Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sociologia de la Cultura

Codi de l'assignatura: 570393

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Arturo Julio Rodriguez Morato

Departament: Departament de Sociologia

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autōnom

40

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

• Capacitat per reconèixer, analitzar i valorar les lògiques econòmiques, polítiques, personals, socials i culturals que dinamitzen la creació, producció, difusió, consum i apropiació de productes culturals, amb l’objectiu de proposar intervencions específiques en el camp de la gestió cultural.

 

• Capacitat per identificar i avaluar procediments i estratègies per obtenir informació, sistematitzar-la i analitzar-la críticament, amb l’objectiu d’avaluar o planificar intervencions fonamentades en el coneixement previ.

 

• Capacitat per utilitzar i adaptar models teòrics i aplicats, i també instruments i tècniques per analitzar la realitat, planificar i avaluar projectes i pràctiques en el camp de la gestió cultural.

 

• Capacitat per analitzar el comportament de les persones en els contextos socials, organitzacionals, grupals i interpersonals de la gestió cultural, per pronosticar-ne de manera argumentada els efectes sobre el producte i el consum cultural.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Comprendre la perspectiva sociohistòrica que aporta la sociologia a l’estudi de la cultura en el món contemporani.
  • Reconèixer els trets estructurals de l’ordre cultural modern, la lògica social de la seva crisi i les perspectives de canvi que s’obren a partir d’aquesta crisi.
  • Adquirir conceptes sociològics adequats per analitzar els diferents components de l’organització social de la cultura.
  • Desenvolupar la capacitat d’elaboració analítica i d’argumentació a partir d’aquests conceptes.
  • Desenvolupar la capacitat d’aplicar aquests conceptes a l’anàlisi de la dinàmica cultural.

 

 

Blocs temātics

 

1. Sociologia de la cultura i societat contemporānia

1.1. La conceptualització sociològica de la cultura

1.2. La configuració de l’ordre cultural modern

1.3. La societat de la cultura

2. L’organitzaciķ social de la cultura

2.1. La intervenció pública en la cultura

2.2. Patrons d’activitat cultural i universos de creació

2.3. Els professionals de la cultura

2.4. Consum cultural i estils de vida

3. L’anālisi de la dināmica cultural

3.1. El canvi cultural

3.2. La globalització cultural

3.3. La dinàmica cultural urbana

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El desenvolupament del programa comprèn l’exposició teòrica dels temes, que duu a terme el professorat; l’anàlisi d’una sèrie de textos seleccionats, que són lectures obligatòries del curs; el debat sobre alguns temes significatius del programa, i l’elaboració per escrit d’alguns exercicis curts de reflexió sobre qüestions rellevants que el professorat planteja en funció de les classes i els textos llegits.

El treball de l’assignatura inclou les activitats següents:

  • Prendre apunts de les classes magistrals que faci el professor.
  • Fer una sèrie de lectures programades (tres lectures).
  • Elaborar per escrit els exercicis de reflexió que es demanin al llarg del curs.
  • Participar en els debats organitzats pel professorat sobre temes i textos treballats durant el curs.
  • Elaborar un treball final per grups sobre algun dels temes que prèviament hagin estat objecte de reflexió per escrit.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

• L’assistència a classe representa un 20 % de la nota. Si l’estudiant no assisteix a un mínim del 80 % de les classes, obté 0 punts per aquest concepte. Si l’assistència està per sota del 60 %, la qualificació general que rep dins d’aquest tipus d’avaluació és «no presentat».

• Les reflexions fetes per escrit seguint les pautes donades pel professorat compten un 60 % de la nota.

• El treball final elaborat en petits grups (de quatre persones com a màxim) equival al 20 % restant. Aquests treballs han de tenir una extensió màxima de dotze pàgines.

 

Avaluaciķ única

• Una recensió (d’entre deu i dotze pàgines) d’un dels dos llibres següents (30 % de la nota):
— Rodríguez Morató, Arturo (ed.). La sociedad de la cultura. Barcelona: Ariel, 2006.
— Zolberg, Vera. Sociología de las artes. Madrid: Fundación Autor, 2002.

