Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Participaciķ i Animaciķ Sociocultural

Codi de l'assignatura: 570402

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Ana Maria Novella Camara

Departament: Departament de Treball Social i Serveis Socials

crčdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prčvies

 

Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docent

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autōnom

22.5

 

 

Recomanacions

 

Consultar el programa de l’assignatura, així com l’espai corresponent en el Campus Virtual, per estar informat de les novetats de l’assignatura.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

 • Capacitat per reconèixer, analitzar i valorar les lògiques econòmiques, polítiques, personals, socials i culturals que dinamitzen la creació, producció, difusió, consum i apropiació de productes culturals, amb l’objectiu de proposar intervencions específiques en el camp de la gestió cultural.
 • Capacitat per identificar i avaluar procediments i estratègies per obtenir informació, sistematitzar-la i analitzar-la críticament, amb l’objectiu d’avaluar o planificar intervencions fonamentades en el coneixement previ.
 • Capacitat per argumentar críticament les conclusions que es deriven de memòries, informes tècnics o científics de l’àmbit de la gestió cultural amb l’objectiu d’avaluar situacions o intervencions de referència.
 • Capacitat per analitzar el comportament de les persones en els contextos socials, organitzacionals, grupals i interpersonals de la gestió cultural, per pronosticar-ne de manera argumentada els efectes sobre el producte i el consum cultural.
 • Capacitat per dissenyar projectes i pràctiques de gestió cultural atenent la diversitat sociocultural de cada context i els principis de la gestió estratègica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer el marc conceptual que permet entendre la importància de la participació social en les polítiques culturals i com a estratègia d’animació cultural.
 • Conèixer les orientacions metodològiques i tècniques per afavorir la participació social en el marc d’un procés de dinamització cultural.
 • Conèixer experiències de participació ciutadana i dinamització cultural.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Analitzar i comprendre els elements que integren els processos de dinamització sociocultural en contextos concrets per sistematitzar-los i optimitzar-los en clau participativa i transformadora.
 • Saber dissenyar una proposta de dinamització sociocultural que impulsi la participació ciutadana.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Desenvolupar una actitud crítica.
 • Prendre consciència que la cultura, en general, i l’art, en particular, són eines molt valuoses per construir una societat més justa, democràtica i afavoridora de la felicitat humana.
 • Valorar i prendre consciència de les competències que, com a professionals de la gestió cultural, s’articulen en l’acció i com es poden optimitzar per acompanyar amb més èxit els processos d’animació sociocultural.

 

 

Blocs temātics

 

1. La participaciķ i l’animaciķ sociocultural. Aproximaciķ conceptual

1.1. Comunitat, política, cultura, educació i ciutadania participativa

1.2. L’animació sociocultural com a metodologia per afavorir el desenvolupament cultural comunitari

1.3. L’animació sociocultural i la gestió cultural

2. Metodologia de l’animaciķ sociocultural

2.1. Els principis de l’acompanyament sociocultural

2.3. El disseny del projecte per planificar, organitzar i dinamitzar la participació

2.4. Avaluar i redefinir el projecte col·lectiu

3. Estratčgies i tčcniques per afavorir la dinamitzaciķ sociocultural i la participaciķ

3.1. Els espais deliberatius. L’assemblea

3.2. Els consells com a espai per a la participació ciutadana

3.3. El codisseny com a estratègia de transformació social

3.4. Les xarxes com a espai emergent per a la participació i el treball col·laboratiu

4. Experičncies de dinamitzaciķ sociocultural i desenvolupament cultural comunitari

4.1. Taller de reflexió i d’innovació al voltant de projectes de gestió cultural treballats pel grup d’estudiants (a concretar amb el grup classe)

4.2. El desenvolupament competencial del professional de la gestió cultural des de la participació i l’animació sociocultural

4.3. La reflexivitat del procés formatiu, activisme en la formació del perfil competencial com a educador social

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent a l’aula combina l’exposició teòrica, la presentació d’experiències, el debat amb els estudiants i els tallers per posar en pràctica l’animació sociocultural i acompanyar la redacció del treball de l’assignatura.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada de l’assoliment de les competències i els objectius de l’assignatura es fa a través del procés d’elaboració i exposició d’un treball, que consisteix en una proposta d’iniciativa de dinamització participativa d’una situació social i cultural, així com en la reflexió del desenvolupament competencial que ha fet l’estudiant en el procés d’aprenentatge de l’optativa.

