Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Finanšament i Captaciˇ de Recursos

Codi de l'assignatura: 570396

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Ramon Castells Ros

Departament: Departament d'Economia

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

36

 

-  Seminari

Presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Capacitat per comprendre, en contextos altament especialitzats, els aspectes teòrics i pràctics i la metodologia de treball del seu camp d’estudi.

 

Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

 

Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

 

Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

Capacitat per formular diagnòstics, i comparar i avaluar pràctiques de gestió cultural en diferents àmbits i contextos socials analitzant-ne els punts forts i els punts febles, per proposar-hi millores.

 

Capacitat per aplicar estratègies comunicatives per analitzar situacions i comunicar-se amb control, professionalitat i eficàcia en el camp de la gestió cultural.

 

Capacitat per identificar i analitzar noves tendències de gestió i pràctiques culturals que afavoreixin el desenvolupament de determinats productes culturals, per comprendre i saber actuar professionalment davant de noves realitats.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer les principals estratègies, els instruments i les alternatives de finançament de l’activitat cultural.
• Conèixer els instruments de finançament de l’activitat cultural basats en els recursos propis de les entitats culturals.
• Analitzar els instruments de finançament de l’activitat cultural basats en els recursos externs, sobretot en relació amb el patrocini.
• Conèixer les vies de finançament de l’activitat cultural que ofereix el sector públic i saber com funciona tot el procés administratiu i pressupostari.
• Analitzar i avaluar les estratègies relacionades amb les polítiques de preus, la captació de patrocini i la captació de recursos públics.

 

Referits a habilitats, destreses

• Aprendre a contextualitzar una estratègia de finançament d’una activitat cultural en relació amb la realitat cultural i econòmica en què s’insereix.
• Argumentar i prendre decisions en relació amb les diverses alternatives de finançament de l’activitat cultural.
• Ser capaç de dissenyar estratègies i alternatives de finançament de l’activitat cultural, sobretot en relació amb les polítiques de preus, la captació de patrocinis i la captació de recursos públics.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Disposar de criteris i valors per utilitzar correctament els coneixements i les habilitats obtinguts en les estratègies de finançament i de captació de recursos.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. El finanšament de la cultura

1.1. Introducció al finançament de les activitats culturals

1.2. Finançament via el mercat

1.3. Finançament via pressupostos públics

1.4. Finançament via mecenatge i patrocini

2. Les estratŔgies de captaciˇ de recursos externs

2.1. Estratègia de política de preus

2.2. Alternatives d’obtenció de recursos externs

2.3. Estratègia de captació de recursos públics

2.4. Estratègia de captació de mecenes i patrocinadors

2.5. Estratègia de finançament participatiu

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El primer bloc del temari es treballa fonamentalment a partir de l’exposició inicial del professorat, l’anàlisi de casos i les lectures proposades, amb l’objecte d’aprofundir en els temes clau del programa. Es duen a terme, així mateix, alguns exercicis que es corregeixen a classe per donar una visió més aplicada i pràctica dels temes.

El segon bloc és eminentment pràctic. Pretén desenvolupar les competències i habilitats necessàries per captar recursos financers dels sectors privat i públic. A partir de la presentació inicial del professorat, els exercicis elaborats anteriorment i les lectures proposades, cal desenvolupar per grups una proposta estratègica que se centri, respectivament, en la determinació de polítiques de preus i en la captació de recursos procedents del patrocini empresarial i del sector públic.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

S’avalua la participació, la implicació i la qualitat del treball desenvolupat, a partir de:

  • Presència i participació activa en les sessions presencials (10 % de la nota final).
  • Resolució individual de diversos exercicis escrits aplicats als diversos temes del programa (50 % de la nota final).
  • Elaboració i exposició a classe d’un treball per parelles, sobre casos proposats pels professors, en què s’ha d’incloure un apartat corresponent a cada un dels temes del segon bloc. Aquest treball s’ha de lliurar al final del semestre (40 % de la nota final).

