Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Viabilitat Econ˛mica de Projectes Culturals

Codi de l'assignatura: 570395

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Ramon Castells Ros

Departament: Departament d'Economia

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

36

 

-  Seminari

Presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge aut˛nom

60

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat l’assignatura Control Comptable i Pressupostari per a Gestors Culturals.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Capacitat per comprendre, en contextos altament especialitzats, els aspectes teòrics i pràctics i la metodologia de treball del seu camp d’estudi.

 

Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

 

Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

 

Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

Capacitat per formular diagnòstics, i comparar i avaluar pràctiques de gestió cultural en diferents àmbits i contextos socials analitzant-ne els punts forts i els punts febles, per proposar-hi millores.

 

Capacitat per aplicar estratègies comunicatives per analitzar situacions i comunicar-se amb control, professionalitat i eficàcia en el camp de la gestió cultural.

 

Capacitat per identificar i analitzar noves tendències de gestió i pràctiques culturals que afavoreixin el desenvolupament de determinats productes culturals, per comprendre i saber actuar professionalment davant de noves realitats.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Adquirir i practicar els coneixements necessaris per poder aplicar l’anàlisi de viabilitat en projectes empresarials del sector cultural.

 

Adquirir conceptes utilitzats en l’anàlisi de viabilitat economicofinancera de projectes i empreses.

 

Entendre i poder aplicar les eines estudiades per definir i posar en marxa un pla de negoci.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Introducciˇ al concepte de viabilitat econ˛mica i als conceptes empresarials associats

1.1. Conceptes i definicions

1.2. Les especificitats de la producció cultural​

1.3. Diferències entre producte i servei cultural

1.4. L’emprenedor com a promotor de projectes culturals

1.5. El procés de creativitat com a generador d’idees

1.6. La innovació oberta en les empreses culturals

1.7. La transformació d’una creació cultural en una idea empresarial

2. El pla d’empresa com a eina de definiciˇ del projecte cultural

2.1. El mercat com a facilitador d’informació tàctica

2.2. El pla de producció i l’anàlisi dels recursos necessaris

2.3. Les particularitats de les empreses de serveis

2.4. Adequació de la forma jurídica de l’empresa al projecte

2.5. Efectes de la fiscalitat en el nostre projecte

3. El pla financer com a principal eina de previsiˇ de l’emprenedor

3.1. Eines de càlcul de la viabilitat: pressupost de tresoreria, balanç i compte de resultats

3.2. Consideracions sobre la rendibilitat dels projectes culturals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les explicacions teòriques es completen amb l’anàlisi d’exemples concrets (comentaris d’articles, casos reals, exercicis pràctics, etc.) i l’elaboració d’un cas pràctic que s’ha de treballar en grups reduïts des de començament de curs. Cada grup ha de fer viable el seu projecte i defensar-lo davant dels companys abans de finalitzar el curs.

Les eines de treball de què disposen els alumnes per superar l’assignatura i aprofitar al màxim els coneixements impartits són: les explicacions teòriques del professorat, la documentació i bibliografia que es facilita durant les classes i la que es troba en el Campus Virtual, les tutories, els exercicis que es proposin durant les sessions presencials i el treball en grup.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’assistència a classe és important perquè la metodologia d’aprenentatge es basa en la participació durant les sessions presencials i el treball en equip. L’assistència i la participació en les sessions presencials representa un 20 % de la nota final de l’assignatura (el professor valora l’assistència, però també les intervencions de l’alumnat en les activitats que es duen a terme a classe).

Els alumnes fan un màxim de 4 exercicis individuals (comentaris de text, presentacions públiques, etc.), que representen el 20 % de la nota final.

L’avaluació continuada es complementa amb l’elaboració d’un treball, que es pot fer en grups integrats per dos alumnes, d’un pla de viabilitat d’un projecte o d’una empresa cultural (50 % de la nota final). Així mateix, també s’ha de fer una defensa pública del treball, que representa el 10 % de la puntuació total del curs.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’estudiant que opti per l’avaluació única ha de lliurar al professor un pla de viabilitat d’un projecte o empresa cultural, fet individualment, que representa un 50 % de la nota final. I també ha de superar un examen final sobre la matèria impartida durant el curs (que es correspon al 50 % restant de la nota). L’opció per l’avaluació única s’ha de comunicar en un termini màxim de 30 dies des de l’inici de l’assignatura.