Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Aplicacions de la Psicologia Social a la Gestiķ Cultural

Codi de l'assignatura: 570399

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Nuria Codina Mata

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

36

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autōnom

60

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

 • Capacitat per aplicar estratègies comunicatives per analitzar situacions i comunicar-se amb control, professionalitat i eficàcia en el camp de la gestió cultural.
 • Capacitat per identificar i avaluar procediments i estratègies per obtenir informació, sistematitzar-la i analitzar-la críticament, amb l’objectiu d’avaluar o planificar intervencions fonamentades en el coneixement previ.
 • Capacitat per argumentar críticament les conclusions que es deriven de memòries, informes tècnics o científics de l’àmbit de la gestió cultural amb l’objectiu d’avaluar situacions o intervencions de referència.
 • Capacitat per analitzar el comportament de les persones en els contextos socials, organitzacionals, grupals i interpersonals de la gestió cultural, per pronosticar-ne de manera argumentada els efectes sobre el producte i el consum cultural.
 • Capacitat per dissenyar projectes i pràctiques de gestió cultural atenent la diversitat sociocultural de cada context i els principis de la gestió estratègica.

 

 • Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.
 • Capacitat per comprendre, en contextos altament especialitzats, els aspectes teòrics i pràctics i la metodologia de treball del seu camp d’estudi.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

En acabar de cursar l’assignatura, l’estudiant ha d’haver:

• Interioritzat una sensibilitat psicosocial que, a partir d’aquest moment, el faci capaç de comprendre les influències psicosocials que es donen en els processos, interessos, pràctiques o estereotips culturals, així com en l’emergència de noves tendències i nous escenaris culturals.

•  Adquirit uns coneixements psicosocials de referència i una habilitat per integrar-los en el desenvolupament de projectes culturals, anàlisi de pràctiques culturals i intervencions dins del marc de la gestió cultural.

•  Assolit l’habilitat de treballar amb els principals processos d’influència social i aplicar-los, d’acord amb uns objectius concrets, en diferents realitats sobre les quals pot treballar el gestor cultural.

 

 

Blocs temātics

 

1. Introducciķ. Psicologia social i gestiķ cultural

*  Psicologia social i gestió cultural

1.1. Les influències socials en contextos de gestió cultural

2. La influčncia psicosocial en el context de la gestiķ cultural.

2.1. Processos d’inducció del comportament en l’àmbit de la gestió cultural.

2.2. Actituds, estereotips i prejudicis en relació als projectes i propostes culturals. 

2.3. Comunicació, impressions, persuasió en la gestió cultural.

2.4. Cultura i construcció social de les identitats i del self. 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es desenvolupa a través de dues modalitats d’activitats complementàries:

• Sessions desenvolupades en la modalitat de seminari. Es tracta de sessions en què, d’acord amb els continguts teòrics i conceptes psicosocials rellevants per a la gestió cultural que el professorat ha exposat  o que l’alumnat ha treballat a través de lectures especifiques, professorat i alumnes treballen determinats documents, notícies, estudis, supòsits o realitats. Les sessions docens inclouen aplicacions dels coneixements psicosocials (processos d’influència) en l’àmbit de la gestió cultural i s’assaja l’aplicació de la psicologia social a través de la crítica constructiva i propositiva.

• Treballs en grup o individuals. En aquest tipus d’activitat, l’estudiant ha de desenvolupar per escrit i presentar oralment a classe un treball específic d’aplicació de la psicologia social. Aquest treball es desenvolupa de manera tutoritzada al llarg del curs. 

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

En la modalitat d’avaluació continuada es considera la participació i la implicació de l’alumnat a partir dels aspectes següents:

• Assistència i participació activa: s’ha de participar en un mínim del 75 % de les sessions docents; si no es compleix aquest requisit, la nota és «no presentat».

• Desenvolupament de les activitats indicades a classe i assenyalades com a avaluables: el conjunt d’aquestes activitats té un pes del 60 %. Aquestes activitats poden ser:

— Treballs i exercicis pràctics d’identificació o d’aplicació de conceptes, teories i processos psicosocials en diversos camps de la gestió cultural (30 %).

— Projecte d’intervenció en l’àmbit de la gestió cultural aplicant la psicologia social (30 %).

• Resolució d’exercicis per avaluar coneixements: aquests exercicis tenen un pes del 40 % sobre la nota final. Es programa un màxim de dos exercicis pràctics en què s’ha d’aplicar la matèria treballada a classe o en les lectures indicades. Aquests exercicis es fan al llarg del curs i s’avisa amb suficient antelació.

