Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: PrÓctiques Externes

Codi de l'assignatura: 570306

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Jordi Roca Vernet

Departament: Departament d'Hist˛ria i Arqueologia

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge aut˛nom

110

 

 

Recomanacions

 


Altres recomanacions

La relació entre l’estudiant i l’empresa o institució és estrictament acadèmica i no laboral. Per tant, les pràctiques no són remunerades. 
Les pràctiques externes es fan durant el curs a partir de l’oferta horària de les empreses o institucions.

Les pràctiques es realitzaran en les empreses i/o institucions amb les quals el Màster en Història Contemporània i Món Actual hagi subscrit convenis. En tot cas l’estudiant podrà sol·licitar a quina empresa o institució vol dur-les a terme dintre dels terminis assenyalats.

 

Altres recomanacions


La normativa de pràctiques vigent aprovada per la Universitat de Barcelona es pot consultar en el web següent: http://www.ub.edu/feinaub/docs/normativa_practiques_2012.pdf

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Les que s’indiquen a la Memòria:


Competències bàsiques

. Adquirir i comprendre coneixements que aportin una base u ocasió de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context  de recerca.

. Ser capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, encara que sigui incompleta i/o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis

. Adquirir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar treballant de manera autònoma.


  
 
Competències generals

. Capacitat d’analitzar i interpretar materials de naturalesa complexa i sovint ambigua i recent, i sintetitzar idees i argumentacions relatives als objectes d’estudi, així com  als debats i problemàtiques actuals, i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa.


  
Competències específiques
 

. Capacitat de desenvolupar un raonament crític davant els diferents processos històrics en l’àmbit de la Història Contemporània i els esdeveniments més recents, a partir d’una informació plural.

CE3 : Capacitat d’integrar coneixements i de formular proposicions a partir de la informació disponible en l’àmbit de la història contemporània.

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses

Les Pràctiques Externes constitueixen un dels ponts entre la formació qualificada del màster i la inserció professional. La superació suposa obtenir 5 crèdits ECTS que es poden aconseguir en institucions culturals, centres d’investigació i empreses del sector de la difusió de la història (museus, biblioteques, arxius, editorials especialitzades en publicacions d’història, etc.).

L’objectiu es:

  • Participar en equips de treball professionals i en projectes concrets que aquests estiguin elaborant.
  • Familiaritzar-se en la organització i la dinàmica de la institució o empresa en la que es realitzin le pràctiuqes
  • Adquirir experiència laboral en empreses o institucions de prestiqi que enriqueixin el currículum de l’alumne 
 

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Temari

*  

1. Temari

   
• Sessió informativa general
• Tutories personalitzades
• Realització de les pràctiques. Treball individual dirigit.
• Memòria final sobre les activitats realitzades

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Metodologia

http://grad.ub.edu/grad3/plae/fw/def/image/spacer.gif

El/la professor/a responsable de l’assignatura és l’encarregat de contactar amb empresa i/o institucions que es considerin d’interès en funció de la matèria del màster i del nombre d’estudiants matriculats. Empreses i institucions decideixen el nombre d’alumnes que estan en disposició d’acollir. Una vegada formalitzada la matrícula, els/les alumnes/as poden triar la institució o empresa, d’entre els possibles, en la qual desitgin realitzar les pràctiques. Si la demanda en un determinat espai supera l’oferta, prevaldrà la nota de l’expedient acadèmic. Prèviament a l’inici de les activitats practiques la UB formalitza els corresponents convenis amb les diferents empreses i/o institucions. El professor/a tutoritza a l’alumnat orientant-lo abans de començar les pràctiques i vetllant, perquè les activitats que desenvolupen s’adeqüin al que s’estableix en el conveni. Cada empresa o institució en la qual es duguin a terme les pràctiques designa un tutor especifico, responsable de la formació del/l’alumne/a. Finalitzades les practiques, els tutors realitzen un informe sobre les tasques realitzades per l’alumne/a, avaluant la tasca realitzada. Els/les alumnes/as, per la seva part realitzen també un informe que reflecteixi el que les tasques realitzes han aportat a la seva formació.

Metodologies docents.
  • Treball escrit (modalitat presencial)
  • Activitats d’aplicació (modalitat presencial)
  • Aprenentatge basat en problemes (modalitat presencial)


 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

El tutor/a assignat farà un seguiment de l’activitat desenvolupada per l’alumne en l’empresa o institució pel tutor de pràctiques assignat pel Coordinador/a de l’assignatura, previ informe del tutor responsable en l’empresa o institució d’acolliment. Aquest informe sobre l’aprenentatge, rendiment i actituds de l’alumne durant el desenvolupament de les seves pràctiques es complementarà amb entrevistes periòdiques amb el professor-tutor responsable de l’assignatura.

L’avaluació es realitza a partir de dos informes:

1. Informe del tutor responsable de la empresa/institució (60 %)

2. Informe realitzat per l’estudiant (40 %)

 

 

Avaluaciˇ ˙nica


 

http://grad.ub.edu/grad3/plae/fw/def/image/spacer.gif

Ateses les característiques específiques d’aquesta assignatura, no es preveu avaluació única.

Reavaluació

Ateses les característiques específiques d’aquesta assignatura, no es preveu reavaluació