Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Projecte Final de Màster

Codi de l'assignatura: 570405

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Montserrat Pareja Eastaway

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 15

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 375

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

10

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

325

 

 

Recomanacions

 

El projecte final ha d’integrar tot l’aprenentatge obtingut en el conjunt d’assignatures cursades durant el màster.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 • Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

 

 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

 

 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

 • Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

 • Capacitat per comprendre, en contextos altament especialitzats, els aspectes teòrics i pràctics i la metodologia de treball del seu camp d’estudi.

 

 • Capacitat per reconèixer, analitzar i valorar les lògiques econòmiques, polítiques, personals, socials i culturals que dinamitzen la creació, producció, difusió, consum i apropiació de productes culturals, amb l’objectiu de proposar intervencions específiques en el camp de la gestió cultural.

 

 • Capacitat per formular diagnòstics, i comparar i avaluar pràctiques de gestió cultural en diferents àmbits i contextos socials analitzant-ne els punts forts i els punts febles, per proposar-hi millores.

 

 • Capacitat per aplicar estratègies comunicatives per analitzar situacions i comunicar-se amb control, professionalitat i eficàcia en el camp de la gestió cultural.

 

 • Capacitat per identificar i avaluar procediments i estratègies per obtenir informació, sistematitzar-la i analitzar-la críticament, amb l’objectiu d’avaluar o planificar intervencions fonamentades en el coneixement previ.

 

 • Capacitat per argumentar críticament les conclusions que es deriven de memòries, informes tècnics o científics de l’àmbit de la gestió cultural amb l’objectiu d’avaluar situacions o intervencions de referència.

 

 • Capacitat per utilitzar i adaptar models teòrics i aplicats, i també instruments i tècniques per analitzar la realitat, planificar i avaluar projectes i pràctiques en el camp de la gestió cultural.

 

 • Capacitat per identificar i analitzar noves tendències de gestió i pràctiques culturals que afavoreixin el desenvolupament de determinats productes culturals, per comprendre i saber actuar professionalment davant de noves realitats.

 

 • Capacitat per dissenyar projectes i pràctiques de gestió cultural atenent la diversitat sociocultural de cada context i els principis de la gestió estratègica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Immergir-se en la literatura teòrica i empírica de referència per al projecte final.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Ser capaç de justificar i dissenyar conceptualment un projecte.

 

 • Ser capaç de valorar l’oportunitat, així com la idoneïtat i viabilitat d’un projecte cultural.

 

 • Mostrar un domini conceptual i tècnic que permeti dissenyar, elaborar i implementar un projecte solvent de gestió cultural.

 

 • Ser capaç de desenvolupar una recerca empírica, científicament solvent, adaptada als propòsits de cada projecte final de màster.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Desenvolupar la capacitat constructiva, analítica i crítica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Conceptualització, disseny i concreció de les estratègies d’un projecte cultural

2. Conceptualització, anàlisi teòrica, treball empíric i contrastació d’hipòtesis d’un treball de recerca aplicada

3. Redacció i defensa pública del projecte final

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El projecte final és el compendi de l’aprenentatge de l’estudiant durant el conjunt del màster. Durant el segon semestre del màster, l’estudiant ha de plantejar el tema i esbossar la proposta, la metodologia a seguir i el cronograma. Després d’escoltar l’estudiant i el professor, el coordinador del màster designa la persona que ha de ser-ne el tutor. En cas que el treball sigui de recerca, ha de ser doctor.

S’estableix un calendari de lliuraments i aprovacions parcials. Es fixen dos períodes de defensa pública, un en la convocatòria de gener i l’altre en la de juny. La data de lliurament del projecte és inajornable i depèn del grup de matrícula de l’estudiant.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El projecte final disposa d’un tutor que orienta i corregeix el procés d’elaboració del treball, però pel caràcter singular no hi ha una avaluació continuada com a tal, sinó que la nota la decideix de forma col·lectiva el tribunal que l’examina en sessió pública de defensa del projecte.

 

Avaluació única

El projecte final l’avalua un tribunal format per tres professors, que té en compte tant el document escrit dipositat (que aporta un 70 % de la nota) com la presentació i defensa oral del projecte (un 30 % de la nota).

Si el projecte final té un caràcter professional aplicat, es tenen en compte els aspectes següents en el moment d’avaluar el treball:

 • Rigorositat de la proposta, de la bibliografia consultada, dels casos comparats presentats, de les eines d’estudi i anàlisi utilitzades i de l’aplicació al projecte.
 • Aplicabilitat del projecte. Que parteixi d’unes necessitats detectades i que es pugui portar a la pràctica.
 • Viabilitat. Que es pugui posar en marxa tant des del punt de vista conceptual i material com econòmic. Es valora, per tant, la resolució de les demandes o necessitats plantejades, atenent als recursos disponibles i als objectius fixats.
 • Concreció. Es tracta d’elaborar propostes concretes, que puguin resoldre una situació determinada i que hi aportin solucions específiques.
 • Singularitat i originalitat. Es valoren les aportacions singulars, que resolguin de manera original les demandes detectades.
 • Aspectes formals. Es valora la correcta presentació formal del projecte, atenent als diferents recursos i elements necessaris tant en el disseny i en l’explicació pública com en la capacitat de resposta a les qüestions plantejades pel tribunal.


Si el projecte final té un caràcter de recerca empírica, es tenen en compte els aspectes següents en el moment d’avaluar el treball:
 • Rigorositat de la recerca, de la bibliografia consultada, de la metodologia aplicada, de les eines d’anàlisi utilitzades i de l’aplicació al projecte.
 • Interès del tema. Que parteixi d’una justificació i motivació clara, expressada en hipòtesis o qüestions explícites.
 • Aportació científica. Que sigui capaç de fer una aportació en el seu àmbit científic. No s’accepten només diagnòstics d’una situació, ni reculls de literatura comentada.
 • Concreció. Es tracta d’investigar un aspecte concret i acotat —si és possible amb aportació de dades empíriques— per obtenir uns resultats específics i unes conclusions clares.
 • Singularitat i originalitat. Es valoren els treballs de recerca singulars i originals.
 • Esforç i dedicació sistemàtica de l’estudiant.
 • Aspectes formals. Es valora la presentació formal correcta del projecte, atenent als diferents recursos i elements necessaris tant en el disseny i l’exposició pública com en la capacitat de resposta a les qüestions plantejades pel tribunal.


El projectes que combinin aspectes professionals i de recerca han de ser validats i acceptats pel coordinador del màster a l’inici del curs acadèmic.