Reavaluació

Els alumnes suspesos o no presentats tenen dret a un procés de reavaluació, que consisteix en un examen sobre el conjunt de temes de l’assignatura. L’examen es fa en la data assignada per la coordinació del màster, sempre que hi hagi alumnes que ho hagin sol·licitat formalment cinc dies abans de la data esmentada.

 

Avaluaciķ única

L’elecció d’aquesta alternativa exclou l’anterior. Qui s’hi vulgui acollir ha de renunciar per escrit a l’avaluació continuada en un termini de quinze dies des de l’inici de les classes, i ho ha de comunicar tant al coordinador del màster com al professorat de l’assignatura.

L’avaluació única consisteix en una prova final que inclou les parts següents: preguntes curtes, creació de supòsits per aplicar-hi processos psicosocials (els que indiqui el professorat) i disseny d’una proposta d’intervenció psicosocial.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Álvaro Estramina, J.L. (Ed.) (2003): Fundamentos sociales del comportamiento humano. Barcelona: UOC. 

Catāleg UB  Enllaç

Angela, K.; Chi-yue-Chiu i Yning-yi. (2011) Cultural processes. A social Psychology Perspective. Cambridge.

Catāleg UB  Enllaç

Codina, N. (1996). Prácticas de psicología social: procesos psicosociales básicos. Barcelona: PPU.

Catāleg UB  Enllaç

Codina, N. (2000). Criteris pedagògics i psicològics en la intervenció. Psicologia social i actituds. Màster: Intervenció socioeducativa amb infància i adolescència en risc o conflicte social. Barcelona: ICESB-Pere Tarrés URL.

Catāleg UB  Enllaç
Pāgina web  Enllaç

Codina, N. (1997). Análisis de la realidad social: situaciones. Barcelona: PPU.

Catāleg UB  Enllaç

Collier, G. ; Minton, H. L. ; Reynolds, G. (1996). Escenarios y tendencias de la psicología social. Madrid: Editorial Tecnos.

Catāleg UB  Enllaç

Crawford, L. i Novak, K. (2013). Individual and Society. Sociological Social Psychology. Routledge.

Catāleg UB  Enllaç

Hogg, M. A. ; Vaughan, G. M. (2008). Psicología social. 5ª ed.. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Catāleg UB  Enllaç

Kimble, C.; Hirt, E.; Díaz-Lovin, R.; Host, H.; Lucker, G. W. i Zárate, M. (2002). Psicología social de las Américas. México. Prentice-Hall.

Catāleg UB  Enllaç

Morales, J. F., Huici, C., Gaviria, E. y Gómez, A. (Coords.) (2008). Método, teoría e investigación en Psicología Social. Madrid: Pearson.

Catāleg UB  Enllaç

Morales, J.F.;  Huici, C; Moya, M.  y  Gaviria, E.  (Eds.). Psicologia Social. Madrid: McGraw-Hill.

Catāleg UB  Enllaç

Worchel, S. ; Cooper, J. ; Goethals, G. R. ; Olson, J. M. (2003). Psicología social. Madrid: Thomson.

Catāleg UB  Enllaç

Sabucedo, J.M. i Morales, J.F. (Eds.)(2015). Psicología Social. Madrid: Panamericana. 

Catāleg UB  Enllaç

Dean Tjosvold, Kwok Leung (2017). Cross-cultural Management: Foundations and Future. Londres: Routledge

 

Fiske, S. (2018). Social Beings: A Core Motives Approach in Social Psychology. Nova York: Wiley.

Delouvée, S (2018). Psychologie Sociale. París: Dunod.

Rodríguez, A., Morales, J.F., Delgado, N. i Betancor, V. (Coords.) (2016). 50 experimentos imprescindibles para entender la psicología social. Madrid: Alianza. 

VandenBos, G. R. (2015). APA dictionary of psychology. 2ed. Washington: American Psychological Association.

Smith, J.R. & Haslam, S.A. (2012). Social Psychology Revisiting the Classical Studies. Londres: Sage.

Article

Martín, M.J., Martínez, J.M. y Martín, A. (2007). Psicología Social Contemporánea e Intervención Social. Modelo sistémico para orientar la investigación aplicada y la intervención social. Boletín de Psicología, 91, 55-82.

Catāleg UB  Enllaç
Dialnet  Enllaç