Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Disseny Estratčgic de Projectes Culturals

Codi de l'assignatura: 570387

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Lluis Bonet Agusti

Departament: Departament d'Economia

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

36

 

-  Seminari

Presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

•  Capacitat per formular diagnòstics, i comparar i avaluar pràctiques de gestió cultural en diferents àmbits i contextos socials analitzant-ne els punts forts i els punts febles, per proposar-hi millores.

 

•  Capacitat per identificar i avaluar procediments i estratègies per obtenir informació, sistematitzar-la i analitzar-la críticament, amb l’objectiu d’avaluar o planificar intervencions fonamentades en el coneixement previ.

 

• Capacitat per utilitzar i adaptar models teòrics i aplicats, així com instruments i tècniques per a l’anàlisi de la realitat, l’elaboració, la planificació, la intervenció i l’avaluació de projectes i pràctiques en el camp de la gestió cultural.

 

•  Capacitat per dissenyar projectes i pràctiques de gestió cultural atenent la diversitat sociocultural de cada context i els principis de la gestió estratègica.

 

• Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

• Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

 

• Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

 

• Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

• Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

• Capacitat per comprendre, en contextos altament especialitzats, els aspectes teòrics i pràctics i la metodologia de treball del seu camp d’estudi.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer i aprofundir les bases de la planificació estratègica de projectes.

 


• Comprendre els models de marc lògic de disseny i avaluació de projectes dels fons catalans, espanyols, europeus i internacionals de suport a projectes culturals i de cooperació.

 


• Reflexionar sobre el marc teòric, els models conceptuals i aplicats de referència, així com sobre la literatura teòrica i aplicada existent.

 


• Aprofundir en els factors que intervenen en el disseny de projectes en les organitzacions de la cultura i el patrimoni.

 

Referits a habilitats, destreses

• Adquirir la capacitat de disseny i redacció de projectes bàsics i executius en l’àmbit de la cultura i el patrimoni.

• Desenvolupar la capacitat d’observar les necessitats, i de contextualitzar de forma temporal i espacial les dinàmiques que caracteritzen el desenvolupament d’un projecte cultural.

• Aprendre a diagnosticar les fortaleses i debilitats, així com les oportunitats i amenaces de l’entorn d’un projecte o organització cultural.

• Ser capaç d’obtenir, avaluar críticament i extreure conclusions d’altres projectes similars implementats o avaluats externament.

 

• Ser capaç d’implementar en casos suposats les estratègies transversals de gestió d’un projecte cultural: programació, comunicació, recursos humans, pressupostació, finançament, etc.

• Saber ajustar formalment un projecte al marc lògic i a les especificitats i exigències d’avaluació de diversos programes de suport existents.

 

 

Blocs temātics

 

1. Estratčgia i disseny estratčgic

2. La planificaciķ estratčgica territorial i sectorial

3. El procés de planificaciķ estratčgica: del diagnōstic a l’especificitat d’objectius i programes

4. L’avaluaciķ interna i externa de projectes i estratčgies culturals: mčtodes d’avaluaciķ, disseny d’indicadors i sistemes de control

5. Recerca aplicada, anālisi de referents i avaluaciķ d’escenaris

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta assignatura dona les bases metodològiques per a l’elaboració del projecte final del màster.

Es treballen els diferents temes del programa amb exposicions del professor i d’alguns professionals convidats. També es duen a terme exercicis aplicats i treballs en petits grups.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

• Participació activa en les sessions presencials (10 % de la nota final).
• Realització d’exercicis individuals i en grup durant el curs (90 % de la nota final).

 

Avaluaciķ única

• Elaboració d’un pla detallat d’objectius i indicadors d’avaluació aplicat a una estratègia cultural (30 % de la nota final).
• Examen del temari de l’assignatura (70 % de la nota final). Cal sol·licitar-ho al professor abans de la data indicada a inici de curs.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ARGANO, L. Gli eventi culturali : ideazione, progettazione, marketing, comunicazione. Milano: Franco Angeli, 2005.

Catāleg UB  Enllaç

BONET, L.; GONZÀLEZ-PIÑERO, M. (eds.) (2021) La innovación en la gestión de la cultura. Reflexiones y experiencias. Barcelona: UB Edicions.

Catāleg UB  Enllaç

BONET, L.; SCHARGORODSKY, H. (2016), La gestión de teatros: modelos y estrategias para equipamientos culturales, Barcelona: Gescènic

Catāleg UB  Enllaç

BRYSON, J.M. Strategic planning for public and nonprofit organizations. San Francisco : John Wiley & Sons, 2004.

Versiķ en línia (2004)  Enllaç

COLOMBO, A. ; ROSSELLÓ, D. (eds.). Gestión cultural: estudios de caso. Barcelona: Ariel, 2008.

Catāleg UB  Enllaç

MINISTERIO DE CULTURA. Criterios para la elaboración del plan museológico. Madrid: Ministerio de Cultura. Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación, 2005.

Recurs electrōnic extern  Enllaç

MANITO, F. (coord.). Planificación estratégica de la cultura en España. Madrid: Fundación Autor, 2008.

Catāleg UB  Enllaç

PUIG, T. Se acabó la diversión: ideas y gestión para la cultura que crea y sostiene ciudadanía. Buenos AIres: Paidós, 2005.

Catāleg UB  Enllaç
Versiķ en línia (2005)  Enllaç

RAUSELL, P. (dir.). Cultura: estrategia para el desarrollo local. Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2007.

Catāleg UB  Enllaç
Versiķ en línia (2007)  Enllaç

ROSELLÓ, D. Diseño y evaluación de proyectos culturales. Barcelona: Ariel, 2004.

Catāleg UB  Enllaç

VENTOSA, V.J. Desarrollo y evaluación de proyectos socioculturales. 2ª ed. Madrid: CSS, 2002.

Catāleg UB  Enllaç

Cubeles, X.; Mascarell, M. (2019) Els impactes de la cultura. Metodologia per a l’estudi dels impactes d’esdeveniments culturals. Barcelona: Diputació de Barcelona. Col·lecció Eines. Serie Cultura.

Recurs electrōnic extern  Enllaç

Article

BONET, L. "Dos fases indisociables de la gestión cultural: planificar y evaluar". En: Periférica: revista para el análisis de la cultura y el territorio, 2001, núm. 2, p. 41-50.

Catāleg Colˇlectiu Universitats Catalanes  Enllaç
Dialnet  Enllaç

Pāgina web

Diputació de Barcelona. Centre d’Estudis i Recursos Culturals. Documents. Plans d’acció cultural.

Recurs electrōnic extern  Enllaç