Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Els Instituts de Participació Política

Codi de l'assignatura: 570679

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pablo Scotto Benito

Departament: Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

11

 

-  Teoria

Presencial

 

8

 

-  Seminari

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

31

Aprenentatge autònom

20.5

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquest curs ofereix una explicació tant conceptual com històrica de la participació política, amb l’objectiu de proporcionar a l’alumnat algunes claus per comprendre la forma (parcial) en la qual les institucions públiques la canalitzen en l’actualitat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. INTRODUCCIÓ. CONCEPTES FONAMENTALS: POLÍTICA, DEMOCRÀCIA, PARTICIPACIÓ, REPRESENTACIÓ, LLEI

*  Aquest primer bloc està destinant a explicar el contingut del programa, així com a introduir els principals conceptes que el vertebren.

2. DEMOCRÀCIA I IMPERI DE LA LLEI

*  A través d’alguns clàssics de la filosofia política, en aquest bloc temàtic s’analitzarà la mútua necessitat, però també la tensió, que existeix entre el principi de la sobirania popular i el respecte a la legalitat vigent. S’explicarà la diferent resposta que han donat a aquesta tensió les tradicions polítiques liberal i republicana.

3. MÉS ENLLÀ DE LA PARTICIPACIÓ POLÍTICA: LA DEMOCRÀCIA ECONÒMICA

*  En aquest bloc s’analitzaran algunes propostes, tant històriques com contemporànies, que plantegen la necessitat d’estendre a l’esfera econòmica els principis igualitaris que, en els sistemes democràtics, regeixen en l’esfera política.

4. ESCALES DE PARTICIPACIÓ POLÍTICA: ALLÒ LOCAL I ALLÒ GLOBAL

*  En aquest bloc s’examinen les diferents escales on pot tenir lloc la participació política: des de les escales locals fins les escales supra-estatals, que en una economia mundialtizada adquireixen una importància creixent.

5. PARTICIPACIÓ POLÍTICA I NOVES TECNOLOGIES

*  En aquest bloc s’analitzarà la forma en la qual el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació obre noves oportunitats, però també nous perills, per a l’enfortiment de la participació política.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquest curs segueix un mètode d’ensenyament que combina les activitats presencials, les activitats guiades i l’aprenentatge autònom de l’estudiant.

Les activitats presencials consisteixen principalment en el seguiment de les explicacions del professor a classe i en la participació en les discussions organitzades entorn dels diferents materials de treball suggerits pel professor. Així mateix, l’alumnat podrà demanar al llarg del curs sessions de tutoria amb el professor, que li subministrarà ajut i consell a l’hora de preparar les activitats i lectures proposades.

Les activitats guiades consistiran bàsicament en la preparació per part de l’estudiant dels materials de treball per tal de comentar-los en les discussions organitzades a l’aula o, eventualment, en el fòrum virtual de l’assignatura.

Junt a aquestes activitats, l’aprenentatge autònom de l’estudiant haurà de permetre consolidar tant les explicacions donades a classe pel professor com la lectura dels textos indicats.

En aquest curs, per tant, l’assistència a classe és una exigència per tal d’aconseguir un bon aprofitament.

En funció de l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 i dels possibles canvis que es puguin produir respecte a les classes presencials, les classes es desenvoluparien a través del campus virtual i dels instruments posats a disposició de la comunitat universitària per part de les autoritats competents, podent-se realitzar classes, seminaris i tutories en línia.
 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El sistema d’avaluació continuada consistirà en l’avaluació d’una sèrie d’activitats proposades al llarg del curs. Aquestes activitats consistiran en respondre per escrit un qüestionari de cada bloc a partir de les lectures suggerides i les explicacions donades pel professor o en breus exposicions orals sobre aspectes del programa suggerits pel professor. Aquestes activitats equivaldran a un 50% de la nota final. Al final, hi haurà una prova sobre els continguts del curs que suposarà l’altre 50% de la nota final.

En cas que se suspenguessin les classes presencials, l’avaluació continuada es podria realitzar en línia.

 

Avaluació única

L’avaluació única consistirà en una prova escrita sobre els continguts desenvolupats en el curs, consistent en algunes preguntes breus a desenvolupar.

Aquesta avaluació podrà realitzar-se de manera virtual en el cas que les circumstàncies de la pandèmia de la COVID-19 ho requereixin.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AAVV: Teoría política: poder, moral, democracia, Madrid, Alianza, 2003.

AAVV: Republicanismo y democracia, Buenos Aires, Miño y Dávila editores, 2005

AAVV. (F. Ovejero y R. Gargarella, compiladores): Razones para el socialismo, Barcelona, Paidos, 2001.

AAVV: Democràcia económica. Vers una alternativa al capitalisme, Fundació Catalunya segle XXI, 2009 (Hay trad. cast. Editorial Icaria).

CAPELLA, Juan-Ramón: Los ciudadanos siervos, Madrid, Trotta, 1993.

CASTORIADIS, Cornelius: Escritos políticos. Antología (edición de Xavier Pedrol), Madrid, Los Libros de la Catarata, 2005

DAHL, ROBERT, A.: A preface to economic democracy, University of California Press, 1985.

DE FRANCISCO, Andrés: Ciudadanía y democracia. Un enfoque republicano, Madrid, Los libros de la Catarata, 2007.

DOMÈNECH, Antoni: El eclipse de la fraternidad, Barcelona, Crítica, 2004.

HABERMAS, Jürgen: «Tres modelos de democracia», Debats, 39 (1992), incluido La inclusión del otro, Barcelona, Paidós.

HELD, David: Modelos de democracia [1987], Madrid, Alianza, 1992.

OVEJERO, Félix: Incluso un pueblo de demonios: democracia, liberalismo, republicanismo, Buenos Aires, Katz, 2008.

RECIO, Albert: “Dimensiones de la democracia económica”, Mientras tanto, nº 79 (2001)

PATEMAN, Carole: Participation and Democratic Theory, Cambridge; Cambridge University Press, 1970.

SOUSA SANTOS, Boaventura (coordinador): Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia participativa, México, Fondo de Cultura Económica, 2004.

SCHWEICKART, David: Más allá del capitalismo, Santander, Editorial Sal Terrae, 1997.

WALDROM, Jeremy: “Participation: the right of rights”; Proceedings of the Aristotelian Society , New Series, Vol. 98, 1998 , pp. 307-337.

CRIADO, Marcos: Participar. La ciudadanía activa en las relaciones estado-sociedad, Madrid, Dykinson, 2014.

SCOTTO, Pablo. Los orígenes del derecho al trabajo en Francia (1789-1848). Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2021.

RENDUELES, César. Sociofobia. El cambio político en la era de la utopía digital. Madrid, Capitán Swing, 2013.