Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Art, Política i Societat

Codi de l'assignatura: 570272

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Vicenç Furió Galí

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

51

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

36

 

-  Seminari

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

54

 

 

Recomanacions

 

• Les classes s’impartiran en català. Per tant, cal ser capaç d’entendre aquesta llengua, malgrat les presentacions orals i els treballs escrits es poden fer en castellà

. En el pla docent, l’assignatura té un títol molt genèric ("Art, política i societat"), que no reflecteix prou bé el seu contingut. El títol idoni és Sociologia de l’art, tal com s’explicita en el temari que es recomana llegir. Així doncs, s’adverteix als l’estudiants que les classes i els treballs que s’hauran de fer s’emmarquen dins dels mètodes i enfocaments de la Sociologia de l’art, una reconeguda disciplina que, amb aquest mateix nom, s’imparteix i s’estudia a moltes universitats del món.

• L’assistència i la participació a classe és important.

• Una prova de l’avaluació és un treball d’investigació de format acadèmic. Per tant, cal tenir motivació i experiència prèvia en aquest tipus de treballs.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


• Capacitat d’anàlisi del món de l’art des d’una perspectiva sociològica.
• Desenvolupament de la capacitat analítica i crítica a partir de l’assimilació dels conceptes exposats a classe, dels debats que sorgeixin i dels treballs que es facin.

 


Que els estudiaants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi
 
Que els estudiants sàpiguen identificar estratègies d’anàlisi i de síntesi en els processos cognitius complexos que siguin útils per formular problemes i planificar estratègies de comprensió o solució

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS
CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CG1 - que els estudiants siguin capaços d’exercir la crítica i l’autocrítica sobre el procés d’aprenentatge i de treball propis i del grup discent, avaluant la progressió en el procés cognitiu.

CG2 - Que els estudiants siguin capaços de valorar les implicacions del treball cooperatiu tant en el terreny disciplinar com en el interdisciplinari, exercint la capacitat d’aplicar els seus coneixements a projectes col·lectius complexos.

CG3 - Que els estudiants siguin capaços d’aplicar coneixements científics i disciplinaris en la pràctica professional especialitzada.

CG4 - Que els estudiants siguin capaços de dissenyar i gestionar projectes complexos en intensitat o en extensió, valorant la necessitat de saber prendre les decisions oportunes en cada fase qualitativa a emprendre.

CG6 - Que els estudiants sàpiguen reconèixer la complexitat de la diversitat i la multiculturalitat en el món contemporani.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE4 - Que els estudiants sàpiguen reconèixer l’evolució de les problemàtiques relatives al Patrimoni artístic en les seves diverses manifestacions (patrimoni monumental, col·leccionisme, museografia, mercat, comissariat i turisme artístics) per tal de comparar i discriminar els canvis històrics qualitatius.

CE5 - Que els estudiants sàpiguen classificar i avaluar les tècniques i estratègies de producció a les editorials o les seves seccions especialitzades en Història de l’Art, per fer que siguin capaços de gestionar la globalitat dels processos i les seves fases

CE6 - Que els estudiants sàpiguen valorar la complexitat del present multicultural i globalitzat en l’art actual. Així mateix, identificar en profunditat les noves propostes artístiques de gènere i les simbiosis i imbricacions en el conjunt de les arts: plàstiques, escèniques, cinema i món audiovisual; per tal de fer una anàlisi crítica de les seves imbricacions.
CE7 - Que els estudiants sàpiguen reconèixer els entorns professionals afins i aplicar la formació qualificada obtinguda en el conjunt de matèries del màster en el context de les seves pràctiques externes en centres, institucions o empreses especialitzades per tal d’experimentar i adoptar actituds útils i adequades a la seva inserció professional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Comprendre l’especificitat del punt de vista sociològic i l’ambició teòrica de la disciplina. Formes d’analitzar des de la perspectiva sociològica la realitat artística i els resultats que es poden obtenir.

 

Referits a habilitats, destreses


• Potenciar la capacitat d’anàlisi i reflexió sobre els factors socials que intervenen en el funcionament del món de l’art.

