Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Crítica de les Arts

Codi de l'assignatura: 570269

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Laia Manonelles Moner

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

( Les classes seran presencials o no presencials en funció de les circumstàncies sanitàries que es vagin donant durant el desenvolupament del curs.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

33

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

2

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

55

 

 

Recomanacions

 


Coneixements d’història de l’art i especialment de l’art contemporani.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS
CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CG1 - que els estudiants siguin capaços d’exercir la crítica i l’autocrítica sobre el procés d’aprenentatge i de treball propis i del grup discent, avaluant la progressió en el procés cognitiu.

CG2 - Que els estudiants siguin capaços de valorar les implicacions del treball cooperatiu tant en el terreny disciplinar com en el interdisciplinari, exercint la capacitat d’aplicar els seus coneixements a projectes col·lectius complexos.

CG3 - Que els estudiants siguin capaços d’aplicar coneixements científics i disciplinaris en la pràctica professional especialitzada.

CG4 - Que els estudiants siguin capaços de dissenyar i gestionar projectes complexos en intensitat o en extensió, valorant la necessitat de saber prendre les decisions oportunes en cada fase qualitativa a emprendre.

CG6 - Que els estudiants sàpiguen reconèixer la complexitat de la diversitat i la multiculturalitat en el món contemporani.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE4 - Que els estudiants sàpiguen reconèixer l’evolució de les problemàtiques relatives al Patrimoni artístic en les seves diverses manifestacions (patrimoni monumental, col·leccionisme, museografia, mercat, comissariat i turisme artístics) per tal de comparar i discriminar els canvis històrics qualitatius.

CE5 - Que els estudiants sàpiguen classificar i avaluar les tècniques i estratègies de producció a les editorials o les seves seccions especialitzades en Història de l’Art, per fer que siguin capaços de gestionar la globalitat dels processos i les seves fases

CE6 - Que els estudiants sàpiguen valorar la complexitat del present multicultural i globalitzat en l’art actual. Així mateix, identificar en profunditat les noves propostes artístiques de gènere i les simbiosis i imbricacions en el conjunt de les arts: plàstiques, escèniques, cinema i món audiovisual; per tal de fer una anàlisi crítica de les seves imbricacions.
CE7 - Que els estudiants sàpiguen reconèixer els entorns professionals afins i aplicar la formació qualificada obtinguda en el conjunt de matèries del màster en el context de les seves pràctiques externes en centres, institucions o empreses especialitzades per tal d’experimentar i adoptar actituds útils i adequades a la seva inserció professional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Conèixer el pensament dels artistes, comissaris i crítics mitjançant les obres i els textos.  

 

Referits a habilitats, destreses


• Exercir la crítica i l’autocrítica sobre el procés d’aprenentatge.
• Dissenyar i desenvolupar projectes complexos.
• Treballar en equip.
• Seleccionar i gestionar diverses fonts d’informació.
• Utilitzar i millorar la capacitat creativa i comunicativa.

 

Referits a actituds, valors i normes


• Valorar la complexitat del present multicultural i globalitzat en l’art actual.
• Fer una lectura crítica i de debat i discussió a classe.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temari

*  1 Introducció a la crítica de les arts i als agents que hi intervenen
2 Discursos sobre la crítica de les arts en el marc contemporani
3 La praxis de la crítica de les arts en el context d’un escenari global
4 Recepció i impacte de la crítica de les arts
5 Visites a exposicions d’art contemporani a Barcelona (si la situació sanitària ho permet)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de les activitats s’ajustarà sempre a les directrius que demanin les autoritats sanitàries en cada moment, tant en termes de restricció com de retrobament de la normalitat. 

Les sortides culturals s’hauran d’adaptar a les condicions de capacitat, mobilitat, EPI’s previst i distanciament que els centres que visitem ens demanin.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

• Treball de recerca escrit (50 %).
• Exposició oral del treball de recerca (10 %).
• Presentar per escrit un exercici de crítica d’art  (40 %).

L’exercici pràctic de crítica d’art, el treball de recerca i l’exposició oral del treball de recerca es duen a terme durant el curs (dates a concretar a l’inici de l’assignatura).

 

Avaluació única

Data límit per sol·licitar l’avaluació única: 31 d’octubre.

L’avaluació única consisteix en un treball escrit (100%).

El calendari d’avaluació única previst és al gener.

 

Reavaluació

Consisteix en un treball escrit.

El calendari de la reavaluació tindrà lloc el mes de març per les assignatures del primer semestre i el mes de juliol per les assignatures del segon semestre.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AAVV (2012): Mujeres en el sistema del arte en España. Madrid. Mav y Exit publicaciones.

AAVV (2000): Chinese art at the end of millenium. 1998-1999. Hong Kong, John Clark.

AI WEIWEI (2002): Chinese artists, texts and interviews.1989-2002. CCAA. Hong Kong, Timerzone 8.

BARTHES, Ronald (1972): Crítica y verdad. Buenos Aires, Siglo XXI.

BAUDRILLARD, Jean (2000): Las estrategias fatales. Barcelona, Anagrama.

BAUDRILLARD, Jean (2005): Cultura y Simulacro. Barcelona, Kairós.

BAUDRILLARD, Jean (2006): El complot del arte. Ilusión y desilución estéticas. Buenos Aires, Amorrortu.

BAUMAN, Zygmunt (2007): Arte, ¿Líquido?. Madrid, Sequitur.

DANTO, Arthur (2005): Después del fin del arte : el arte contemporáneo y el linde de la historia, Paidós

DEBORD, Guy (1999): La sociedad del espectáculo. Valencia, Pre-Textos.

GUASCH, Anna Maria (2006): La crítica dialogada. Entrevistas sobre arte y pensamiento actual (2000-2006). Ad hoc, Cendeac.

GUASCH, Anna Maria. (coordinadora) (2003): La crítica de arte. Historia, teoría y praxis. Barcelona, Serbal.

GREENBERG, Clement (1979): Arte y cultura: ensayos críticos. Barcelona: GG.

HUGHES, Robert (2002): A toda crítica: ensayos sobre arte y artistas. Barcelona, Anagrama.

LIPPARD, Lucy (2004): Seis años: la desmaterialización del objeto artístico de 1996 a 1972. Madrid, Akal.

MANONELLES, Laia (2011): Arte experimental en China: conversaciones con artistas. Barcelona, Bellaterra.

VILA-MATAS, Enrique (2014): Kassel no invita a la lógica.

MINGUET, Joan Maria (2015): Contra la Cooltura. Barcelona, Edicions els Llums.

MANONELLES MONER, Laia (2017): La construcción de la(s) historia(s) del arte en China. Barcelona, Bellaterra.

Revista

Art Press. Paris.

Exit. Madrid.

Frieze. London: Durian Publications.

Lápiz. Madrid

Pàgina web

A*DESK, Instituto Independiente de Crítica y Arte: http://www.a-desk.org/spip/spip.php?article764

Artiga: http://www.art-tarragona.com/

Associació Catalana de Crítics d’Art: http://acca.cat/

MAV, Mujeres en las Artes Visuales: http://www.mav.org.es/

Campo de relámpagos:http://campoderelampagos.org/