Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalą Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llatķ Medieval

Codi de l'assignatura: 570657

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Alejandra de Riquer Permanyer

Departament: Departament de Filologia Cląssica, Romąnica i Semķtica

crčdits: 5

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricoprąctica

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Prąctiques amb documents

Presencial i no presencial

 

16

 

(Reforē de llatķ)

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

4

 

(Inauguració de l’IRCVM)

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autņnom

45

 

 

Recomanacions

 

Atès que aquesta és una assignatura de llengua, és molt important poder assistir regularment a classe.


Altres recomanacions

Es recomana a tots els estudiants que no tenen coneixements previs de llatí seguir el curs intensiu de reforç de llatí, que es fa al setembre, abans de l’inici de la docència del màster. Les dates concretes del curs es troben al calendari publicat a la web del màster. Qui hi estigui interessat, cal que es posi en contacte amb la coordinadora del màster.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

— Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi en qüestió.

 

— Capacitat per llegir textos medievals avaluant-ne adequadament la informació i interpretant-ne correctament el sentit.

— Domini dels procediments bàsics del treball intel·lectual; és a dir, habilitat per utilitzar les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia i disciplines auxiliars) i fer un bon ús també de les tècniques d’exposició i divulgació dels resultats obtinguts (escriptura de recensions i treballs d’investigació, preparació de conferències i intervencions públiques en debats).

— Capacitat per treballar en equips que promoguin una recerca multidisciplinària i integradora dels elements comuns a diverses tradicions culturals.

 

— Capacitat per transcriure i entendre textos i documents medievals originals, i domini dels conceptes fonamentals de l’escriptura medieval, tant les estructures lingüístiques del llatí medieval com les diferents formes gràfiques que es desenvolupen en l’edat mitjana.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Assolir l’habilitat i la destresa necessàries en l’estudi del llatí medieval que permetin entendre, traduir i comentar textos medievals llatins en les seves variacions diafàsiques, diacròniques i diatòpiques.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir habilitat i destresa en el maneig dels instruments: gramàtiques, diccionaris i corpus de textos.

 

 

Blocs temątics

 

1. Continguts teņrics

1.1. Períodes del llatí. El llatí medieval

1.2. Estructures gramaticals: morfologia

1.3. Estructures gramaticals: sintaxi

2. Continguts prąctics

2.1. Anàlisi, traducció i comentari de textos llatins de l’edat mitjana

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Com que l’objectiu últim de l’assignatura és poder llegir i comprendre textos llatins de l’edat mitjana, el curs es desenvolupa en una doble vessant: es combinen sessions magistrals, en què es dóna una explicació teòrica de les estructures gramaticals llatines i de les particularitats del llatí medieval, amb sessions pràctiques, en què s’apliquen els continguts teòrics a una selecció d’exercicis i textos de dificultat gradual, disponibles al Campus Virtual.

Es fa un seguiment del treball i de l’assoliment dels objectius a través de tutories individuals i en grup, sempre que la dinàmica de la classe ho requereixi. 

L’element bàsic per al suport a la docència d’aquesta assignatura és el material, tant teòric com pràctic, que s’inclou al Campus Virtual. 

Atesa la diversitat de nivells dels estudiants, es programa un curs intensiu de llengua llatina per tal que qui necessiti reforçar o posar al dia els seus coneixements de llatí pugui assolir un nivell que li permeti seguir l’assignatura amb èxit. Es fa al setembre, abans de l’inici de la docència del màster, i s’organitza en cinc sessions de tres hores cadascuna (el calendari es publica a la web del màster). Qui hi estigui interessat, cal que es posi en contacte amb la coordinadora del màster.

Tota la metodologia docent està dissenyada per poder-se adaptar a l’entorn semipresencial en cas que fos necessari.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació continuada consisteix en les activitats següents:
— Assistència, participació activa a classe o als fòrums virtuals i treball personal: exercicis i traducció i comentari de textos (20 % de la nota final).
— Dues proves al llarg del curs, en què cal traduir i comentar un text en llatí medieval amb l’ajuda opcional dels instruments bàsics de la matèria (40 % + 40 %).

Es valora el progrés de l’estudiant, tant pel que fa als continguts com a les habilitats i les competències de l’assignatura. Els exercicis d’avaluació formen part del procés d’aprenentatge.

