Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Comissariat d'Exposicions

Codi de l'assignatura: 570268

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Martin Peran Rafart

Departament: Departament d'Hist˛ria de l'Art

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

33

 

-  Sortida cultural

Presencial

 

2

 

-  Seminari

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge aut˛nom

55

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS
CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CG1 - que els estudiants siguin capaços d’exercir la crítica i l’autocrítica sobre el procés d’aprenentatge i de treball propis i del grup discent, avaluant la progressió en el procés cognitiu.

CG2 - Que els estudiants siguin capaços de valorar les implicacions del treball cooperatiu tant en el terreny disciplinar com en el interdisciplinari, exercint la capacitat d’aplicar els seus coneixements a projectes col·lectius complexos.

CG3 - Que els estudiants siguin capaços d’aplicar coneixements científics i disciplinaris en la pràctica professional especialitzada.

CG4 - Que els estudiants siguin capaços de dissenyar i gestionar projectes complexos en intensitat o en extensió, valorant la necessitat de saber prendre les decisions oportunes en cada fase qualitativa a emprendre.

CG6 - Que els estudiants sàpiguen reconèixer la complexitat de la diversitat i la multiculturalitat en el món contemporani.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE4 - Que els estudiants sàpiguen reconèixer l’evolució de les problemàtiques relatives al Patrimoni artístic en les seves diverses manifestacions (patrimoni monumental, col·leccionisme, museografia, mercat, comissariat i turisme artístics) per tal de comparar i discriminar els canvis històrics qualitatius.

CE5 - Que els estudiants sàpiguen classificar i avaluar les tècniques i estratègies de producció a les editorials o les seves seccions especialitzades en Història de l’Art, per fer que siguin capaços de gestionar la globalitat dels processos i les seves fases

CE6 - Que els estudiants sàpiguen valorar la complexitat del present multicultural i globalitzat en l’art actual. Així mateix, identificar en profunditat les noves propostes artístiques de gènere i les simbiosis i imbricacions en el conjunt de les arts: plàstiques, escèniques, cinema i món audiovisual; per tal de fer una anàlisi crítica de les seves imbricacions.
CE7 - Que els estudiants sàpiguen reconèixer els entorns professionals afins i aplicar la formació qualificada obtinguda en el conjunt de matèries del màster en el context de les seves pràctiques externes en centres, institucions o empreses especialitzades per tal d’experimentar i adoptar actituds útils i adequades a la seva inserció professional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Obtenir una visió panoràmica de la pràctica comissariada.
• Obtenir la formació fonamental per desenvolupar un projecte expositiu.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Comissariat d’exposicions

*  
1 Històries de l’exposició i del comissariat. Fora de l’exposició: altres formats. La formació i professionalització del comissariat. Visions comissariades
2 Figura i rols del comissari. Pràctiques i funcions. El comissariat: maneres de mediació. Comissariat i crítica d’art. El comissariat i l’arquitectura institucional
3 El projecte expositiu. Pràctica de comissariat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es desenvolupa en tres mòduls. El primer proposa una aproximació històrica i teòrica a la matèria. El segon planteja una contextualització del comissariat dins el marc de la crítica institucional, i el tercer proposa el desenvolupament d’una pràctica.

Les classes seran presencials o no presencials en funció de les circumstàncies sanitàries que es vagin donant durant el desenvolupament del curs.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació es resol per mitjà de dos tipus d’aportacions dels alumnes:

1. Presentació per escrit de dos treballs breus relacionats amb el temari de l’assignatura (40 %) 

2. Desenvolupament d’un exercici pràctic justificat en un escrit (60 %).

 

Avaluaciˇ ˙nica

Data límit per sol·licitar l’avaluació única queda establert pel calendari del centre.

L’avaluació única es resol per mitjà de la presentació per escrit d’un treball de recerca tutelat pel professor (100 %).

 

Reavaluació

 

La Normativa reguladora dels plans de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges preveu un sistema de reavaluació, dirigit a tots els estudiants que no hagin superat l’avaluació final la data de tancament de l’avaluació continuada i d’avaluació única.

El calendari de la reavaluació té lloc en els terminis previstos pel centre.

Les dates, les hores i l’aulari de reavaluació es publiquen al web de la Facultat.

Aclariment: no es poden presentar estudiants que desitgin apujar nota.

En la data oficial de l’examen, s’ha de presentar un treball escrit tutelat pel professor (100 %).

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Greenberg,Reesa / Ferguson, Bruce W. / Nairene,Sandy. (eds). Thinking about exhibitions. Routledge. New York, 1996.

Guasch, Anna Maria. El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-1995. Ediciones del Serbal. Barcelona, 1997.

Marincola, Paula / Storr, Robert (eds). Curating Now : Imaginative Practice / Public.Responsability. Philadelphia Exhibitions Initiative. Philadelphia, 2001.

Obrist, Hans Ulrich. Breve historia del comisariado. . Exit Publicaciones. Madrid, 2010.

O’Doherty, Brian. Dentro del cubo blanco. La ideologíaa del espacio expositivo. CENDEAC. Murcia, 2011.

O’Neill, P. (ed). Curating Subjects. Open Editions/de Appel. Amsterdam, 2007.

O’Neill, P / Wilson, M. Curating and the Educational Turn. Open editions/de Appel. Londres- Amsterdam, 2010.

Rand, Steven / Kouris, Heather. Cautionary tales, critical curating. Apexart. New York, 2007.

Richter, D . / Drabble, B. Curating Critique. Revolver. Frankfurt, 2007

Rugg, Judith / Sedgwick, Michèle. Issues in Curating Contemporary Art and Performance. Intellect. Bristol, 2007.

VVAA. Beyond the Box : Diverging Curatorial Practices. Banff Centre Press. Banff, 2003.

VVAA. La exposición como dispositivo. Teorías y prácticas en torno a la exposición. Impasse 8. Centre d’art La Panera. Lleida, 2008.

VVAA. Escuelas de formación de comisarios: perspectivas y decepciones. Impasse 9. Centre d’art La Panera. Lleida, 2009.

VVAA. El Medio es el Museo.  Fundación MARCO / Koldo Mitxelena Kulturunea. Vigo, 2009.

 

VVAA. No tocar, por favor. El museo como incidente. Artium. Vitoria, 2013.