Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estat, Identitats, Nacions i Nacionalismes

Codi de l'assignatura: 570286

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Jordi Roca Vernet

Departament: Departament d'Hist˛ria i Arqueologia

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

24

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

3

 

-  PrÓctiques amb documents

Presencial

 

6

 

-  PrÓctiques orals comunicatives

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial

 

3

 

(El seminari es realitzarÓ durant l’horari establert de l’assignatura en un dels espais de la facultat de Geografia i Hist˛ria de la UB.)

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge aut˛nom

41

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Bàsiques i generals:
CG1 - Raonament crític i compromís amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat.

CG2 - Que els estudiants tinguin aptitud per a usar les noves tecnologies de la comunicació en l’aprenentatge, comprensió i assimilació dels continguts docents (teòrics i pràctics) del Màster, així com en l’obtenció d’informació rellevant relativa a l’especificitat de cada matèria i la recerca.

CG3 - Que els estudiants siguin capaços de respectar la pluralitat d’enfocaments teòrics, metodològics  i morals, així  com la integritat del treball dels altres.

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

 

Competències específiques
CE1 - Desenvolupar un raonament crític davant els diferents processos històrics en l’àmbit de la Història Contemporània i els esdeveniments més recents, sobre la base d’una informació plural.

CE3 - Capacitat d’integrar coneixements i de formular proposicions a partir de la informació disponible en l’àmbit de la història contemporània.

CE7 - Desenvolupar estats de la qüestió actualitzats que li permetin arribar a una anàlisi històrica en profunditat.

CE8 - Interrelacionar la història contemporània amb la història més actual, i la història local i regional amb els processos transnacionals i les perspectives interpretatives d’història global.

CE9 - Descriure i valorar els discursos historiogràfics contemporanis per a relacionar-los amb la modernització, la subjectivitat i la globalització.

CE12 - Identificar i argumentar quins són els principals corrents interpretatives sobre la història dels processos de construcció nacional i de nacionalització.

CE13 - Descriure, comparar i relacionar els processos polítics, socials, econòmics i culturals que es produeixen espais locals, nacionals, transnacionals i globals amb la finalitat de formular interpretacions que posin en relleu la interacció d’aquests espais.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquesta assignatura té un triple objectiu: en primer lloc, realitzar un recorregut sobre la història del concepte de nació durant el segle XIX i com les diferents cultures polítiques han utilitzat aquest concepte per a mobilitzar als ciutadans. En segon lloc, aproximar a l’alumnat als principals debats historiogràfics relatius als processos de nacionalització estatals i subestatals, així com les diferents interpretacions sobre la interacció entre l’espai local i el regional amb la nació. Tercer, familiaritzar a l’alumnat sobre les principals línies de recerca que aborden l’estudi de la nació com a fenomen mobilitzador social i políticament. Quart i últim, l’estudi dels processos de nacionalització a Catalunya i Espanya per a analitzar en quina mesura pot competir diferents processos de nacionalització en uns mateixos espais. Per a dur a terme aquests objectius s’analitzaran l’espai euroatlàntic, centrant-se especialment en Europa i Amèrica Llatina, encara que s’empraran exemples d’altres regions del planeta per a comparar i contrastar algunes de les interpretacions historiogràfiques.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Teories i mŔtodes d’estudi dels nacionalismes i les identitats nacionals

2. Patriotisme, etnicitat, identitat i Estat en el segle XVIII.

3. Revoluciˇ liberal i el naixement de la naciˇ: els casos d’AmŔrica Llatina i Espanya.

4. Les diferents formulacions sobre el significat de la naciˇ. De la rep˙blica al poble.

5. La construcciˇ de l’Estat Liberal i els fen˛mens de nacionalitzaciˇ europeus.

6. De la feble nacionalitzaciˇ espanyola als processos de nacionalitzaciˇ del segle XIX.

7. Regionalismes i / o nacionalisme cultural a Europa. Una dimensiˇ transnacional.

8. CompetŔncia entre processos de nacionalitzaciˇ estatals i subestatals.

9. Imperialisme i nacionalismes. L’imperi britÓnic i el francŔs.

10. Nacionalismes i cultures polÝtiques (republicana, carlista, anarquista, etc.)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