 

Avaluació śnica

L’avaluació única consisteix en una prova de traducció i comentari d’un text en llatí medieval.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Monografies:

Bastardas, J., Particularidades sintácticas del latín medieval (Cartularios españoles de los siglos VIII al XI). Barcelona 1953.  EnllaƧ

Bastardas, J., El llatí medieval. A “Enciclopedia Lingüística hispánica” I. Madrid 1960, pp. 251-290.   EnllaƧ

Blaise, A., Manuel du latin chrétien. Brepols. Turnholt 1955.   EnllaƧ

Bonnet, M., Le latin de Grégoire de Tours. Paris 1980.   EnllaƧ

Bouet, P. – Conso, D. – Kerlouegan, F., Initiation au système de la langue latine. Du latin classique aux langues romanes. Nathan. Paris 1975.   EnllaƧ

Cremaschi, G., Guida allo studio del latino medievale. Padova 1959.   EnllaƧ

De Prisco, A., Il latino tardoantico e altomedievale. Roma 1991.   EnllaƧ

Devoto, G., Storia della lingua di Roma. I-II (reimp. de l’edició de 1944). Bologna 1987.   EnllaƧ

García de la Fuente, O., Introducción al latín bíblico y cristiano. Madrid 1990.   EnllaƧ

Goullet, M. - Parisse, M., Apprendre le latin médieval. Picard 1999.   EnllaƧ

Grandgent, C. H., Introducción al latín vulgar. Trad. Del francès per F. De B. Moll. Consejo Superior de Investigaciones científicas. Madrid 19915.   EnllaƧ

Herman, J., El latín vulgar. Ariel. Barcelona 1997.   EnllaƧ

Kerlouégan, F. et al., Initiation au système de la langue latine: Du latin classique aux langues romanes, Ier siècle avant J. C.- VIII siècle après J. C. 1975.   EnllaƧ

Latin vulgaire, latin tardif IV: Actes du IV colloque internationale sur le latin vulgaire et tardif.Caen, 2-5 set. 1994. L. Callebat (ed.) 1995.   EnllaƧ

Löfstedt, E., Late Latin. Oslo 1959.   EnllaƧ

Lleal, C., La formación de las lenguas romances peninsulares. Barcanova. Barcelona 1990.   EnllaƧ

Meillet, A., Historia de la lengua latina (ed. francesa de 1966). Avesta. Reus 1972.   EnllaƧ

Mohrmann, Ch., Latin vulgaire. Latin des chrétiens. Paris 1952.   EnllaƧ

Mohrmann, Ch., Études sur le latin des chrétiens. Roma 1958.   EnllaƧ

Norberg, D., Manuel pratique de latín médieval. Picard. Paris 1980.  EnllaƧ

Palmer, L. R., Introducción al latín (2ª ed., traducció de l’edició anglesa de 1954). Ariel. Barcelona 1988, cap. 6: “El latín vulgar”.   EnllaƧ

Paladini, V. – Marco, M. de, Lingua e Letteratura mediolatina. Bologna 19802.   EnllaƧ

Pepe, G., Introduzione allo studio del medioevo latino. Napoli, 1949. També tenim la 4ª edició: Ed. Dedali Libri 19694.   EnllaƧ

Pisani, V., Storia della lingua latina. Torino 1962.   EnllaƧ

Sidwell. K., Reading Medieval Latin. Cambridge University Press 1955.   EnllaƧ

Strecker, K., Introduction à l’étude du latin médieval. Trad. De l’alemany per P. Van de Woestijne, Paris 1946. Revisió de R. B. Palmer, Introduction to Medieval Latin 1957 (19716). 

 

Väänänen, V., Introducción al latín vulgar. Gredos. Madrid 19671.  EnllaƧ

Diccionaris:

Bastardas, J., Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae. CSIC. Barcelona 1960- .   EnllaƧ

Blaise, A., Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens. Brepols. Turnholt 1993.   EnllaƧ

Blaise. A., Lexicon Latinitatis Medii Aevii. Brepols. Turnholt 1975.   EnllaƧ

Blatt, F., Novum Glossarium Mediae Latinitatis ab anno DCCC usque ad annum MCC. Hafniae 1957-1965.   EnllaƧ

Du Fresne, Ch. – Sieur Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis. Graz 1954.   EnllaƧ

Forcellini, Ae., Totius Latinitatis Lexicon. 6 vols. Prati 1858-1875.   EnllaƧ

Lexicon des Mittelalters, Zürich-Múnchen 1980 - .    EnllaƧ

Niermeyer, J. F., Mediae Latinitatis Lexicon Minus. Leiden 1976.   EnllaƧ

Souter, A., Glossary of Later-Latin to 600 A. D. Oxford 1949 (reimpr.19643).   EnllaƧ