Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Política i Subjectivitat en la Modernitat i Postmodernitat

Codi de l'assignatura: 570688

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Gonçal Mayos Solsona

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

És de la més gran importància seguir la tutoria personalitzada que el professor Mayos farà del treball i recerca personal de cada alumne.

 

 

Llistat d’obres sel.leccionades com a exemple per a escollir la que cal analitzar críticament

 

Algunes de les obres destacades pel prof. Maups:

Henri Lefebre (amb Lucien Goldmann, Claude Roy i Tristan Tzara) Le romantisme révolutionnaire, (1958)

Hans-Georg Gadamer Veritat i Mètode (1960).

Daniel Bell La fi de la ideologia (1960).

Henri Lefebre  Critique de la vie quotidienne II, Fondements d’une sociologie de la quotidienneté, (1961).

Hannah Arendt La crisi de la cultura (1961).

Michel Foucault La Historia de la locura en la época clásica  (1961)[1].

Joffre Dumazedier Vers une civilisation du loisir? (1962).

Thomas S. Kuhn L’estructura de les revolucions científiques (1962).

Marshall McLuhan La Galaxia Gutenberg (1962),

Henri Lefebvre Introducció a la modernitat” (1962) (1995, Introduction to Modernity: Twelve Preludes September 1959-May 1961, J. Moore, trans., London: Verso.

Deleuze. Nietzsche y la filosofía (1962),

H. Arendt On Revolution (1963).

H. Arendt Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (1963 a partir d’articles des de 1961).

McLuhan Understanding Media: The Extensions of Man (1964).

Umberto Eco Apocalíptics i integrats (1965).

Michel Foucault Les mots i les choses (1966).

Guy Debord Societat de l’espectacle  (1967).

Jacques Derrida De la gramatologia (1967).

Peter Berger i Thomas Luckmann, La construcció social de la realitat 1967.

Marshal Sahlins “La Sociedad opulenta original” a Les temps modernes 1968.

Henri Lefebvre Le droit à la ville El dret a la ciutat (1968).

Peter Drucker L’edat de la discontinuïtat (1969).

Jean Baudrillard La Société de consummation (1970).

John Rawls Teoria de la justícia (1971).

Robert Venturi, Denise Scott Brown & Steven Izenour Learning from Las Vegas (1972).

H. Arendt Publica separat El sistema totalitari (1972) dels Orígens del Totalitarisme (1951).

Daniel Bell L’adveniment de la societat postindustrial (1973).

Clifford Geertz The Interpretation of Cultures (1973).

Hayden White Metahistòria (1973).

Illich, Ivan (1973). Tools for conviviality.

Michel de Certeau La culture au pluriel (1974).

Immanuel Wallerstein El sistema món (primer volum) 1974.

Daniel Bell Les contradiccions culturals del capitalisme (1976).

Edward Saïd Orientalisme (1978).

François Lyotard La condició postmoderna (1979).

Pierre Bourdieu La Distinction. Critique sociale du jugement (1979)

Christopher Lash La cultura del narcisisme (1979).

Umberto Eco El nom de la rosa (1980).

Gianni Vattimo Més enllà del subjecte (1981).

Gianni Vattimo, Pier Aldo Rovatti, Umberto Eco, Maurizzio Ferraris i altres Pensiero debole (1983)

Gilles Lipovetsky L’ère du vide. Essais sur l’individualisme contemporain (1983).

Edward Saïd The World, the Text, and the Critic (1983).

Benedict R. Anderson Imagined Communities (1983).

Eric J.E. Hobsbawm i Terence O. Ranger The Invention of Tradition (1983).

Ernest Gellner Nations and Nationalism (1983).

Fredric Jameson El postmodernisme o la lògica cultural del capitalisme tardà (1984)

Ulrich Beck Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne (1986).

Joan Scott Gender and Politics of History (1988).

Boaventura de Sousa Santos O Social e o Político na Transição Pós-moderna (1988)

McLuhan i Bruce R. Powers The Global Village (1989).

David Harvey The Condition of Postmodernity (1989).

Richard Rorty Contingency, Irony, and Solidarity (1989).

Anthony Giddens The Consequences of Modernity (1990)

Umberto Eco Els límits de la interpretació (1990).

Anthony Giddens Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age (1991)

Alain Touraine Crítica de la modernitat (1992).

Francis Fukuyama The End of History and the Last Man (1992)

Beck, Ulrich & Lash, Scott Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order (1994).

David Chaney The Cultural Turn: Scene-setting Essays on Contemporary Cultural History, (1994).

Ignacio Ramonet El pensament únic (1995).

Walter Mignolo The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality, Colonization (1995).

Samuel P. Huntington El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial (1996).

Stuart Hall Representation. Cultural Representations and Signifying Practices (1997).

