Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Art i Gènere

Codi de l'assignatura: 570263

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Laura Mercader Amigo

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

51

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

39

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

54

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat alguna assignatura sobre art i feminisme o teoria feminista de l’art.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

 • CB6 – Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees en el context de la investigació.
 • CB7 – Saber aplicar els coneixements adquirits i les seves capacitats de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dintre de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la història de l’art i el feminisme.
 • CB8 – Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 – Saber comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 – Posseir habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura auto dirigit o autònom.
 • CG1 – Capacitat d’exercir la crítica i l’autocrítica sobre el procés d’aprenentatge i de treballs propis i del grup discent, avaluant la progressió en el procés cognitiu.
 • CG5 – Saber identificar estratègies d’anàlisi i de síntesi en els processos cognitius complexes que siguin útils per formular problemes i planificar estratègies de comprensió o solució.
 • CG6 – Reconèixer la complexitat de la diversitat i la multiculturalitat en el món contemporani.


COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
 • CE1 – Reconèixer amb sentit crític els processos diacrònics i sincrònics en els diferents àmbits de la Història de l’art, fent anàlisi i valoració de les constants i disfuncions en el temps.
 • CE2 – Saber identificar en profunditat les opcions metodològiques en l’aproximació científica al fet artístic en les diferents contingències històriques, a fi de dissenyar models cognitius aplicables.
 • CE3 – Saber identificar i argumentar sobre les relacions del pensament sobre l’art (teoria, crítica i pensament estètic) amb els processos de producció artística de la història.
 • CE5 – Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions).
 • CE6 – Saber valorar la complexitat del present multicultural i globalitzat en l’art actual. Identificar en profunditat les noves propostes artístiques de dones i les simbiosis i imbricacions en el conjunt de les arts: plàstiques, escèniques, cinema i món audiovisual, a fi de fer un anàlisi crítica de les seves imbricacions.
 • CE7 – Adquirir nocions d’iconografia, i aprendre a interpretar-la en l’obra d’art.
 • CE8 – Obtenir un coneixement pràctic dels processos bàsics de la metodologia científica en història de l’art.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

CONEIXEMENTS

 • Reflexionar de forma transdisciplinària i transversal sobre la cultura visual femenina a Occident.
 • Analitzar les diferents teories feministes que han posat en crisi les teories del saber patriarcal.
 • Estudiar les formes diverses de la creativitat femenina al llarg de la història de la cultura visual.
 • Conèixer els rastres històrics de la cultura i el pensament femení lliure del patriarcat.
 • Conèixer els dispositius crítics per analitzar la cultura visual des de l’experiència de les dones.
 • Identificar els diferents aspectes i els processos més importants de la teoria de l’art, la teoria de gènere, el feminisme, la vida de les dones i la pràctica de l’art, comprendre’ls i relacionar-los. 
 • Identificar les relacions que la contemporaneïtat estableix amb el dicurs històric en relació amb els aspectes centrals de l’assignatura i entendre-les.
 • Identificar les imbricacions entre els discursos teòrics i plàstics en l’art i entendre’ls. Aplicar el que s’ha après en la interpretació de les teories feministes i les obres de les artistes i al plantejament dels projectes de recerca propis.
 • Identificar els estudis teòrics i les pràctiques artístiques més rellevants en relació amb la matèria de l’assignatura.

 

Referits a habilitats, destreses

HABILITATS I DESTRESES

 • Identificar les fases principals d’un projecte acadèmic i saber organitzar-lo. Proposar un calendari d’actuació.
 • Identificar les fonts d’informació més reconegudes en relació amb l’assignatura i saber-les manejar amb destresa.
 • Discriminar la informació segons uns criteris de qualitat.
 • Identificar els aspectes centrals i els recursos d’una exposició oral, i millorar les habilitats en aquest sentit.
 • Identificar els problemes habituals del treball en grup, preveure’ls i solucionar-los.

 

Referits a actituds, valors i normes

ACTITUDS, VALORS I NORMES

 • Fomentar el respecte per la persona i harmonitzar la crítica bel·ligerant de les idees.
 • Anticipar els efectes de les pròpies accions i responsabilitzar-se’n.
 • Exercir l’autocrítica.
 • Equilibrar les accions de cooperació, negociació i lideratge en el treball en grup.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Política del simbòlic. Pràctiques textuals en la crítica i la història de l’art a Occident

2. Política sexual i cultura visual. Genealogies femenines de la imatge

3. Política institucional. Xarxes de dones en el sistema de l’art occidental

4. Of Woman Made. Polítiques i contextos de la creativitat femenina a Occident

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura inclou diferents tipologies d’activitats:

1. Classes magistrals en què la professora desenvolupa els temes principals dels continguts del temari.

2. Treball crític sobre diferents textos amb els quals es desenvolupa un punt del temari.

3. Pràctiques orals comunicatives en què l’alumnat presenta un punt de l’últim bloc del temari per promoure l’expressió oral i la comprensió crítica.

4. Un taller de treball sobre les pràctiques orals i el treball de l’avaluació final per orientar en el desenvolupament metodològic del projecte.

5. Un o dos seminaris en què una convidada presenta un tema per debatre conjuntament.

6. Una sortida cultural a un centre de la Barcelona feminista.

Totes aquestes modalitats d’activitats pretenen afavorir les competències de comprensió de les teories i els dispositius crítics per analitzar la cultura visual des de la política i crítica feminista i l’experiència de les dones.

