Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Teoria i Historiografia CinematogrÓfica

Codi de l'assignatura: 570257

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Jose Enrique Monterde Lozoya

Departament: Departament d'Hist˛ria de l'Art

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

51

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

33

 

-  PrÓctiques orals comunicatives

Presencial

 

15

 

-  Seminari

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge aut˛nom

54

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
- Que els estudiants siguin capaços d’exercir la crítica i l’autocrítica sobre el procés d’aprenentatge i de treball propis i del grup discent, avaluant la progressió en el procés cognitiu.

- Que els estudiants sàpiguen identificar estratègies d’anàlisi i de síntesi en els processos cognitius complexos que siguin útils per a formular problemes i planificar estratègies de comprensió o solució.

- Que els estudiants sàpiguen reconèixer la complexitat de la diversitat i la multiculturalitat en el món contemporani.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

- Que els estudiants sàpiguen reconèixer amb sentit crític els processos diacrònics i sincrònics en els diferents àmbits de la Història de l’Art, fent anàlisi i valoració de les constants i disfuncions en el temps.

- Que els estudiants sàpiguen identificar en profunditat les opcions metodològiques en l’aproximació científica al fet artístic en les diferents contingències històriques, per tal de dissenyar models cognitius aplicables.

- Que els estudiants sàpiguen identificar i argumentar sobre les relacions del pensament sobre l’art (Teoria, Crítica i Pensament Estètic) amb els processos de producció artística al llarg de la Història.

- Que els estudiants sàpiguen valorar la complexitat del present multicultural i globalitzat en l’art actual. Així mateix, identificar en profunditat les noves propostes artístiques de gènere i les simbiosis i imbricacions en el conjunt de les arts: plàstiques, escèniques, cinema i món audiovisual; per tal de fer una anàlisi crítica de les seves imbricacions.

- Que els estudiants sàpiguen reconèixer els entorns professionals afins i aplicar la formació qualificada obtinguda en el conjunt de matèries del màster en el context de les seves pràctiques externes en centres, institucions o empreses especialitzades per tal d’experimentar i adoptar actituds útils i adequades a seva inserció professional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Cerca i selecció bibliogràfica i hemerogràfica.
Assimilació d’aquestes referències bibliogràfiques i hemerogràfiques, així com d’altres formes de documentació.
Cerca i selecció de materials audiovisuals.
Interrelació entre els aspectes teòrics i historiogràfics desenvolupats en l’assignatura i el desplegament d’un projecte de recerca en el camp cinematogràfic.
Capacitat de desenvolupament d’un projecte de recerca en el camp cinematogràfic.
Capacitat d’exposició escrita i pública en un breu espai de temps de la naturalesa, els objectius, les hipòtesis de treball, els mètodes, etc d’un projecte de recerca referit al camp cinematogràfic.

 

Capacidad de búsqueda y selección bibliográfica y hemerográfica

Asimilación de esas referencias bibliográficas y hemerográficas, así como otras formas de documentación

Búsqueda y selección de materiales audiovisuales

Interrelación entre los aspectos teóricos e historiográficos desarrollados en la asignatura y despliegue de un proyecto de investigación en el campo cinematográfico.

Capacidad de exposición escrita y pública de la naturaleza, los objetivos, las hipótesis de trabajo, los métodos, etc. del proyecto de investigación referidoal ámbito cinematográfico.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Temari

*  1 Teoría e historia de los dispositivos cinematográficos
2 Teoría e historia de las articulaciones cinematográficas
3 Teoría e historia de las articulaciones fílmicas
4 Sobre la historiografía cinematográfica
5 Sobre la teoría cinematográfica
6 El análisis fílmico
7 Materiales para la investigación cinematográfica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Clases presenciales desarrolladas por el profesor responsable de la asignatura (apoyadas por una serie de power-points a disponibilidad del alumnado), tutorías personalizadas sobre el desarrollo del trabajo de curso (un proyecto de investigación), asesoría sobre la bibliografía recomendada y presentación-debate en clase del trabajo de curso.

Las clases serán presenciales o no presenciales en función de las circunstancias sanitarias que se den durante el desarrollo del curso.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

La evaluación continuada de la asignatura se hace a partir de la elaboración y la presentación de un proyecto de investigación relacionado con los contenidos de la asignatura, según la siguiente distribución porcentual de la nota:

         1. Elección y discusión del tema de un proyecto de investigación. Seguimiento de su desarrollo mediante al menos dos tutorías personalizadas durante el cuatrimestre (20%)

        2) Realización y entrega de un trabajo de curso (un proyecto de investigación) (60%)

        3) Presentación y debate en clase del proyecto de investigación presentado (20%)

 

Avaluaciˇ ˙nica

Quien no se ajuste a la evaluación continuada y solicite la evaluación única -antes de la fecha límite establecida por el centro- deberá realizar una prueba escrita (100%)

Reavaluación:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de Reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. El calendari de la Reavaluació tindrà lloc el mes de març per les assignatures del primer semestre i el mes de juliol per les assignatures del segon semestre.