Ronald Inglehart Modernización y posmodernización. El cambio cultural, económico y político en 43 sociedades (1997)

Edward O. Wilson Consilience. The Unity of Knowledge (1998).

Fredric Jameson El gir cultural. Escrits sel.leccionats sobre el postmodernisme 1983-1998 (1999).

Larry i Andy Wachowski Matrix (1999).

Zygmunt Bauman La modernitat líquida (2000).

Boaventura de Sousa Santos (org.) Globalização: Fatalidade ou Utopia? (2001).

Jean Baudrillard L’esperit del terrorisme (2002).

Gilles Lipovetsky De l’âge du sacré aux temps de marques (2004).

William H. Sewell Logics of History. Social Theory and Social Transformation (2005).

Gilles Lipovetsky Le bonheur paradoxal. Essai sur la société d’hyperconsommation (2006).

Eva Illouz La salvació de l’ànima moderna. Teràpia, emocions i cultura de l’autoajuda (2010).

Gonçal Mayos i Antoni Brey (eds.) La societat de la ignorància (2011).

Gonçal Mayos Macrofilosofía de la globalización y del pensamiento único. Un macroanálisis para ’empoderamiento’ (2012).

Wolfgang Streeck[2] Gekaufte Zeit: Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus. Suhrkamp, Berlin, 2013

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

22

 

-  Teoria

Presencial

 

20

 

-  Seminari

Presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

62

Aprenentatge autònom

41

 

 

Recomanacions

 

Donat que l’assignatura és participativa i basada en potenciar la recerca personal de l’estudiant, es recomana vivament que els alumnes segueixin les tutoritzacions personalitzades que els farà el professor Mayos.

 

 

Blocs temàtics

 

1. 1945-1961 (final II Guerra Mundial) Entre paranoia, escapisme, opulència i incomprensió nous neguits.

2. 1961-1973 (construcció mur de Berlin) Nou cicle de polititzacions i nous moviments socials

3. 1973-1989 (guerra del petroli) Profetes versus cartògrafs. Postmodernitat i postmarxisme?

4. 1989-2001 (caiguda mur de Berlín) Festa postmodernista i neolliberalisme

5. 2001-2009 (atemptat Torres Bessones)

*  2001-2009 (atemptat Torres Bessones) Fi de la festa postmoderna. Nova paranoia, desregulació i desigualtat neoliberals.

6. 2009-20 (crisi financera i dels deutes sobirans fins l’eclosió dels populismes i les actuals "polítiques del desconcert")

*  2009-20 (crisi financera i dels deutes sobirans fins l’eclosió dels populismes i les actuals “polítiques del desconcert”) Crisis confluents i noves conflictivitats. Sistema salvable o entrada en un de nou?

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es basa en la participació. Cada estudiant avançarà a través dels seus propis treballs i inicials projectes de recerca. Es tracta de millorar-los posant-los en el debat del present i els darrers 70 anys (cosa que ajudarà a fer el professor tant a les classes com en les tutories personalitzades). Això permetrà avaluar el progrés dels alumnes, els quals al final faran una exposició devant del grup-classe del treballat, recercat i millorat durant el semestre.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

En principi l’assignatura és semilpresencial però, en cas que el semestre s’hagi d’impartir totalment de forma no presencial, el pla docent es pensat per una adaptació fàcil a aquesta circumstància. Els temes programats seran treballats a patir del material que es penjarà al Campus Virtual (textos-font, dossiers, articles, capítols de llibres, vídeos, PowerPoints, etc.). S’obriran fòrums telemàtics per a consultes i discussió. D’acord amb els alumnes, es podran impartir videoconferències d’explicació, aprofundiment i debat. Pel que fa a l’avaluació es mantindran en general els criteris fixats tant per a la continuada com per a l’única, però substituint les proves presencials per exercicis amb materials de tipus comprensiu. En tot moment el professor Mayos comunicarà a l’alumnat mitjançant el campus virtual i el correu electrònic les modificacions i adaptacions que es vagin duent a terme.

Som ja en la part de la vostra formació on calen cursos eminentment pràctics, de recerca i centrats en el vostre propi treball (ja en direcció al vostres TFG, TFM i –inclús- doctorat). Per això és molt important l’exposició i defensa devant el grup classe del vostre propi treball, que heu de consensuar amb el professor Mayos (que el tutoritzarà durant el semestre).
 

 

Avaluació única

En cas que no pugui seguir l’Avaluació Continuada, l’estudiant haurà de demostrar que coneix suficientment els continguts de l’assignatura en un examen final. Es desaconsella vivament l’avaluació única perquè us ho jugueu tot en una sola carta i l’avaluació continuada ha estat pensada especialment per a distribuir l’esforç al llarg de tot el curs i anar consolidant les notes parcials.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

El professor Mayos oferirà a l’inici del curs un llistat d’obres que, com a exemple, es recomanen als alumnes per a que en facin anàlisis crítiques sota la seva tutorització.