 

Referits a actituds, valors i normes


• Desenvolupar l’esperit crític i analític sobre els temes exposats.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temari

*  1 La perspectiva sociològica

2 La construcció social del valor artístic

3. Art i reputació. Els mecanismes de reconeixement dels artistes

4 Sociologia dels gustos

5 Sociologia i mercat de l’art

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciaria amb prou antelació i, en cap cas, no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluació de la matèria.

 

Es recorda que la docència serà en català, i que es farà a través dels següents recursos, entre altres:

 

- classes presencials i/o vídeoconferències impartides pel professor. Les classes que es facin telemàticament no seran enregistrades.

- presentacions orals presencials i/o telemàtiques en les quals seran els alumnes qui presentin aspectes dels treballs de curs simultàniament al professor i als seus companys de classe

- debats a les classes, xats, fòrums i tasques a través del campus virtual, a partir del visionat de documentals,  films, vídeos, temes o altres resursos proposats pel professor

- comunicació a través del correu electrònic


 

 

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

1. Un treball indicat pel professor (50%)

2. A partir de la segona meitat de curs, presentació oral on s’avancin alguns aspectes relatius al treball que s’està fent (20%).  Aquesta presentació és indispensable per poder seguir i qualificar l’avaluació continuada

3. Comentaris sobre temes debatuts a classe i/o lectures recomenades (30%)

 

Avaluació única

A la data oficial de l’examen, es lliurarà per escrit el treball de curs (50%), un power point que sintetitzi els principals punts del treball realitzat (10%), i uns comentaris sobre temes debatuts a classe i/o lectures recomanades (40%)

Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de Reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. El calendari de la Reavaluació tindrà lloc el mes de març per les assignatures del primer semestre i el mes de juliol per les assignatures del segon semestre.

La reavaluació segueix la mateixa pauta que la prova de l’avaluació única.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BECKER, H.S., Art Worlds, University of California Press, Berkeley, 1982. (Traducció             castellana: Los mundos del arte, Universidad Nacional de Quilmes,           Buenos Aires, 2008)

BOIME, A., Historia social del arte moderno. 1. El arte en la época de la Revolución,    1750-1800; 2. El arte en la época del bonapartismo 1800-1815, Alianza,           Madrid, 1994 i 1996 (1987 i 1990)

BOURDIEU, P., La distinción, Taurus, Madrid, 1988 (1979)

-----      Las reglas del arte, Anagrama, Barcelona, 1995 (1992)                 

BURKE, P., El Renacimiento italiano, Alianza, Madrid, 1993 (1972, 1986)

-----      Historia social del conocimiento, 2 vols., Paidós, Barcelona, 2002 i 2012.

CLARK, T.J., Imagen del pueblo, Gustavo Gili, Barcelona, 1981 (1973)

CROW, T., Pintura y sociedad en el París del siglo XVIII, Nerea, Madrid, 1989 (1985)

ECO, U., Apocalípticos e integrados, Lumen, Barcelona, 1985 (1965)

FURIÓ, V., Sociología del arte, Cátedra, Madrid, 2000 (1995)

-----      Arte y reputación. Estudios sobre el reconocimiento artístico, Col·lecció    Memoria Artium, Barcelona, 2012.

HASKELL, F., Patronos y pintores, Cátedra, Madrid, 1984 (1963)

-----      El gusto y el arte de la  Antigüedad. El atractivo de la escultura clásica     (1500- 1900), Alianza, Madrid, 1990 (1981).

HAUSER, A., Sociología del arte, 2 vols. Guadarrama, Madrid, 1975 (1974)

HEINICH, N., Le triple jeu de l’art contemporain, Minuit, París, 1998

-----      La sociología del arte, Nueva Visión, Buenos Aires, 2003 (2001).

MOULIN, R., L’artiste, l’institution et le marché, Flammarion, París, 1992

PEIST, N., El éxito en el arte moderno. Trayectorias artísticas y proceso de         reconocimiento, Abada, Madrid, 2012.

WITTKOWER, R., Nacidos bajo el signo de Saturno, Cátedra, Madrid, 1985 (1963)

ZOLBERG, V.L., Sociología de las artes, Fundación autor, Madrid, 2002 (1990).