Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Experiència i Alteritat

Codi de l'assignatura: 570693

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Laura Llevadot Pascual

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

22

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

18

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

62

Aprenentatge autònom

41

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

 


CG1 - Posseir capacitat per a la crítica i l’autocrítica.

 

CE4 - Reconèixer i analitzar els principals debats ètics i polítics sobre la justícia, la llibertat i la igualtat per realitzar estudis i assessoraments fonamentats.

 

CE8 - Identificar i classificar els conceptes, teories i debats sobre les diferents dimensions de l’existència humana i del treball en la seva inserció cultural per examinar amb rigos la situació i els problemes del subjecte ètic-polític contemporani.

 

CE5 - Ser capaz de ordenar de forma coherente mapas conceptuales a partir de entramados de conceptos filosóficos complejos.
CE9 - Distinguir con precisión entre las ideas de un autor de textos filosóficos o afines cuáles son propiamente originales y cuáles recibidas de otros. 

 

CG2 - Argumentar correctamente y saber detectar falacias en argumentaciones propias y ajenas.
CG6 - Capacidad de estar al día de los avances de la propia disciplina. 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Compendre el problema de la crisis de l’experiència contemporània a partir de les anàlisis crítiques de l’Escola de Frankfurt i del postestructuralisme.

 


Compendre la reformulació del concepte kantià d’experiència a partir del seu vincle contemporani amb la idea d’alteritat.

 


Identificar les perspectives ètico-polítiques que obren les filosofies de l’alteritat en l’àmbit de la democràcia, la justicia i l’hospitalitat.

 


Compendre el problema de la identitat i l’alteritat en el pensament polític postfundacional

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció: El problema de l’experiència en la contemporaneitat.

2. Vides precàries: ètica de l’alteritat (Butler i Levinas)

3. La imatge crítica: Walter Benjamin i el problema de l’estetització de la política.

4. Política i Alteritat: Derrida, la llengua i la democràcia.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Les classes seran teòrico-pràctiques. La primera part consistirà en una exposició teòrica per part del professor i la segona part consistirà en el comentari i anàlisi conjunt dels textos d’estudi proposats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


Elaboració d’un breu assaig sobre algun dels temes o textos tractats a classe.
Exposició oral
Assistència i participació

 

Avaluació única


Examen final

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Benjamin, W. (2003). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Colonia del Mar México: Itaca. 

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/XBenjamin%2C+Walter+and+obra&searchscope=1&SORT=DZ/XBenjamin%2C+Walter+and+obra&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Benjamin%2C+Walter+and+obra/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=XBenjamin%2C+Walter+and+obra&searchscope=1&SORT=DZ&1%2C1%2C  Enllaç

Benjamin, W. (2008). El narrador ; introducción, traducción, notas e índices de pablo oyarzun R. Santiago de Chile: Metales pesados. 

http://ub.cbuc.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Benjamin%2C+Walter+and+narrador&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=  Enllaç

Benjamin, W., Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Madrid: Taurus, 1999.

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/XBenjamin%2C+Walter+and+violencia&searchscope=1&SORT=DZ/XBenjamin%2C+Walter+and+violencia&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Benjamin%2C+Walter+and+violencia/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=XBenjamin%2C+Walter+and+violencia&searchscope=1&SORT=DZ&1%2C1%2C  Enllaç

Foucault, M. (1990). La vida de los hombres infames :Ensayos sobre desviación y dominación. Madrid: Ediciones de La Piqueta.

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/XFoucault+and+hombres&searchscope=1&SORT=D/XFoucault+and+hombres&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBKEY=Foucault+and+hombres/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=XFoucault+and+hombres&searchscope=1&SORT=D&2%2C2%2C  Enllaç

Foucault, M. (1991). Tecnologías del yo y otros textos afines (2a ed.). Barcelona etc.: Paidós. 

http://ub.cbuc.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Foucault+and+tecnolog%C3%ADas&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=  Enllaç

Foucault, M., Historia de la sexualidad. Madrid: Siglo XXI, 1998

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/XFoucault+and+sexualidad&searchscope=1&SORT=DZ/XFoucault+and+sexualidad&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Foucault+and+sexualidad/1%2C4%2C4%2CB/frameset&FF=XFoucault+and+sexualidad&searchscope=1&SORT=DZ&4%2C4%2C  Enllaç

Lévinas, E. (1991). Ética E infinito. Madrid: Visor. 

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/XLevinas+and+Etica&searchscope=1&SORT=DZ/XLevinas+and+Etica&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Levinas+and+Etica/1%2C16%2C16%2CB/frameset&FF=XLevinas+and+Etica&searchscope=1&SORT=DZ&1%2C1%2C  Enllaç

Lévinas, E. (1993). Entre nosotros :Ensayos para pensar en otro. Valencia: Pre-textos. 

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/XLevinas+and+nosotros&searchscope=1&SORT=DZ/XLevinas+and+nosotros&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Levinas+and+nosotros/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=XLevinas+and+nosotros&searchscope=1&SORT=DZ&1%2C1%2C  Enllaç

Levinas, E., De la existencia al existente. Madrid: Arena, 2007.

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/XLevinas+&searchscope=1&SORT=DZ/XLevinas+&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Levinas+/1%2C95%2C95%2CB/frameset&FF=XLevinas+&searchscope=1&SORT=DZ&28%2C28%2C  Enllaç

Derrida, J., Adiós a Emmanuel Levinas: Palabra de acogida. Madrid: Trotta, 1998.

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/XLevinas+&searchscope=1&SORT=DZ/XLevinas+&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Levinas+/1%2C95%2C95%2CB/frameset&FF=XLevinas+&searchscope=1&SORT=DZ&8%2C8%2C  Enllaç

Derrida, J. (2005). Canallas :Dos ensayos sobre la razón. Madrid: Trotta. 

http://ub.cbuc.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Derrida+and+canallas&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=  Enllaç

Derrida, J., Fuerza de ley: El fundamento místico de la autoridad. Madrid: Tecnos, 1997.

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/XDerrida+and+ley&searchscope=1&SORT=DZ/XDerrida+and+ley&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Derrida+and+ley/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=XDerrida+and+ley&searchscope=1&SORT=DZ&1%2C1%2C  Enllaç

Derrida, J., La hospitalidad. Buenos Aires: Ed. La Flor, 2006.

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat/?searchtype=X&searcharg=Derrida+and+hospitalidad&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=XDerrida+and+ley%26SORT%3DDZ  Enllaç

Derrida, J., El otro cabo. La democracia para otro día. Barcelona: Serbal, 1992.

Derrida, J., El monolingüismo del otro. Buenos Aires: Manantial, 1997.

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/aDerrida%2C+Jacques/aderrida+jacques/1%2C1%2C107%2CB/frameset&FF=aderrida+jacques&71%2C%2C107  Enllaç

Butler, J., Vida precaria. El poder del duelo y la violencia. Barcelona: Paidós, 2006.

Rancière, J. El espectador emancipado. Castellón: Ellago, 2010.

Butler, J.; Spivak, G., ¿Quien le canta al Estado-Nación? Lenguaje, política, pertenencia. Buenos Aires: Paidós, 2007.