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’elecció d’aquesta alternativa exclou l’anterior. S’ha de renunciar per escrit a l’avaluació continuada abans de la finalització del mes de febrer i comunicar-ho al coordinador del curs i al professor de l’assignatura.

Per aprovar l’assignatura s’han de fer les activitats següents:

  • Els exercicis penjats en el Campus Virtual (30 % de la nota final).
  • El treball final, que en aquest cas és individual i no cal presentar-lo a classe (30 % de la nota final).
  • Una prova escrita de tot el material (40 % de la nota final).


Reavaluació

Els alumnes suspesos o no presentats tenen dret a un procés de reavaluació, que consisteix a presentar de nou tots els treballs no presentats o no aprovats que formen part de l’avaluació continuada a més d’un examen sobre el conjunt de temes de l’assignatura. La presentació de les proves i l’examen es fan durant el mes de juliol en la data assignada per la coordinació del màster, sempre que hi hagi alumnes que ho hagin sol·licitat formalment cinc dies abans de la data esmentada.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AGID, P.; TARONDEAU, J.-C. La gestión de la ópera: un estudio comparativo a nivel internacional. Barcelona: Editorial Planeta, 2012.

CatÓleg UB  Enlla├ž

ALBI, E. ; GONZALEZ-PARAMO, J.M. ; LOPEZ G. Gestión pública: fundamentos, técnicas y casos. Barcelona: Ariel, 1997.

CatÓleg UB  Enlla├ž

BODO, C. ; GORDON C. ; ILCZUK, D. (ed.). Gambling on culture: state lotteries as a source of funding for culture. Amsterdam: Circle Publication, 2004.

CatÓleg UB  Enlla├ž

CAMACHO ORDÓNEZ, R. El ajuste de las cuentas en el sector audiovisual: teoría y práctica de la nueva financiación de la televisión en España. Sevilla: Instituto Andaluz de Administración Pública, 2007

CatÓleg UB  Enlla├ž

CLOTAS, P. El patrocini empresarial i com buscar patrocinador, Madrid; Barcelona: LID Editorial Empresarial, 2008.

CatÓleg UB  Enlla├ž

COSTA, M. ; DURÁN, J.M. ; ESPASA,M. ; ESTELLER, A. ; MORA, T. Teoría básica de los impuestos: un enfoque económico. Thomson Civitas, 2005.

CatÓleg UB  Enlla├ž

FREY, B.S. L’economia de l’art. Col·lecció estudis econòmics, núm. 18. Barcelona: Servei d’Estudis de La Caixa. 2000.

CatÓleg UB  Enlla├ž

LOPEZ, J. ; GADEA, A. Una nueva administración pública: estrategias y métodos para mejorar la calidad y la eficiencia del e-Gobierno. Oñati: Instituto Vasco de Administración Pública, 2001.

CatÓleg UB  Enlla├ž

INSTITUTO DE DERECHO DE AUTOR. Guía legal y financiera de las artes escénicas en España. Madrid: Instituto Autor, 2012.

CatÓleg UB  Enlla├ž

KOTLER, P. ; SCHEFF, J. Marketing de las artes escénicas. Madrid: Fundación Autor, 2004.

CatÓleg UB  Enlla├ž

KOTLER, N. ; KOTLER, P. Estrategias y marketing de museos. Barcelona: Ariel, 2001.

CatÓleg UB  Enlla├ž

PHLIPS, Louis. The economics of price discrimination. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1983.

CatÓleg UB  Enlla├ž

RABANAL, M. El patrocinio y mecenazgo empresarial, en el marco de la resonsabilidad social corporativa. Barcelona: AEDME, 2004.

CatÓleg UB  Enlla├ž

SAUVANET, N. (ed.). Cultural sponsorship in Europe. Paris: CEREC-Amical, 1999.

CapÝtol

DUPUIS, X. "Entreprises culturelles, consommateurs et pouvoirs publics face à la tarification. Stratégies et pratiques". ROUET, F. (dir.). Les tarifs de la culture. Paris: La Documentation Française, 2002.

