Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Prąctiques Externes

Codi de l'assignatura: 570273

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Rosa Maria Creixell Cabeza

Departament: Departament d'Histņria de l'Art

crčdits: 5

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

125

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

25

 

-  Prąctiques externes

Presencial

 

100

 

 

Recomanacions

 


La relació entre l’estudiant i l’empresa o institució és estrictament acadèmica i no laboral. Per tant, les pràctiques no són remunerades. Tanmateix, en el conveni es pot preveure l’aportació de les empreses i institucions d’una quantitat econòmica a l’estudiant en concepte d’ajut o borsa d’estudis. En el cas que així s’acordi, s’especifica la quantitat en el programa de pràctiques annex a aquest conveni.
 
Les pràctiques externes es fan durant el curs a partir de l’oferta horària de les empreses o institucions. L’estudiant ha de sol·licitar a quina empresa o institució vol dur-les a terme dintre dels terminis assenyalats.


Altres recomanacions


La normativa de pràctiques vigent aprovada per la Universitat de Barcelona es pot consultar en el web següent: http://www.ub.edu/feinaub/docs/normativa_practiques_2012.pdf

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 


Competències bàsiques
 
• Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 
• Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
 
 
Competències generals
 
• Capacitat de valorar les implicacions del treball cooperatiu tant en el terreny disciplinari com en l’interdisciplinari, exercint la capacitat d’aplicar els coneixements a projectes col·lectius complexos.
 
• Capacitat d’aplicar coneixements científics i disciplinaris en la pràctica professional especialitzada.
 
• Capacitat de dissenyar i gestionar projectes complexos en intensitat o en extensió, valorant la necessitat de saber prendre les decisions oportunes en cada fase qualitativa a emprendre.
 
 
Competències específiques
 
• Capacitat de reconèixer l’evolució de les problemàtiques relatives al patrimoni artístic en les seves diverses manifestacions (patrimoni monumental, col·leccionisme, museografia, mercat, comissariat i turisme artístics) per comparar i discriminar els canvis històrics qualitatius.
 
• Capacitat de classificar i avaluar les tècniques i estratègies de producció en les editorials o les seves seccions especialitzades en història de l’art, per fer que siguin capaços de gestionar la globalitat dels processos i les seves fases.
 
• Capacitat de reconèixer els entorns professionals afins i aplicar la formació qualificada obtinguda en el conjunt de matèries del màster en el context de les seves pràctiques externes en centres, institucions o empreses especialitzades amb la finalitat d’experimentar i adoptar actituds útils i adequades a la seva inserció professional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Les Pràctiques Externes constitueixen un dels ponts entre la formació qualificada del màster i la inserció professional. La superació suposa obtenir 5 crèdits ECTS que es poden aconseguir en institucions culturals, centres d’investigació i empreses del sector del mercat i la difusió de l’art (museus, biblioteques, arxius, galeries, antiquaris, centres d’art o d’investigació, editorials especialitzades en publicacions d’art, associacions de crítica d’art, projectes d’investigació, etc.).
 
El contingut de la matèria consisteix a elaborar un estudi o investigació d’un tema relacionat amb els interessos o les expectatives professionals de l’alumnat i basat en l’experiència personal aportada per les pràctiques externes estipulades mitjançant un conveni personalitzat. Aquestes pràctiques duren 150 hores, sense sobrepassar en cap cas les 5 hores diàries (en funció del tipus de treball que es proposi).
 
És responsabilitat del professor de la matèria:
• Assessorar l’alumne i ajudar-lo a escollir una institució o empresa per fer les pràctiques externes.
• Supervisar l’establiment del conveni personalitzat entre la Universitat de Barcelona i la institució o empresa que acull l’alumne.
• Supervisar que l’alumne faci les pràctiques previstes amb l’ajuda i supervisió d’un tutor extern que nomena la mateixa institució o empresa.
• Coordinar el treball de l’alumne amb el tutor extern.
• Intervenir en cas de conflicte entre l’alumne i la institució o empresa amb què s’ha establert el conveni personalitzat.
• Vetllar pel compliment dels requisits acadèmics.
 
El màster oficial d’Estudis Avançats en Història de l’Art estableix tots els convenis de manera personalitzada i en funció dels interessos de l’alumne. És a dir, que cada alumne obre i tanca un conveni personalitzat entre la Universitat de Barcelona i el centre, institució o empresa que l’acull. Aquest sistema afavoreix que l’alumne pugui invertir el seu temps a adquirir pràctica i/o coneixement en el camp que més li interessi, per la qual cosa l’oferta es manté oberta a tota possibilitat.

 

 

Blocs temątics

 

1. Temari

*  
• Sessions informatives
• Tutories personalitzades
• Treball individual dirigit sobre l’activitat duta a terme
• Exposició oral del treball i debat sobre l’experiència

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Les Pràctiques Externes es duen a terme sota la supervisió de la Universitat de Barcelona i mitjançant un conveni signat amb les empreses o institucions públiques o privades.
 
La coordinació general correspon a la coordinadora de l’assignatura obligatòria.
 
L’empresa o la institució col·laboradora nomena un tutor que s’encarrega de garantir el procés formatiu de l’estudiant.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es valora la integració de l’estudiant en pràctiques al centre o institució d’acollida a partir de l’informe corresponent del tutor responsable (50 %). De manera continuada, es fa el seguiment del treball autònom de l’alumne  i se’n avalua el contingut acadèmic (30 %) i la presentació a l’aula amb suport de PowerPoint (20 %).

Esquema a seguir:
•Motivació al escollir el tipus de pràctica
•Presentació de l’entitat d’acollida
•Tasques desenvolupades
•Valoració personal
•Debat

 

Avaluació śnica

Ateses les característiques específiques d’aquesta assignatura, no es preveu avaluació única.

 

Reavaluació

Ateses les característiques específiques d’aquesta assignatura, no es preveu reavaluació.