aplicar-los a l’obtenció de resultats durant i després d’una campanya oceanogràfica.
 • Assumir responsabilitats individuals i col·lectives tant durant la campanya oceanogràfica, com en la seva preparació i explotació posterior dels resultats, a fí d’assolir els objectius plantejats, tot i entenent que de l’aportació de cadascú en depèn l’èxit de tots.
 • Aprendre a conviure amb persones diverses per a assolir uns objectius concrets i comuns durant el treball de mar i el posterior de gabinet i laboratori.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Sortida de pràctiques de mar i treball de gabinet i laboratori de postcampanya

*  Per torns, l’alumnat participa en les activitats següents:

— Introducció a l’assignatura i a les practiques de mar

- Preparació de materials i documentació per a la sortida de pràctiques de mar.

— Activitats a mar durant la campanya oceanogràfica, de caràcter multidisciplinari (entre un i dos dies per torn).

— Recollida de les dades obtingudes durant la campanya, control de qualitat, tractament i descripció (i, si escau, representació gràfica).

— Treball de gabinet i laboratori posterior a la campanya sobre els diferents àmbits temàtics tractats en els apartats «Competències» i «Metodologia» (al llarg d’una setmana).

— Elaboració de l’informe de campanya.

— Presentació pública per blocs temàtics.

En casos particulars, es poden fer servir les dades i els resultats de la campanya per a la confecció del treball final de màster.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Sedimentologia i geologia marines
— Mostratge del substrat amb diferents tipus de testificadors i dragues.
— Identificació de tipus de sediment i roca.
— Anàlisi i interpretació de mapes del relleu i de la geologia submarina.
— Mostratge i filtratge d’aigües per mesurar la càrrega de material en suspensió.
— Anàlisis de laboratori dels components principals dels filtratges.

Biologia bentònica
— Mostratge del substrat, dur i tou, amb diferents tipus de testificadors i dragues.
— Rentat de les mostres.
— Identificació i comptatge d’individus.

Oceanografia física i química
— Mesurament de les principals propietats fisicoquímiques de la columna d’aigua amb CTD i mostratge amb roseta.
— Anàlisi de fosfat.
— Mesures en continu amb termosalinògraf i fluorímetre.
— Anàlisi numèrica, representació gràfica i interpretació.

Biologia pelàgica
— Mostratge de la comunitat pelàgica amb xarxes de recol·lecció de plàncton de tipus bongo.
— Identificació i comptatge d’individus.
— Anàlisi numèrica, representació gràfica i interpretació.

Ictiologia
— Pesques d’arrossegament i pelàgiques.
— Identificació, mesura i comptatge d’individus.
— Anàlisi numèrica, representació gràfica i interpretació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

1) Cada alumne haurà d’entregar un treball escrit sobre les activitats dutes a terme a bord i, posteriorment, a l’aula i el laboratori, i la seva participació i contribució a les mateixes. Els professors participants a les diferents activitats de l’assignatura avaluaran la tasca individual de cada estudiant, tant a mar con a l’aula i al laboratori. Es tindrà en compte l’actitud individual.

2) Els alumnes realitzaran un treball, per grups reduits, sobre un tema especific i sota la direcció d’un professor. El treball es realitzarà en base a les mostres i dades extretes durant la campanya .

 

 

Fonts d’informació bàsica

 

La bibliografia pot variar segons zona de treball, la qual canvia d’un any a un altre. A títol d’exemple es dona la bilbiografia recomanada per la campanya oceanogràfica efectuada al marge continental de Barcelona el curs 2015-16.

Sedimentología y Geología

- Liquete, C., Canals, M., Lastras, G., Amblas, D., Urgeles, R., De Mol, B., De Batist, M., Hughes-Clarke, J.E., 2007. Long-term development and current status of the Barcelona continental shelf: A source-to-sink approach. Continental Shelf Research, 27(13), 1779-1800.

- Liquete, C., Canals, M., De Mol, B., De Batist, M., Trincardi, F., 2008. Quaternary stratal architecture of the Barcelona prodeltaic continental shelf (NW Mediterranean). Marine Geology, 250(3-4), 234-250

- Liquete, C.  et al., 2010. Modern sedimentation patterns and human impacts on the Barcelona continental shelf (NE Spain). Geologica Acta , 8 (2), 169 - 187 (2010)

- Palanques, A., Masqué, P., Puig, P., Sanchez-Cabeza, J.A., Frignani M., Alvisi, F., 2008. Anthropogenic trace metals in the sedimentary record of the Llobregat continental shelf and adjacent Foix Submarine Canyon (northwestern Mediterranean). Marine Geology, 248(3-4), 213-227.

- Puig, P., Palanques, A., 1998. Nepheloid structure and hydrographic control on the Barcelona continental margin, northwestern Mediterranean. Marine Geology, 149, 39-54.

 

Biologia bentònica e Ictiología

Calvin, J.C., 1995. El ecosistema mediterráneo. Guía de su flora y fauna; Ed. Eurocolor.

Cebrián, E. Y Ballesteros, E., 2004. Zonation patterns of benthic communities in an upwelling area from the western Mediterranean (La Herradura, Alboran Sea); Scientia Marina, 68 (1): 69-84.

Göthel, H., 1994. Fauna marina del Mediterráneo; Ed. Omega, Barcelona. Hickman, F.M. y Hickman, C.P., 1991. Zoología. Manual de laboratorio; Ed. McGraw-Hill Interamericana, Madrid.

Ocaña, A., Sánchez, L., López, S. y Viciana, J.F., 1999. Guía submarina de Invertebrados no

Artrópodos; Ed. Comares.

Perrier, R., 199-. La faune de France; Ed. Delagrave, varios volúmenes, París.

Riedl, R., 1986. Fauna y flora del mar Mediterráneo; Ed. Omega, Barcelona.

Varios autores, 199-. Fauna Iberica; Ed. Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, varios volúmenes, Madrid.

Wallace, R.L. y Taylor, W.K., 1997. Invertebrate Zoology. A laboratory manual; Ed. Prentice- Hall.

 

Oceanografía Física y Química


- Font, J., García-Ladona, E., Górriz, G. E., 1995. The seasonality of mesoscale motion in the Northern Current of the western Mediterranean: several years of evidence. Oceanologica Acta,18, 207-219.

- Font, J., J. Salat and J. Tintoré (1988): "Permanent features of the circulation in the Catalan sea". In: H.J. Minas and P. Nival (eds.): Pelagic Mediterranean oceanography, Oceanologica Acta, 9, 51-57.

- Salat, J. and J. Font (1987): "Water mass structure near and offshore the Catalan coast during winters 1982 and 1983". Annales Geophysicae, 5B, 1, 49-54.

- Salat, J., Emelianov, M. y López-Jurado, J. L. (2006): Proceso extraordinario de formación de agua profunda en el Mediterráneo Occidental durante el invierno de 2005. 5ª ASAMBLEA HISPANO-PORTUGUESA DE GEODESIA Y GEOFÍSICA. 4 pp.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Vegeu «Fonts d’informació bàsica».