Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Control Comptable i Pressupostari per a Gestors Culturals

Codi de l'assignatura: 570389

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Javier Oses Garcia

Departament: Departament d'Empresa

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

36

 

-  Seminari

Presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autōnom

55

 

 

Recomanacions

 

Es requereixen coneixements bàsics en matemàtiques. També en informàtica per treballar en fulls de càlcul tipus Excel.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Competències bàsiques

 • Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.


Competències generals
 • Capacitat per comprendre, en contextos altament especialitzats, els aspectes teòrics i pràctics i la metodologia de treball del seu camp d’estudi.


Competències específiques
 • Capacitat per formular diagnòstics, i comparar i avaluar pràctiques de gestió cultural en diferents àmbits i contextos socials analitzant-ne els punts forts i els punts febles, per proposar-hi millores.
 • Capacitat per aplicar estratègies comunicatives per analitzar situacions i comunicar-se amb control, professionalitat i eficàcia en el camp de la gestió cultural.
 • Capacitat per identificar i avaluar procediments i estratègies per obtenir informació, sistematitzar-la i analitzar-la críticament, amb l’objectiu d’avaluar o planificar intervencions fonamentades en el coneixement previ.
 • Capacitat per utilitzar i adaptar models teòrics i aplicats, i també instruments i tècniques per analitzar la realitat, planificar i avaluar projectes i pràctiques en el camp de la gestió cultural.
 • Capacitat per dissenyar projectes i pràctiques de gestió cultural atenent la diversitat sociocultural de cada context i els principis de la gestió estratègica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Coneixements (o continguts):

 • Adquirir conceptes comptables molt clars que permetin interpretar els documents financers.
 • Conèixer la importància i utilitat dels diferents documents comptables per als usuaris de la informació financera de l’entitat.
 • Diferenciar els ingressos i les despeses dels cobraments i pagaments.
 • Distingir el resultat de l’activitat i el corrent de tresoreria.
 • Conèixer els documents comptables obligatoris, la seva elaboració i el significat.
 • Entendre què són i per a què serveixen els pressupostos.
 • Diferenciar els pressupostos de la seva liquidació i desviacions.
 • Saber quan aplicar les diferents classes de pressupostos.
 • Diferenciar l’aplicabilitat dels documents històrics i dels previsionals.
 • Entendre la importància que té per a l’entitat una bona programació, planificació, pressupostació i control.
 • Tenir molt clars els conceptes de liquiditat, solvència a llarg termini, palanquejament i rendibilitat. Conèixer els diferents marges dels resultats per activitats i repercussió en el resultat final.
 • Tenir clar el concepte de costos en funció de la variabilitat que presenten respecte al volum de l’activitat. Entendre el concepte punt d’equilibri, les seves limitacions i aplicacions.


Habilitats, destreses (saber fer):
 • Saber elaborar els estats financers bàsics, balanç i compte de resultats.
 • Partint del compte de resultats saber elaborar un estat d’entrades i sortides de tresoreria.
 • Saber analitzar els estats comptables i obtenir mesures i relacions significatives per prendre decisions.
 • Saber fer el seguiment de l’activitat economicofinancera de la seva entitat.
 • Aprendre a utilitzar els pressupostos com a instrument de fixació d’objectius de control i d’anàlisi de desviacions.
 • Analitzar la documentació comptable, i determinar la situació de l’entitat respecte a la seva liquiditat, endeutament, solvència i rendibilitat.
 • Preparar pressupostos d’ingressos, de despeses, de tresoreria i per programes.
 • Fer la liquidació dels pressupostos analitzant-ne les desviacions.
 • Poder comparar estats comptables de diverses entitats, trobar-ne les diferències i analitzar-ne l’origen.
 • Saber diferenciar els costos fixos i els costos variables de l’activitat.
 • Calcular el punt d’equilibri, de l’entitat o de les diferents activitats, per diferents opcions de preus i volum.
 • Saber preparar un balanç i un compte de resultats previsionals.

 

 

Blocs temātics

 

1. Estats comptables

*  
1. Els estats financers
1.1. La comptabilitat com a sistema d’informació
1.2. El Pla general de comptabilitat: marc conceptual i principis comptables
1.3. Els comptes anuals: el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis del patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria
1.4. Significat i elaboració dels comptes anuals
1.5. Altres documents complementaris: informe d’auditoria, informe de gestió

2. Control pressupostari

*  
1. Els estats previsionals: el pressupost
      1.1. El pressupost d’ingressos
      1.2. El pressupost de despeses
      1.3. El pressupost d’inversions
      1.4. El pressupost de tresoreria
      1.5. El pressupost per programes
2. Estat de liquidació del pressupost: desviacions

3. Anālisi d’estats financers

*   
1. Anàlisi d’estats financers
1.1. Tècniques i eines analítiques
1.2. Anàlisi de la liquiditat a curt termini
1.3. Anàlisi de la solvència a llarg termini
1.4. Anàlisi del compte de resultats

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es combinen les classes teòriques i pràctiques. De fet, cada sessió s’estructura en dues parts: una es dedica a la resolució dels exercicis proposats en la sessió anterior i l’altra a tractar nous conceptes.