 

 

 

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AAVV.: Historia General del Cine (12 vols.), Cátedra, M-95/...

ALLEN, R. C.-GOMERY, D.: Teoría y práctica de la Historia del Cine, Paidós, B-95

ALONSO GARCÍA, Luis: El extraño caso de la historia universal del cine, Episteme, Val-00

ALTMAN, R.: Los géneros cinematográficos, Paidós, B-2000

ANDREW, D.: Las principales teorías cinematográficas, Gili, B-78

AUMONT, J.: Les théories des cinéastes, Nathan, P-02

AUMONT, J.-BERGALA, A.-MARIE, M.-VERNET, M.: Estética del Cine, Paidós, B-85

AUMONT, J.-MARIE, M.: Análisis del film, Paidós, B-90

BANDA, D.- MOURE, J. (eds.): Le cinéma: naissance d´un art. 1895-1920, Champs Flammarion, P-08

BERTETTO, P. (ed.): Metodologie di análisis del film, Laterza, R/Bari-07

BISONI, C.: La critica cinematográfica. Metodo, storia e scrittura, Archetipolibri- Gedit ed., Bol-06

BORDWELL, D.-STAIGER, J.-THOMPSON, K.: El cine clásico de Hollywood. Estilo

cinematográfico y modo de producción hasta 1960, Paidós, B-97

BORDWELL, D.-CARROLL, N. (eds.): Post-Theory, Univ.Wisconsin P., Madison-97

BOSCHI, A.: Teorie del Cinema. Il periodo classico 1915-1945, Carocci, R-98

BRUNETTA, G.P. (ed.): Il cinema americano (2 vols.), Einaudi, To-06

BURCH, N.: El tragaluz del infinito, Cátedra, M-87                                            

CASETTI, F.: Teorías del Cine, Cátedra, M-94

CASETTI, F.-CHIO, F.: Cómo analizar un film, Paidós, B-91                                  

CASTRO DE PZ, J.L.-PÉREZ PERUCHA, J.-ZUNZUNEGUI, S. (eds.): Historia(s) del cine español, Vía Láctea, A Coruña-05

DYER, R.: Las estrellas cinematográficas. Historia, ideología y estética, Paidós, B-01

ELSAESSER, Th.: El concepto de cine nacional: el sujeto fantasmal del imaginario de la Historiadel Cine, Eutopías nº 166, Ed. Episteme, Val-97

GAUDREAULT, A.: Cinéma et attraction. Pour une nouvelle histoire du cinématographe, CNRS, P-08

GOMERY, D.: Hollywood, el Sistema de los Estudios, Verdoux, M-91                         

GUBERN, R.-MONTERDE, J.E.-PEREZ-PERUCHA, J.-RIAMBAU, E.-TORREIRO, C.: Historia del  Cine Español, Cátedra, M-95

JULLIER, L.: L´analyse de séquences, Nathan, P-02                                                     

LAGNY, M.: Cine e Historia. Problemas y métodos en la investigación cinematográfica, Bosch, B-97

SADOUL, G.: Histoire Génerale du Cinéma (6 vols.), Denoel, P-48/75

STAM, R.: Teorías del cine, Paidós, B-01

STAM­, R.-BURGOYNE, R.-FLITTERMAN-LEWIS, S.: Nuevos conceptos de la teoría del cine,Paidós, B-99

TALENS, J.-ZUNZUNEGUI, S.: “Introducción: por una verdadera historia del cine”, en Hª General del Cine, vol. 1: Orígenes del cine, Cátedra, M-98

ZUNZUNEGUI, S.-TALENS, J.: Rethinking Film History, Episteme, Val-95.

SADOUL, G.: Histoire Génerale du Cinéma (6 vols.), Denoel, P-48/75

STAM, R.: Teorías del cine, Paidós, B-01

STAM­, R.-BURGOYNE, R.-FLITTERMAN-LEWIS, S.: Nuevos conceptos de la teoría del cine,Paidós, B-99

TALENS, J.-ZUNZUNEGUI, S.: “Introducción: por una verdadera historia del cine”, en Hª General del Cine, vol. 1: Orígenes del cine, Cátedra, M-98

ZUNZUNEGUI, S.-TALENS, J.: Rethinking Film History, Episteme, Val-95.