CatÓleg UB  Enlla├ž

TOEPLER, S. ; ZIMMER, A. "Subsidizing the arts: Government and the arts in Western Europe and the United States"CRANE, D. et al. (eds.). Global culture: media, arts, policy, and globalization. New York: Routledge, 2002.

CatÓleg UB  Enlla├ž

Article

HUGHES, P.N. ; LUKSETICH, W.A. "The relationship among funding sources for art and history museums". Nonprofit Management and Leadership, 1999, num. 10 (1), pp. 21-38.

  Revista amb accÚs consorciat per als usuaris de la UB via Wiley.

CatÓleg UB  Enlla├ž

HUNTINGTON, P. A. “Ticket pricing policy and box office revenue”. Journal of Cultural Economics. Vol. 17, 1993, num. 1 (June), pp. 71-87.

  Revista amb accÚs consorciat per als usuaris de la UB via Springer i via Periodicals Archive Online.

CatÓleg UB  Enlla├ž

LANDRE, P. La fixation des prix et la politique de tarification dans les institutions culturelles du secteur publique. ECUME. les Cahiers du Management Culturel en Europe, Mai, 1994, num. 1, pp. 113-140.

CatÓleg ColĚlectiu Universitats Catalanes  Enlla├ž

LE GRAND, J. “Public price discrimination and aid to low income groups”. Economica, Vol. 42, num. 165, 1975, pp. 32-42.

  Revista amb accÚs consorciat per als usuaris de la UB via Wiley i via JSTOR.

CatÓleg UB  Enlla├ž
Recurs electr˛nic  Enlla├ž

STEINBERG, R.; WEISBROD, B.A. Give it away or make them pay? Price discrimination and rationing by nonprofit organizations with distributional objectives. National Center for Nonprofit Enterprise. Working Paper, 2002.

  (Abstract)

Recurs electr˛nic  Enlla├ž

TOEPLER, S.; KIRCHBERG, V. Museums, merchandising and nonprofit commercialization. National Center for Nonprofit Enterprise. Working Paper, 2002.

Recurs electr˛nic  Enlla├ž

ZAPICO, E. “Condiciones para el desarrollo del control por resultados en la gestión pública”. Papeles de Economía Española, nº 95, 2003, pp. 78-93.

CatÓleg UB  Enlla├ž
Dialnet  Enlla├ž

Text electr˛nic

EUROPEAN COMMISSION. The economy of culture in Europe. Brussels: KEA Europena Affairs, 2006.

Recurs electr˛nic  Enlla├ž

EUROPEAN COMMISSION. The entrepreneurial dimension of the cultural and creative industries. Amsterdam: Utrecht School of the Arts, 2010.

Recurs electr˛nic  Enlla├ž

EUROPEAN COMMISSION. Study on the contribution of culture to local and regional development: Evidence from the structural funds. Kent, UK: Centre for Strategy and Evaluation Services, ERICarts, 2010.

Recurs electr˛nic  Enlla├ž

GOMEZ DE LA IGLESIA, R. Manual pràctico para la búsqueda de patrocinio. Colección Observatorio Cultural del Proyecto Atalaya, nº 43, 2011.

Recurs electr˛nic  Enlla├ž

HACKETT, P. et al. Banking on culture. New financial instruments for expanding the cultural sector in Europe. Liverpool: North West Arts Board, 2000.

Recurs electr˛nic  Enlla├ž

KLAMER, A. ; PETROVA, L. ; MIGNOSA, A. Financing the arts and culture in the European Union. Brussels: European Parlament, 2006.

Recurs electr˛nic  Enlla├ž

McILROY, A. "Funding the future". A user’s manual for fundraising in the arts. Council of Europe, 2000.

Recurs electr˛nic  Enlla├ž

MORERA, S. Noves formes de finançament cultural. Alternatives per a projectar el valor de la cultura a la societat. Gabinet Tècnic, Departament de Cultura, 2005.

Recurs electr˛nic  Enlla├ž

VAUCLARE, C. Etude sur l’économie de la billeterie du spectacle vivant. Rapport finale. Paris: Ithaque. Ministère de la culture, 2004.

Recurs electr˛nic  Enlla├ž