Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pensament Ecològic

Codi de l'assignatura: 570683

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Nemrod Carrasco Nicola

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

11

 

-  Teoria

Presencial

 

8

 

-  Seminari

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

31

Aprenentatge autònom

20.5

 

 

Recomanacions

 


Coneixements de llengues modernas

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Posseir capacitat per a la crítica i l’autocrítica.
 
Identificar, avaluar i considerar críticament el punt de vista dels interlocutors i agents implicats en el debat sobre, o a propòsit, dels drets humans.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


A finals del segle XVIII, algunes figures rellevants de la cultura occidental van començar a prestar més atenció a la naturalesa. Però és sobretot a partir de la meitat del segle XX, quan s’ha fet evident que el creixement de les societats industrials està posant en perill la naturalesa tal com havia existit durant segles, que ha emergit amb força una consciencia ecològica que traspassa els límits de la biologia acadèmica.
L’objectiu d’aquesta assignatura és conèixer la forma que aquest pensament ecològic ha anat prenent en l’obra de diversos filòsofs, científics i artistes, l’impuls que ha donat a moviments socials i polítics, i com s’està fent cada vegada més present en la cultura i en la vida diària de les persones.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Antecedents i conceptes del pensament ecològic al llarg de la història de la filosofia.

2. Ètica del medi ambient i espiritualitat

3. La recerca de nous paradigmes científics i estètics.

4. L’ecologia en el debat polític, problemàtiques actuals del medi ambient.

5. La qüestio de la técnica i la critica de la societat industrial

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Exposició dels temes del programa, complementada amb la lectura de textos que seran analitzats i discutits a classe. Els alumnes presentaran el projecte d’un treball que després haurà de ser entregat per escrit.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


Es tindrà en compte l’assistència i participació a classe, i el treball entregat.

 

Avaluació única


Examen final.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Adorno, Theodor W., “Lo bello natural”, a Teoría estética. Madrid: Ediciones Akal, 2004, pp. 88-110.

Carlson, Allen, i Berleant, Arnold (eds.), The Aesthetics of Natural Environments. Ontario: Broadview Press, 2004.

Emerson, Ralph Waldo, Ensayo sobre la naturaleza. Tenerife: Baile del Sol, 2000.

Goethe, Johann Wolfgang, Teoría de la naturaleza. Madrid: Editorial Tecnos, 1997.

Hargrove, Eugene C., Foundations of Environmental Ethics. New Jersey: Englewood Cliffs:  Prentice-Hall,1989.

Heidegger, “La qüestió envers la tècnica”, a Fites. Barcelona: Editorial Laia, 1989.

Hölderlin, Friedrich, Hiperió o l’eremita a Grècia. Barcelona: Columna Edicions, 1993.

Light, Andrew, i Rolston III, Holmes (eds.) Environmental Ethics. An Anthology. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishing, 2009.

Lovelock, James, Gaia, una nueva visión de la vida sobre la tierra. Barcelona: Ediciones Orbis, 1985.

Thoreau, Henry David, Walden o la vida en los bosques. Del deber de la desobediencia civil. Barcelona: Los libros de la frontera, 2002.