Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Teoria Crítica de la Societat

Codi de l'assignatura: 570685

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Carles Rius Santamaria

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

22

 

-  Teoria

Presencial

 

20

 

-  Seminari

Presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

62

Aprenentatge autònom

41

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Capacitat d’analitzar textos, de relacionar les idees que s’hi expressen, i, a partir d’elles, d’interpretar críticament la realitat cultural i social. Capacitat d’exposar, de manera raonada, els arguments d’altri i els propis, posant cura en l’expressió oral i escrita.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Referits a coneixements:
Adquirir coneixements de les principals propostes de la teoria crítica de la cultura i la societat, des dels seus inicis fins a l’actualitat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. 1. Horkheimer, Adorno, Benjamin i Marcuse:

*  *  El concepte de “Teoria Crítica” elaborat per Max Horkheimer; la seva crítica de la raó instrumental. La crisi de l’experiència i de l’”aura” en la cultura contemporània, segons Walter Benjamin i segons Adorno. Horkheimer i Adorno, Dialèctica de la Il·lustració: “El mite és ja Il·lustració, i la Il·lustració recau en la mitologia”. Herbert Marcuse i el poder constructiu d’eros en la civilització. La recerca de la justícia social per mitjà de l’estètica, en el darrer Adorno.

2. 2. Habermas:

*  *  Jürgen Habermas i la investigació dels trets universals de l’acció comunicativa. La critica habermasiana a la postmodernitat. La democràcia deliberativa com a mitjà adequat per encarar la globalització.

3. 3. Axel Honneth, Seyla Benhabib i Martin Seel:

*  *  Axel Honneth i la importància del reconeixement per construir una societat més justa. Sobre les patologies de la racionalitat humana. Noves formes de reificació en el segle XXI. El concepte de “llibertat social” com a alternativa a la dualitat llibertat negativa / llibertat positiva. Seyla Benhabib i la identitat concebuda com una interrelació de narracions. Martin Seel i l’estètica de l’aparèixer.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Exposició de les diverses categories seguint els autors de la bibliografia donada. Lectura de textos i comentaris sobre els mateixos. Aclariments d’aspectes relacionats amb els treballs que els alumnes aniran fent, i que hauran de presentar al final del curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Treball escrit: 60%

Presentació oral de treball: 10 %

Assistència i participació: 30%

 

Avaluació única

Examen final de la temàtica desenvolupada durant el curs.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Llibre

Adorno, Theodor W., Crítica de la cultura y sociedad. Madrid: Ediciones Akal, Obra completa, 10/1 i 10/2, 2008.

Adorno, Theodor W., Teoría estética. Madrid: Editorial Akal, Obra completa, 7, 2004.

Benhabib, Seyla, Las reivindicaciones de la cultura: igualdad y diversidad en la era global. Buenos Aires: Katz, 2006.

Benjamin, Walter, Experiencia y pobreza. Madrid: Abada Editores, Obres, Llibre II / vol. I, 2007.

Benjamin, Walter, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Colonia del Mar (México): Editorial Itaca, 2003.

Habermas, Jürgen, Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Editorial Trotta, 2010.

Habermas, Jürgen, El discurso filosófico de la modernidad. Buenos Aires: Katz, 2008.

Honneth, Axel, La reificación. Un estudio en la teoría del reconocimiento. Buenos Aires: Katz, 2007.

Honneth, Axel, Reconeixement i menyspreu. Sobre la fonamentació normativa d’una teoria social / Recognition and Disrespect: On the Normative Justification of a Theory of Society. Barcelona: CCCB, breus, 33, 2009.

Honneth, Axel, Three, not Two Concepts of Liberty. A Proposal to Enlarge Our Moral Self-Understanding, a Hegel on Philosophy in History. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2017.

Horkheimer, Max, Crítica de la razón instrumental. Madrid: Editorial Trotta, 2002.

Horkheimer, Max, y Adorno, Theodor W., Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos. Madrid: Editorial Trotta, 1994.

Marcuse, Herbert, Eros y civilización. Barcelona: Editorial Ariel, 2010.

Seel, Martin, Estética del aparecer. Madrid: Katz Editores, 2010.