Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: El Fonament en la Consciència

Codi de l'assignatura: 570709

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pablo Scotto Benito

Departament: Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

22

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

18

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

62

Aprenentatge autònom

41

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Coneixements (saber):
-. Comprendre l’especificitat del saber filosòfic i la seva actualitat.

-. Introduïr a diferents disciplines que conformen les ciències socials

-. Conèixer les nocions bàsiques que articulen els sabers socials

Habilitats (saber fer)

.- Saber analitzar textos propis de les ciències socials.

.- Adquirir capacitat d’anàlisi i capacitat crítica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquest curs preten oferir una introducció a les ciències socials. 

Este curso pretende ofrecer una introducción a las ciencias sociales.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció. Què som? Naturalessa, cultura i societat / Introducción. ¿Qué somos? Naturaleza, cultura y sociedad.

2. La construcció de la realitat social. Institucions i normes / La construcción de la realidad social. Instituciones y normas.

3. Què és la política? La política i allò polític / ¿Qué es la política? La política y lo político.

4. Ètica i Moral / Ética y Moral

5. Dret i drets. Legalitat, legitimació i legitimitat / Derecho y derechos. Legalidad, legitimación y legitimidad.

6. Democràcia i Constitucionalisme / Democracia y Constitucionalismo

7. Las garanties dels drets / Las garantías de los derechos

8. Economia, treball i mercats / Economía, trabajo y mercados.

9. Democràcia i capitalisme. Creixement econòmic i desenvolupament humà / Democracia y Capitalismo. Crecimiento económico y desarrollo humano.

10. Transformacions de la globalització / Transformaciones de la globalización

11. Consideracions sobre el "progrès" humà / Consideraciones sobre el ’progreso’ humano.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

EN CATALÀ: Aquesta assignatura combina les classes teòriques i les activitats guiades amb la finalitat de promoure l’aprenentatge autònom del alumnat. Les classes teòriques tenen com objecte explicar els punts bàsics del programa i orientar la lectura dels textos que han de servir de suport a les explicacions. En funció de les circumstàncies, aquesta part teòrica podrà ser online. El treball on-line també permetrà complementar les explicacions de les classes i iniciar el debat entorn alguna de les qüestions tractades. Les tutories permetran l’atenció personalitzada pel tractament d’aquelles qüestions especifiques que requereixi l’alumnat.

EN CASTELLANO: Esta asignatura combina las clases teóricas y las actividades guiadas con el fin de promover el aprendizaje autónomo del alumnado. Las clases teóricas tienen como objeto explicar los puntos básicos del programa y orientar la lectura de los textos que deben servir de apoyo a las explicaciones. En función de las circunstancias, esta parte teórica podrá ser online. El trabajo online también permitirá complementar las explicaciones de las clases e iniciar el debate en torno alguna de las cuestiones tratadas. Las tutorías permitirán la atención personalizada para el tratamiento de aquellas cuestiones específicas que requiera el alumnado.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Aquesta assignatura no compta en la mitjana de la nota del màster. Es considerarà superada amb el seguiment del curs i la realització de les actvitats previstes per a cada sessió.

Esta asignatura no computa en la nota del máster. Será superada con el seguimiento del curso y la realización de las actividades previstas para cada sesión.

 

Avaluació única

Qui no hagi realitzat un seguiment suficient de les sessions o de les activitats, haurà de superar un breu qüestionari al final del curs per a poder obtenir el reconeixement com apte en aquesta assignatura.

Quien no haya realizado un seguimiento suficiente de las sesiones o de las actividades, tendrá que superar un breve cuestionario al final de curso para poder obtener el reconocimiento como apto en esta asignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Per cada tema es subministrarà una bibliografia bàsica a començament de curs.