Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Allò Polític i el Món Comú

Codi de l'assignatura: 570690

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Carles Jose Mestre

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Si la situació ho requerís, el pla docent podria ser adaptat per a la docència virtual. Qualsevol modificació en aquest sentit será puntualment comunicada a l’alumnat per part del professorat de l’assignatura.
 

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

22

 

-  Teoria

Presencial

 

18

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

62

Aprenentatge autònom

41

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Capacitat d’analitzar textos i de relacionar les seves idees amb esdeveniments històrics i de l’actualitat. Treballar l’expressió oral i escrita.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Referits a coneixements:
Adquirir coneixements dels principals corrents i autors que han tractat la diversitat cultural i la idea de món comú, així com les formes d’afrontar i gestionar aquella diversitat.

 

Referits a destreses:

Entendre, per mitjà dels conceptes de la filosofia política i de la filosofía en general, aspectes de l’actualitat cultural. Ser capaç d’exposar amb claredat i sentit crític els arguments d’altri i els propis, oralment i per escrit.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Allò polític

2. Un món comú?

3. Reconeixement i interculturalitat

4. Ciutadanisme i populisme

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Exposició i discussió de les diverses categories presents en el temari. Comentari de textos. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Exposició oral (30 %) i treball escrit (70%). 


 

 

Avaluació única

Examen final sobre el temari i lectures de curs.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Benhabib, Seyla, Las reivindicaciones de la cultura: igualdad y diversidad en la era global. Buenos Aires: Katz, 2006.

Delgado, Luisa Elena, La nación singular. Fantasías de la normalidad democrática española (1996-2011). Madrid: Siglo XXI, 2014. 

Delgado, Manuel, Ciudadanismo. La reforma ética y estética del capitalismo. Madrid: Los libros de la catarata, 2016.

Habermas, Jürgen, La constelación posnacional. Ensayos políticos. Barcelona: Ediciones Paidós, 2000.

Mouffe, Chantal, En torno a lo político. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007.

Ranciere, Jacques, El desacuerdo, Buenos Aires, Nueva Visión, 1996.