  • Classes magistrals (modalitat presencial)
  • Classes expositives (modalitat presencial)
  • Conferències (modalitat presencial)
  • Treball en grup (modalitat presencial)
  • Treball escrit (modalitat presencial)
  • Seminaris (modalitat presencial)
  • Activitats d’aplicació (modalitat presencial)
  • Aprenentatge basat en problemes (modalitat presencial)

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

 

L’avaluació de l’assignatura seguirà el model d’avaluació continuada.:

1.      Lliurament per escrit de dos assaigs o ressenyes de lectures ................................................. 40%

a.     Cadascun dels assaigs 20%  

 

2.     Un treball final sobre la temàtica general del curs ......................................................................45%

 

3.      Presentació oral del darrer treball ...............................................................................................15%

 

Avaluaciˇ ˙nica

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

El calendari de la reavaluació està establert al mes de març per a les assignatures amb docència de primer semestre, i al mes de juliol per a les del segon semestre.

D’acord amb la normativa de la UB, tots els alumnes amb la qualificació de “Suspens” o “No Presentat”, podem optar a la reavaluació. Per superar la prova de reavalució, l’alumne haurà de lliurar tots els exercicis que el professor ha exigit al llarg del curs i fer un examen sobre el contingut global de l’assignatura. L’examen es podrà realitzar de forma presencial o bé online"

D’altra banda, la normativa també preveu la possibilitat que l’alumnat opti a una prova d’avaluació única, però per poder fer-la cal que ho demanin al docent durant els terminis fixats per la secretaria de la facultat i mitjançant un full de sol·licitud.

El calendari de la reavaluació està establert al mes de març per a les assignatures amb docència de primer semestre, i al mes de juliol per a les del segon semestre.

D’acord amb la normativa de la UB, tots els alumnes amb la qualificació de “Suspens” o “No Presentat”, podem optar a la reavaluació. Per superar la prova de reavalució, l’alumne haurà de lliurar tots els exercicis que el professor ha exigit al llarg del curs i fer un examen sobre el contingut global de l’assignatura. L’examen es podrà realitzar de forma presencial o bé online"

D’altra banda, la normativa també preveu la possibilitat que l’alumnat opti a una prova d’avaluació única, però per poder fer-la cal que ho demanin al docent durant els terminis fixats per la secretaria de la facultat i mitjançant un full de sol·licitud.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

  DOSSIER ELECTRÒNIC (Accés des del Campus de la UOC)

 Anderson, Benedict, Comunitats Imaginades. Reflexió sobre l’origen i la propagació del nacionalisme, Catarroja-València: Editorial Afers-Universitat de València, 2005.

Calhoun, Craig, Nacionalisme, Catarroja-València: Afers-Universitat de València, 2008.

Casassas, Jordi, El temps de la nació. Estudis sobre el problema polític de les identitats, Barcelona: Proa, 2005.

Gagnon, Alain-G., Temps d’incertituds. Assajos sobre el federalisme i la diversitat nacional, Catarroja-València: Editorial Afers-Universitat de València, 2012.

Gellner, Ernest: Naciones y nacionalismos, Madrid: Alianza ed., 1988.

Gibernau, Montserrat, Nacionalisme. Debats i dilemes per a un nou mil·lenni, Barcelona: Proa, 2000.

Habermas, Jürgen, Identidades nacionales y postnacionales, Madrid: Tecnos 1998.

Hobsbawm, Eric, Naciones y nacionalismo desde 1780,  Barcelona: Crítica, 1991.

Nuñez Seixas, Xosé M., Los nacionalismes en la España contemporània (siglos XIX y XX), Barcelona: Hipòtesi, 1999.

Sentmartí, Ramon (ed.), Clàssics del nacionalisme, Barcelona: Pòrtic-UOC, 2001. (*)

Schulze, Hagen, Estado y Nación en Europa, Barcelona: Crítica, 1997. (*)

Smith, Antony D., Nacionalismo y modernidad, Madrid: Ediciones Istmo, 2000.