Per establir la qualificació final es ponderen les evidències d’avaluació següents:

- Planificació d’una dinamització per a fomentar la participació (en grups de treball): 50%
- Informe reflexiu de caràcter individual sobre el desenvolupament competencial assolit en el procés d’aprenentatge com a professional de la "Gestió cultural" en relació amb la participació i l’animació sociocultural: 35%

- Tasques de procés de caràcter individual i grup que es poden fer per preparar les sessions i/o dins de les sessions a l’aula: 15%

** A la primera sessió quan es presenti el programa, es presentaran els indicadors d’avaluació de cadascuna de les evidències que es demanen per superar l’assignatura. Aquesta acció forma part d’una activitat formativa i participativa. Una vegada treballat aquest contingut amb els estudiants i acordat el seu significat, es penjaran els documents validats en el Campus.

Atenció:

 • La qualificació final és sumatòria. Per aprovar l’assignatura s’ha d’aprovar cadascuna de les tres evidències avaluatives.
 • En el cas de no aprovar l’assignatura, es preveu la possibilitat de reavaluació, que permet tornar a presentar el treball que no s’ha aprovat, en la data fixada per a la reavaluació.
 • La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considera una irregularitat i com a tal es qualifica amb un zero (d’acord amb la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges, article 16.7 i annex).
 • En cas que la docent detecti alguna anomalia o irregularitat que calgui contrastar (possible plagi, autoria dubtosa, contradiccions internes, etc.), el professorat es reserva la possibilitat de fer una entrevista individual amb l’estudiant o estudiants afectats. Del resultat d’aquesta entrevista (que ha de gravar-se) en dependrà la qualificació final.

 

Avaluaciķ única

Els estudiants que s’acullen a aquesta modalitat d’avaluació han de presentar quatre evidències el dia establert per a l’avaluació única:

 • El treball de l’assignatura, «projecte de dinamització participativa»: 40 %.
 • Prova escrita dels continguts desenvolupats en el programa: 40 %.
 • Una reflexió personal sobre les competències del professional de la gestió cultural que incorpora la participació i l’animació sociocultural: 20 %.


Atenció:
 • La qualificació final és sumatòria. Per aprovar l’assignatura s’ha d’aprovar cadascuna de les quatre evidències avaluatives.
 • En el cas de no aprovar l’assignatura, es preveu la possibilitat de reavaluació, que permet tornar a presentar el treball que no s’ha aprovat, en la data fixada per a la reavaluació.
 • La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considera una irregularitat i com a tal es qualifica amb un zero (d’acord amb la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges, article 16.7 i annex).
 •  En cas que la docent detecti alguna anomalia o irregularitat que calgui contrastar (possible plagi, autoria dubtosa, contradiccions internes, etc.), el professorat es reserva la possibilitat de fer una entrevista individual amb l’estudiant o estudiants afectats. Del resultat d’aquesta entrevista (que ha de gravar-se) en dependrà la qualificació final.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ander-Egg, E. (2008). La animación sociocultural en los comienzos del siglo XXI. Buenos Aires: Lumen.

Catāleg UB  Enllaç

Barbero, M. ; Cortès, F. (2005). Trabajo comunitario, organización y desarrollo social. Madrid: Alianza Editorial.

Catāleg UB  Enllaç

Carnacea, A.;Lozano,A. (2011). Arte, intervención y acción social.La creatividad transformadora. Madrid: Ed. Grupo 5.

Catāleg UB  Enllaç

Casacuberta, D. ; Rubio, N. ; Serra, L. (2011). Acción cultural y desarrollo comunitario. Barcelona: Graó.

Catāleg UB  Enllaç

Gillet, J.C. (2006). La animación en la comunidad. Un modelo de animación socioeducativa. Barcelona: Graó.

Catāleg UB  Enllaç

Soler Masó, P. (ed.) (2011). L’animació sociocultural: una estratègia pel desenvolupament i l’empoderament de comunitats. Barcelona: UOC.

Catāleg UB  Enllaç

CALVO, A. (2002) La animación sociocultural. Una estrategia educativa para la participación. Madrid: Alianza.   

Catāleg UB  Enllaç

ANDER.EGG, E. (2004) Metodología y práctica de la Animación Sociocultural. Madrid. Editorial CSS 

Catāleg UB  Enllaç

CEMBRANOS, F, Montesinos, D y Bustelo, M. 1995. La animación sociocultural: una propuesta metodológica. Madrid: Editorial Popular.

Catāleg UB  Enllaç

Soler Masó, P. (ed.) (2011). L’animació sociocultural: una estratègia pel desenvolupament i l’empoderament de comunitats. Barcelona: UOC.

Catāleg UB  Enllaç

Article

Aguiló Bonet,  A.J. (2009). La ciudadanía como proceso de emancipación: Retos para el ejercicio de ciudadanías de alta intensidad. Astrolabio: Revista Internacional de Filosofia, (9), 13-24.

Recurs electrōnic extern  Enllaç