 

Donada la situació d’excepcionalitat producte de la pandèmia del COVID-19, la metodologia de les activitats s’adequarà a l’escenari de docència mixta (presencial/virtual) que preveu la UB. S’ajustarà a les directrius que demanin les administracions sanitàries en cada moment, tant en termes de restricció com de retrobament de la normalitat. Les activitats teoricopràctiques es faran majoritàriament de manera no presencial, segons les possibilitats del moment. Es preveuen algunes sessions presencials per al desenvolupament d’activitats pràctiques i/o seminaris. Les tutories seran telemàtiques i només podran ser presencials amb cita prèvia confirmada per la professora.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura és continuada a partir de les activitats d’aprenentatge desenvolupades al llarg del semestre. Està constituïda per 4 proves.

Les activitats programades que són objecte d’avaluació i ponderació són les següents: 

 1. Una ressenya sobre 2 dels textos treballats a l’aula (20 %)
 2. Una ressenya sobre una de les activitats programades (15 %)
 3. Presentació oral del treball sobre la fortuna crítica d’una artista de l’últim bloc del temari (25 %)
 4. Presentació d’un treball escrit sobre la fortuna crítica d’una artista de l’últim bloc del temari (40 %)

 

Avaluació única

L’alumnat que hagi sol·licitat l’avaluació única per escrit i dins del termini establert ha de presentar els exercicis 1 (enlloc de 2 ha de ressenyar tots els textos), 2 i 4 de l’avaluació continuada al final del curs (dia oficial d’examen). Aquesta prova representa el 100 % de l’avaluació i versa sobre tots els continguts del temari. La data límit per sol·licitar-la és la fixada per la mateixa Facultat.


Reavaluació

La reavaluació segueix el mateix model que l’avaluació única en el cas dels no presentats. En el cas dels suspensos, s’hauran de lliurar els exercicis suspesos.

Les dates, les hores i l’aulari es publiquen a la web de la Facultat.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Battersby, Christine, Gender and Genius: Towards a Feminist Aesthetics, Londres: Women’s Press, 1994.

Betterton, Rosemary, Maternal Bodies in the Visual Arts, Manchester: Manchester Univ Press, 2016.

Birnbaum, Paula, Women artists in interwar France: framing femininities, Farnham: Ashgate, 2011.

Borzello, Frances, Seeing Ourselves: Women’s Self-Portraits, Londres: Thames & Hudson, 2016.

Broude, Norma, Garrard, Mary D. (ed.), Feminism and Art History: Questioning the Litany, Nova York: Harper and Row, 1982.

Broude, Norma, Garrard, Mary D. (ed.), The Expanding Discourse: Feminism and Art History, Oxford: Westview Press, 1992.

Butler, Cornelia H., Gabrielle Mark, Lisa, WACK!: Art and the Feminist Revolution, Los Angeles: Museum of Contemporary Art, 2007.

Cao, Marián, Mulier me fecit: hacia un análisis feminista del arte y su educación, Madrid: Horas y Horas, 2011.

Carro Fernández, Susana, Mujeres de ojos rojos: del arte feminista al arte femenino, Gijón: Trea, 2010.

Carson, Fiona, Pajaczkowska, Claire (ed.), Feminist visual culture, Edimburgo: Edinburgh University Press, 2000.

Cordero Reiman, Karen, Sáenz, Inda (comp.), Crítica feminista en la teoría e historia del arte, Ciudad de México: Universidad Iberoamericana, 2007.

Chadwick, Whitney, Mujer, arte y sociedad, Barcelona: Destino, 1993.

Chadwick, Whitney, Women Artists and the Surrealist Movement. London: Thames & Hudson, 2002.

Deepwell, Katy, Nueva crítica de arte feminista: estrategias críticas (1995), Madrid: Cátedra, 1998.

Faxedas, Lluïsa (comp.), Feminisme i Història de l’Art, Gerona: Universitat de Girona, 2009.

Jones, Amelia, The feminism and visual culture reader, Londres: Routldge, 2010.

Mayayo, Patricia, Historias de mujeres, historias del arte, Madrid: Cátedra, 2003.

Meskimmon, Marsha, We Weren’t Modern Enough: Women Artists and the Limits of German Modernism, Berkeley, Calif. [u.a.]: University of California Press, 1999.

Nead, Lynda, El desnudo femenino: arte, obscenidad y sexualidad, Madrid: Tecnos, 2013.

Perry, Gillian, Women Artists and the Parisian Avant-Garde: Modernism and Feminine Art, 1900 to the Late 1920s., Manchester: Manchester University Press, 1995.

Perry, Gillian, Gender and Art, New Haven, CT: Yale University Press, 1999.

Perry, Gillian, Rossington, Michael, Feminity and Masculinity in Eighteenth Century Art and Culture, Manchester: Manchester University Press, 1997.

Pollock, Griselda, Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte (1988), Ciudad de Buenos Aires: Fiordo, 2013.

Pollock, Griselda, Encuentros en el museo feminista virtual (2007), Madrid: Cátedra, 2010.

Porqueres, Beatriz, Reconstruir una tradición. Las artistas en el mundo occidental, Madrid: horas y Horas, 1994.

Reckitt, Helena, Phelan, Peggy, Arte y feminismo, Londres: Phaidon, 2005.

Robinson, Hilary, Feminism-Art-Theory: An Anthology, 1968-2014, Oxford: Blackwell, 2015.

Russo, Vincenza, Italian Women Artists from the Renaissance to Baroque, Milano: Skira, 2007.