Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: La Crítica Neoconservadora del Liberalisme

Codi de l'assignatura: 570689

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: JOSEP MARIA RUIZ SIMON

Departament: Facultat de Filosofia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 


Professor: Dr. Josep Maria Ruiz, Universitat de Girona
El gènere més característic del discurs neoconservador és la reflexió sobre una suposada “crisi del present”. Aquesta crisi sol identificar-se amb la de la democràcia liberal i la reflexió que pretén explicar-la acostuma a prendre la forma del relat d’un procés (nihilista, de secularització) en què la situació actual que es diagnostica apareix com la conseqüència última d’unes premisses inicials (en bona part les pròpies del liberalisme i de la Il·lustració) que es consideren les pròpies del projecte modern. El corol·lari d’aquest relat és que la democràcia liberal s’ha de  replantejar aquestes premisses si vol sobreviure. En aquesta assignatura s’estudiaran les fonts filosòfiques d’aquest discurs i analitzarem com la manera en què la persuasió neoconservadora argumenta la necessitat de la reformulació de la democràcia liberal reflecteix l’ambigua relació del neoconservadorisme amb la mena de règim de la defensa del qual pretén fer-se càrrec.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

22

 

-  Teoria

Presencial

 

20

 

-  Seminari

Presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

62

Aprenentatge autònom

41

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Posseir capacitat per a la crítica i l’autocrítica.

Que els estudiants siguin capaços d’entendre el fonament ontològic i epistemològic de la tolerància i el pluralisme, així com també les raons ètiques i axiològiques per defensar els seus valors.

 

Identificar i classificar els conceptes, teories i debats sobre els drets humans i les diferents generacions de drets per oferir criteris sòlids en la gestió o solució de conflictes.

 

Identificar i classificar els conceptes, teories i debats sobre les diferents figures de la democràcia per a descriure, analitzar i valorar adequadament els problemes polítics i d’ètica pública.

 

Argumentar en base als conceptes relacionats amb els problemes de la fonamentació de la raó pràctica per identificar i resoldre amb el major rigor els temes en discussió relatius al màster.

 

Reconèixer i analitzar les principals teories polítiques i socials per a la seva òptima aplicació en els problemes pràctics plantejats tant en l’àmbit de ciutadania com en el de drets humans.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Adquisició i maneig dels conceptes bàsics del liberalisme.
Capacitat d’identificar els trets bàsics del liberalisme i de les teories que han plantejat crítica al liberalisme.
Capacitat d’indentificar els problemes contemporanis del liberalisme i articulació teòrica dels mateixos.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Sessió 1. Presentació del curs i primer apropament als continguts de l’assignatura.

2. Sessió 2. La crítica del liberalisme a la República de Weimar, 1: La modernitat com a procés nihilista i la despolitització liberal. Lectura: Carl Schmitt, El concepto de lo político i La era de las neutralizaciones y las despolitizaciones.

3. Sessió 3. La crítica del liberalisme a la República de Weimar, 2: Crítica a la concepció liberal de l’Estat i la sobirania. Lectura: Carl Schmitt, Teología política.

4. Sessió 4. La crítica del liberalisme a la República de Weimar, 3: Leo Strauss i la superació de l’horitzó liberal. Lectura: Leo Strauss, Comentario sobre "El Concepto de lo político de Carl Schmitt.

5. Sessió 5. Leo Strauss: El retorn a la filosofia política clàssica i la democràcia liberal, 1. Lectures: Leo Strauss, Persecución y arte de escribir ("1. Introducción" i "2. Persecución y arte de escribir")

6. Sessió 6. Leo Strauss: El retorn a la filosofia política clàssica i la democràcia liberal, 2. Lectures: Leo Strauss, "La educación liberal y la responsabilidad" (recollit a Leo Strauss: Liberalismo antiguo y moderno).

7. Sessió 7. El neoconservadorisme nordamericà i la democracia liberal, 1: Sobre la fi i el retorn de la Història. Lectura: Francis Fukuyama, El fin de la Historia i el último hombre (selecció: "A modo de introducción", Part III i Part V).

8. Sessió 8. El neoconservadorisme nordamericà i la democràcia liberal, 2: Sobre el règim dels EUA. Lectura: Harvey Mansfield, "The Law and the President: In a National Emergency, Who You Gonna Call?"

9. Sessió 9. El neoconservadorisme nordamericà i les relacions internacionals,1. Lectures: William Kristol i Robert Kagan, Peligros presentes (capítols: "Interés Nacional y responsabilidad global", de W. Kristol i R. Kagan, "Moralidad, carácter y política exterior estadounidense", de W. Bennet, i "Liderazgo estadounidense: fuerza y principio", de Paul Wolfowitz).

10. Sessió 10. El neoconservadorisme nordamericà i les contradiccions culturals del capitalisme. Lectura: Irving Kristol, "Capitalism, Socialism and Nihilism", The Public Interest, Spring 1973.

11. Sessió de seminari. Lectura: Wendy Brown, American Nightmare:Neoliberalism, Neoconservatism and Des-Democratization.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Classes magistrals.
Seminari.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació es farà a partir d’un treball sobre tres dels textos (a escollir) que apareixen com a lectures de referència de les sessions.

 

Avaluació única

No es contempla.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BROWN, Wendy: “American Nightmare:Neoliberalism, Neoconservatism and Des-Democratitzacion”, Political Theory, vol. 34, n. 6 (Desembre 2006), pàgs. 690-714.

FUKUYAMA, Francis: El fin de la historia y el último hombre. Planeta, Barcelona 1992.

               KRISTOL, Irving: "Capitalism, Socialism and Nihilism", The Public Interest, Spring 1973.

KRISTOL, William i Robert KAGAN: Peligros presentes, Almuzara, Córdoba 2005.

MANSFIELD, Harvey: "The Law and the President: In a National Emergency, Who You Gonna Call?", The Weekly Standard,  16 de gener de 2006.

SCHMITT, Carl: El concepto de lo político, Alianza Editorial, Madrid 1991. [Inclou el text de la conferència La era de las neutralizaciones y las despolitzaciones.]

SCHMITT, Carl: Teología política, Trotta, Madrid 2009.

STRAUSS, Leo: Persecución y arte de escribir, y otros ensayos de filosofía política, Edicions Alfons el Magnànim, València 1996.

STRAUSS, Leo: Liberalismo antiguo y moderno, Katz, Buenos Aires 2007.

STRAUSS, Leo: “Comentario sobre El Concepto de lo político de Carl Schmitt”, traduït a  MEIER, Heinrich: Carl Schmitt, Leo Strauss y “El concepto de lo político”, Katz, Buenos Aires 2008.