Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Prospectiva i Anālisi de Projectes Culturals I

Codi de l'assignatura: 570385

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Lluis Bonet Agusti

Departament: Departament d'Economia

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

48

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

6

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

24

 

-  Seminari

Presencial

 

18

Treball tutelat/dirigit

27

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

• Capacitat per formular diagnòstics, i comparar i avaluar pràctiques de gestió cultural en diferents àmbits i contextos socials analitzant-ne els punts forts i els punts febles, per proposar-hi millores.

• Capacitat per analitzar el comportament de les persones en els contextos socials, organitzacionals, grupals i interpersonals de la gestió cultural, per pronosticar-ne de manera argumentada els efectes sobre el producte i el consum cultural.

• Capacitat per identificar i analitzar noves tendències de gestió i pràctiques culturals que afavoreixin el desenvolupament de determinats productes culturals, per comprendre i saber actuar professionalment davant de noves realitats.

 

• Capacitat per comprendre, en contextos altament especialitzats, els aspectes teòrics i pràctics i la metodologia de treball del seu camp d’estudi.

 

• Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

• Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

 

• Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

 

• Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

• Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer i analitzar una àmplia representació de projectes i d’organitzacions culturals, de diversos sectors, activitats i orientacions.
 • Reflexionar sobre les característiques transversals de la gestió d’una organització cultural: programació, comunicació, recursos humans, finançament, etc.
 • Aprofundir en els models i les cultures organitzatives més freqüents, i valorar-ne els dèficits i les virtuts.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Assolir capacitats d’observació i de contextualització de les estratègies de gestió.
 • Contextualitzar de manera temporal i espacial les dinàmiques que caracteritzen el desenvolupament d’un projecte cultural.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Desenvolupar la capacitat crítica.
 • Aprendre el valor de compartir amb altres companys i professionals l’anàlisi de bones i males pràctiques de gestió.
 • Discernir sobre el marge que la institucionalitat i el context donen al desenvolupament d’estratègies de gestió.

 

 

Blocs temātics

 

1. Reconeixement de projectes i organitzacions culturals

1.1. Marc analític de l’observació de projectes i del seu context

1.2. Praxi d’observació empírica i documentació

1.3. Anàlisi i diagnosi d’organitzacions i projectes culturals

2. Perfils i funcions del gestor cultural

2.1. Anàlisi de perfils i funcions

2.2. Lideratge, competències, coneixements i valors

2.3. Entrevista a un gestor cultural

3. Presentaciķ i anālisi de temātiques transversals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura segueix dues metodologies complementàries. Consta, d’una banda, d’un conjunt de visites in situ a organitzacions i projectes culturals i, de l’altra, de sessions de reflexió i debat a classe sobre el temari de l’assignatura amb l’objectiu de desenvolupar una visió crítica i analítica de la realitat de la gestió cultural.

Durant tot l’any s’organitzen un conjunt de visites d’interès pedagògic, que es poden completar si es fa el viatge d’estudis a una ciutat estrangera o fent visites per lliure, aprofitant contactes personals o professionals. En aquest darrer cas, la visita ha d’incloure obligatòriament un contacte personal directe amb algun dels directius de l’organització, amb la possibilitat de formular-li qüestions referents als models i a les estratègies de gestió, a més de tenir accés a documentació de suport. Cal fer un breu informe personal seguint la Guia d’anàlisi de projectes culturals (història, estructura organitzativa, plans de gestió, pressupost, programes, etc.) i usar tota la documentació disponible, així com les impressions sistematitzades obtingudes durant l’estada.

Pel que fa a les sessions de reflexió i debat, una part són sessions de seminari preparades pels alumnes després d’avaluar les temàtiques prospectives més interessants i una altra són sessions proposades i organitzades pels professors.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

S’avalua la participació, la implicació i la qualitat del treball desenvolupat, a partir de:

 • Participació activa a les sessions i a les visites organitzades a equipaments i projectes culturals, així com preparació en grup d’un tema transversal (20 % de la nota final).
 • Elaboració d’informes de visita seguint el guió establert a la Guia d’anàlisi de projectes culturals (50 % de la nota final).
 • Entrevista en profunditat a un gestor cultural de reconeguda trajectòria (30 %).

 

Avaluaciķ única

En el cas de no poder seguir el procés recomanat d’avaluació continuada, és possible sol·licitar l’avaluació única. Per superar l’assignatura cal presentar de forma individual els mateixos treballs que per a l’avaluació continuada (quatre informes de visita i una entrevista a un gestor cultural reconegut). Els informes compten el 60 % de la nota i l’entrevista, el 40 % restant.

Els alumnes suspesos o no presentats tenen dret a un procés de reavaluació, que consisteix a presentar de nou tots els treballs no presentats o no aprovats que formen part de l’avaluació única de l’assignatura. La presentació de les proves es fa durant el mes de juliol en la data assignada per la coordinació del màster, sempre que hi hagi alumnes que ho hagin sol·licitat formalment durant els cinc dies posteriors a la publicació provisional de la qualificació en l’expedient personal, que es comunica a través del Campus Virtual.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BONET, L. (ed.) (2010). Perfil i reptes del gestor cultural: qualitat i eficiència en la cooperació públic-privat. Barcelona: Bissap. Col·lecció Quaderns de cultura, nº 2.

Catāleg UB  Enllaç

BONET, L. ; CASTAÑER, X. ; FONT, J. (eds.) (2001). Gestión de proyectos culturales: análisis de casos. Barcelona: Ariel.

Catāleg UB  Enllaç

BRINDLE, M. ; DEVEREAUX, C. (2011). The arts management handbook: new directions for students and practitioners. Armonk, New York: M.E. Sharpe.

Catāleg UB  Enllaç

CONCA (2021). Informe anual sobre l’estat de la Cultura i de les Arts a Catalunya. Barcelona

Pāgina web  Enllaç

MARTINELL, A. ; LÓPEZ CRUZ, T. (2012). Políticas culturales y gestión cultural: organum sobre los conceptos clave de la práctica profesional. Girona: Documenta universitària.

  (Accés consorciat per als usuaris de la UB)

Catāleg UB  Enllaç

ROSELLÓ, D. ; COLOMBO, A. (eds.) (2008). Gestión cultural: estudios de caso. Barcelona: Ariel.

Catāleg UB  Enllaç

Article

BONET, L. ; DONATO, F. (2011). "The financial crisis and its impact on the current models of governance and management of the cultural sector in Europe". Encatc Journal of Cultural Management and Policy, nº 1, pp. 4-11. 

Recurs electrōnic extern  Enllaç

Pāgina web

The Careers Service. University of Oxford: Arts Administration.

Recurs electrōnic extern  Enllaç

Association of British Orquestras. Careers.

Recurs electrōnic extern  Enllaç