Per a les explicacions conceptuals s’utilitzen classes magistrals; tot seguit es proposen casos pràctics per resoldre individualment a l’aula i altres casos per resoldre i lliurar en la sessió següent.

Dues vegades durant el curs s’ha de fer una prova teòrica i pràctica que pot ser en format de tipus test o de casos pràctics curts.

El seguiment del curs inclou fer totes les activitats següents:

 • Assistència a les classes (presencial).
 • Treball autònom: estudi i exercicis pràctics sobre la classe magistral (presencial).
 • Estudi personal per preparar les proves.


Les tutories poden ser individuals o en grups reduïts i es programen a mesura que avança el curs.

Com a conseqüència del desplegament del projecte de foment de la qualitat docent que s’està duent a terme a la Facultat d’Economia i Empresa (impulsat des de la unitat de Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA) i el Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica de la UB) durant el curs la metodologia docent d’alguna de les sessions de l’assignatura pot quedar modificada respecte de la descrita anteriorment.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’alumnat que segueixi regularment l’assignatura pot superar-la per curs amb el compliment dels tres apartats següents:

 • Assistència a classe. Per poder-se acollir a aquesta opció, cal assistir com a mínim al 80 % de les sessions.
 • Lliurament dels exercicis que es proposin (20 % de la nota final).
 • Fer les proves programades (80 % de la nota final). En cas necessari, es pot afegir una prova de recuperació de les proves no superades o que serveixi per avaluar les últimes sessions. Aquesta prova coincideix amb la data fixada per a l’examen final (excepcional).


Per fer la ponderació s’estableix una nota mitjana mínima de tres punts tant dels exercicis (segon punt) com de totes les proves (tercer punt).

En el cas que no s’hagi arribat al 80 % d’assistència i no s’hagi comunicat la renúncia a l’avaluació continuada, la nota obtinguda és «no presentat».

 

Avaluaciķ única

L’elecció d’aquesta alternativa excepcional exclou l’anterior. L’alumnat ha de renunciar a l’avaluació continuada per escrit en el termini de quinze dies des del començament del curs i comunicar-ho al coordinador del curs i al professorat de l’assignatura.

L’examen final té dues parts:

 • Part teòrica: vint preguntes de tipus test. En aquesta part es pretén avaluar els conceptes.
 • Part pràctica: casos pràctics. En aquesta part es pretén avaluar l’aplicació dels conceptes i procediments.


Puntuació de l’examen final. El test de la primera part pondera un 30 % i el de la segona, un 70 %. S’estableix una nota mínima en cadascuna de les parts de tres punts, necessària perquè es faci la ponderació i es consideri aprovat l’examen.

Reavaluació

Els alumnes suspesos o no presentats tenen dret a un procés de reavaluació, que consisteix a presentar de nou tots els treballs no presentats o no aprovats que formen part de l’avaluació continuada, a més d’un examen sobre el conjunt de temes de l’assignatura. La presentació de les proves i l’examen es fan durant el mes de juliol en la data assignada per la coordinació del màster, sempre que hi hagi alumnes que ho hagin sol·licitat formalment cinc dies abans de la data esmentada.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AMAT SALAS, O. (2000). Contabilidad y finanzas para no financieros. Bilbao: Deusto.

Catāleg UB  Enllaç

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. (1993). El proceso presupuestario en la empresa. Colección Documentos AECA. Principios de contabilidad de gestión; 4. Madrid: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas.

Catāleg UB  Enllaç

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. (2001). La contabilidad de gestión en las entidades sin fines de lucro. Documentos AECA; Principios de contabilidad de gestion; 24. Madrid: AECA.

Catāleg UB  Enllaç

AMAT SALAS, ORIOL; SORIANO, MARÍA JESUS, Introducción a la Contabilidad y las Finanzas. Ed. ACCID. 2010

Catāleg UB  Enllaç

LIZANDA CUEVAS, JOSÉ MANUEL. Guía contable y fiscal de la industria del cine y audiovisual. Benecé producciones. 2017

Catāleg UB  Enllaç

Pāgina web

Registre Mercantil

Publicitat de comptes anuals

http://www.rmc.es

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Organisme emissor de normes

http://www.icac.meh.es

Plan general de contabilidad

Consulta del Pla general de comptabilitat

http://www.icac.meh.es

 

AECA

Documents de comptabilitat de gestió

http://www.aeca.es

Organismes que publiquen comptes anuals

Enllaç al Departament de Comptabilitat de la UB

http://www.ub.edu/dep-comptabilitat/link-int/organismes.html

 

Text electrōnic

SANCHEZ AZNAR, NATIVIDAD. Control de gestión en empresas editoriales. Ed. ACCID, 2012

Recurs eletrōnic extern  Enllaç