Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Els Arxius de la Contemporane´tat

Codi de l'assignatura: 570275

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Jordi Ibarz Gelabert

Departament: Departament d'Hist˛ria i Arqueologia

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

24

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

No presencial

 

3

 

-  PrÓctiques amb documents

No presencial

 

6

 

-  PrÓctiques orals comunicatives

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial

 

3

 

(El seminari es realitzarÓ durant l'horari establert de l'assignatura en un dels espais de la facultat de Geografia i Hist˛ria de la UB)

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge aut˛nom

41

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

CE1 - Desenvolupar un raonament crític davant els diferents processos històrics en l’àmbit de la Història Contemporània i els esdeveniments més recents, sobre la base d’una informació plural

 

CE2 - Capacitat d’identificar i classificar els principals camps de treball i perspectives pròpies de la recerca en Història Contemporània

 

CE3 - Capacitat d’integrar coneixements i de formular proposicions a partir de la informació disponible en l’àmbit de la història contemporània

 

CE4 - Comparar i valorar els diferents enfocaments metodològics i com els seus resultats determinen les tendències historiogràfiques relacionades amb els estudis de l’Edat Contemporània i el Món Actual

 

CE6 - Classificar i identificar les diferents fonts històriques, valorar-les i localitzar-les en els arxius, centres de documentació o webs especialitzades

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu d’aquesta assignatura és donar a conèixer en profunditat la multiplicitat de fonts existents per a l’anàlisi del període contemporani. Es mostrarà un repertori ampli de les fonts històriques específiques de la contemporaneïtat tenint en compte de quina manera han estat utilitzades per a la construcció del discurs històric. Així mateix, i molt especialment, s’abordarà la dimensió problemàtica d’aquestes. Es tractarà de comprendre els motius i les implicacions existents en l’ús de les unes o les altres fonts en l’elaboració del discurs i l’anàlisi històrica

 

 

Blocs temÓtics

 

1. CrÝtica i ficciˇ: de la hist˛ria militant a la narraciˇ postmoderna.

2. Desentranyar la subjectivitat: testimoniatges i hist˛ria oral.

3. Representaciˇ iconogrÓfica de la hist˛ria

4. El control del paper: els mitjans de comunicaciˇ

5. Els arxius hist˛rics

6. La batalla del passat: la construcciˇ de l'espai memorable

7. Mitjans audiovisuals: la hist˛ria en imatges

8. Les xarxes socials

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

-    Classes magistrals (modalitat presencial)

-    Classes expositives (modalitat presencial)

-    Conferències (modalitat presencial)

-    Treball en grup (modalitat presencial)

-    Treball escrit (modalitat presencial)

-    Seminaris (modalitat presencial)

-    Activitats d’aplicació (modalitat presencial)

-    Aprenentatge basat en problemes (modalitat presencial)

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Es farà servir el model d’avaluació continuada seguint les indicacions següents:
La distribució de les evidències d’avaluació respondran al següent model:

Exercici escrit 1. Fonts Orals                                                           10% de la nota

Exercici escrit 2. Arxius digitals                                                        15% de la nota

Exercici escrit 3. Itinerari de recerca hemerogràfica                         15% de la nota

Assaig curt.                                                                                       30% de la nota

Prova oral de presentació pública                                                       20% de la nota

Participació en debats al forum                                                          10% de la nota

 

Avaluaciˇ ˙nica

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

El calendari de la reavaluació està establert al mes de març per a les assignatures amb docència de primer semestre, i al mes de juliol per a les del segon semestre.
D’acord amb la normativa de la UB, tots els alumnes amb la qualificació de “Suspens” o “No Presentat”, podem optar a la reavaluació. Per superar la prova de reavalució, l’alumne haurà de lliurar tots els exercicis que el professor ha exigit al llarg del curs i fer un examen sobre el contingut global de l’assignatura. L’examen es podrà realitzar de forma presencial o bé online"
Tal com preveu la normativa de la Universitat de Barcelona, dins els terminis establerts per a cada semestre, s’ha de fer constar explícitament i documentalment la voluntat d’acollir-se a l’avaluació única mitjançant un document escrit, degudament signat pel responsable de l’assignatura. La data, l’hora i l’aula de la prova d’avaluació única es publiquen al web del màster. L’alumnat que faci l’avaluació haurà de lliurar tots els exercicis requerits durant el curs i superar un examen sobre el continguts del mateix.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Samuel, Raphael “El ojo de la historia” a Teatros de la memoria. Pasado y presente de la cultura contemporánea. Publicacions de la Universidad de Valencia, Valencia: 2008. pp. 371 a 391

Darnton, Robert “Historia de la lectura” a Burke, Peter, ed... [et. al.]. Formas de hacer Historia. Alianza, Madrid: 1993. pp. 177 a 208

Vivas Moreno, Agustín, “El Tiempo de La Archivística: Un Estudio de Sus Espacios de Racionalidad Histórica Ad Histórica” a Ci. Inf, nº 33, 2004, pp. 76 a 96

García Martínez, Alberto Nahum "En las fronteras de la no-ficción. el falso documental (definición y mecanismos)" a Latorre, Jorge; Vara, Alfonso y Díaz Montse (eds.) Ecología de la televisión: tecnolgías, contenidos y desafíos empresariales: Actas del XVIII Congreso Internacional de la Comunicación". Pamplona, Eunate, 2004. pp. 135 a 144

CapÝtol

Aguirre Rojas, C.A.: Antimanual del mal historiador. Magan Terra Editores, 2003, Cap. IV y V. pp 71-108

Aguirre Rojas, C.A.: Antimanual del mal historiador. Magan Terra Editores, 2003, Cap. IV y V. pp 71-108

Burke, Peter "Fotografias y retratos" a Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Crítica, Barcelona: 2005. pp 25 a 41

Riegl, Aloïs  El culto moderno a los monumentos (1903). A. Machado Libros, Madrid: 2008. pp. 23 a 68

Samuel, Raphael “Antipatrimonialismo” a Teatros de la memoria. Pasado y presente de la cultura contemporánea. Publicacions de la Universidad de Valencia, Valencia: 2008. pp. 305 a 322

Article

Brisset Martín, Demetrio E. "Imágenes de la muerte en ’Las Hurdes’ de Buñuel. Aproximación desde la antropología visual" a Gazeta de Antropología, nº 22, 2006, pp.1 a 18

Codina, L. (et al.): “Sistema de análisis de hemerotecas de prensa digital” Tripodos (2012) 31, pp. 37-64

Morales Moya, A.: “Historia y postmodernidad”, en: Ayer (1992), n.6, pp.15-38

Pons, Anaclet "’Guardar como’. La historia y las fuentes digitales" a Historia Crítica, nº 43, 2011, pp. 38 a 61.

Portelli, Alessandro, "Historia y memoria: la muerte de Luigi Trastulli" en Historia y Fuente Oral, No. 1, 1989, Barcelona, España, pp. 5-32

Schwarzstein, Dora "Fuentes orales en los archivos: desafíos y problemas" a Historia, Antropología y Fuentes Orales, nº 27, 2002, pp. 167 a 177.