• Un examen final sobre el contingut de l’assignatura (70 % de la nota restant).

Els alumnes que ho sol·licitin formalment, durant els cinc dies posteriors a la publicació provisional de la qualificació en l’expedient personal (de la qual s’informa a través del Campus Virtual), poden acollir-se a la reavaluació, que consisteix en un examen sobre el conjunt de la matèria de l’assignatura.

Reavaluació

Els alumnes suspesos o no presentats tenen dret a un procés de reavaluació, que consisteix a presentar de nou tots els treballs no presentats o no aprovats que formen part de l’avaluació continuada, a més d’un examen sobre el conjunt de temes de l’assignatura. La presentació de les proves i l’examen es fan durant el mes de juliol en la data assignada per la coordinació del màster, sempre que hi hagi alumnes que ho hagin sol·licitat formalment cinc dies abans de la data esmentada.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ANHEIER, Helmut K. and Y. R. ISAR, eds. Cultures and Globalization. Cultural Expression, Creativity and Innovation, London: Sage, 2010.

Catāleg UB  Enllaç

ARIÑO, Antonio. Sociología de la cultura: la constitución simbólica de la sociedad. Barcelona: Ariel, 1997.

Catāleg UB  Enllaç

ARIÑO, Antonio (et al.). La participación cultural en España. Madrid, Fundación Autor, 2006.

Catāleg UB  Enllaç

ARIÑO, Antonio. Prácticas culturales en España: desde los años sesenta hasta la actualidad. Barcelona: Ariel, 2010.

Catāleg UB  Enllaç

BECKER, Howard Saul. Art worlds. Berkeley, University of California Press, 1984.

Catāleg UB  Enllaç

BOURDIEU, Pierre. La distinción: criterios y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus, 1988.

Catāleg UB  Enllaç

BOURDIEU, Pierre. Las reglas del arte: génesis y estructura del campo literario. Barcelona: Anagrama, 1995.

Catāleg UB  Enllaç

CHIAPELLO, Eve. Artistes versus managers: le management culturel face à la critique artiste. París: Métailié, 1998.

Catāleg UB  Enllaç

CRANE, Diana (ed.). The sociology of culture: emerging theoretical perspectives. Oxford: Blackwell, 1994.

Catāleg UB  Enllaç

CRANE, Diana (ed.). Global culture: media, arts, policy, and globalization. New York: Routledge, 2002.

Catāleg UB  Enllaç

CURE, Elizabeth. The Warhol economy: how fashion, art, and music drive New York city. Princeton: Princeton University Press, 2007.

Catāleg UB  Enllaç

EVANS, Graeme. Cultural planning: an urban renaissance?. Londres: Routledge, 2001.

Catāleg UB  Enllaç

GANS, Herbert J. Popular culture and high culture: an analysis and evaluation of taste. Nueva York: Basic Books, 1999.

Catāleg UB  Enllaç

MENGER, Pierre-Michel. Le travail créateur: s’accomplir dans l’incertain. París: Gallimard, 2009.

Catāleg UB  Enllaç

RODRÍGUEZ MORATÓ, Arturo. Los compositores españoles: un análisis sociológico. Madrid: CIS, 1996.

Catāleg UB  Enllaç

RODRÍGUEZ MORATÓ, Arturo y Álvaro SANTANA ACUÑA, eds., La nueva sociología de las artes. Una perspectiva hispanohablante y global, Barcelona, Gedisa, 2017.

Catāleg UB  Enllaç

RODRÍGUEZ MORATÓ, Arturo (ed.). La sociedad de la cultura. Barcelona: Ariel, 2007.

Catāleg UB  Enllaç

ZOLBERG, Vera. Sociología de las artes. Madrid: Fundación Autor, 2002.

Catāleg UB  Enllaç

ZUKIN, Sharon. The cultures of cities. Oxford: Blackwell, 1995.

Catāleg UB  Enllaç

RODRÍGUEZ MORATÓ, Arturo and Mariano MARTÍN ZAMORANO, eds. Cultural Policy in Ibero-America. London: Routledge, 2019.