Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Elaboraciˇ de Projectes d'Investigaciˇ Educativa i Social

Codi de l'assignatura: 570728

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Marta Sabariego Puig

Departament: Departament de MŔtodes d'Investigaciˇ i Diagn˛stic en Educaciˇ

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Consideracions prŔvies

 

“Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents” proposada al document Indicacions pels Plans Docents 21-22. 

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

1

 

-  Seminari

Presencial

 

24

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge aut˛nom

25

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Capacitat de recercar en l’àmbit de l’educació i social.
● Capacitat de planificar un procés de recerca en totes les seves fases i respectant les normes ètiques.

● Capacitat crítica per reconèixer els criteris de qualificació i acceptació d’un treball d’investigació

● Actitud col·legial i processos col·laboratius.

● Treballar en equip acomplint les responsabilitats pròpies, afavorint el desenvolupament del grup i l’aprenentatge dels seus membres.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Comprendre els elements claus de la recerca aplicada a l’àmbit educatiu i social.
○ Analitzar els fonaments epistemològics de la recerca educativa i social.

○ Analitzar els diversos tipus de problemes que es poden plantejar sobre un mateix tema de recerca.

○ Establir una fonamentació teòric-pràctica en el camp de la investigació.

○ Conèixer les principals tendències, models i estratègies en la recerca educativa que permeti una anàlisi de diferents pràctiques.

 

Referits a habilitats, destreses

Desenvolupar cerques documentals.
○ Aplicar els recursos propis de l’escriptura científica i la seva exposició pública.

○ Planificar un projecte de recerca en el marc de les tradicions científiques educatives i socials.

○ Seleccionar els mètodes, les tècniques de recollida i anàlisis de dades adequades a les necessitats d’informació i al context.

○ Reconèixer els criteris de qualificació i acceptació d’un treball d’investigació

 

Referits a actituds, valors i normes

○ Assumir els aspectes deontològics presents en els projectes de recerca.
○ Interioritzar una actitud de recerca permanent per analitzar obstacles i aportar solucions als problemes de l’educació.

○ Desenvolupar una actitud de treball col·laboratiu.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. La Recerca educativa i social

*  Iniciació a la investigación educativa i social. El procés d’investigació. Principals metodologies de recerca
 

2. La construcciˇ d’un projecte d’investigaciˇ

*  Selecció i formulació d’un problema d’investigació.
Delimitació de descriptors i de la recerca documental.

Presentació i explotació dels recursos d’informació als que es poden accedir des de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Gestió informàtica de la bibliografia i la documentació.

Primeres decisions per establir el marc conceptual.

Principals metodologies de recerca: estudis exploratoris i descriptius i orientats a la comprensió. Estudis de comprovació d’hipòtesis i orientats al canvi.

Problemes Recollida de dades. Anàlisi i interpretació.

Presentació de proyectes d’investigació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es planteja com eminentment participatiu mitjançant lectures, treball individual i en petit grup, reflexions i posades en comú en gran grup. Les sessions compaginaran la teoria amb el treball pràctic. Les sessions pràctiques de recerca documental es faran a l’aula d’ordinadors de la Biblioteca del Campus Mundet.

A més a més del treball presencial a l’aula, l’assignatura contempla:

-Treball d’aprenentatge autònom. Activitats que l’estudiant ha de fer per a preparar, consolidar i aprofundir els continguts de la matèria: De forma complementària a les activitats presencials, l’alumnat haurà de realitzar: lectures relacionades amb els blocs temàtics ( capítols de llibres, articles, etc.), la cerca d’informació organitzada i dirigida per l’adquisició de coneixements de forma directa; i activitats d’anàlisi i de valoració sobre els continguts treballats, a mode d’autoavaluació del procés d’aprenentatge.

- Treball dirigit (asincrònic) L’alumne fara per encàrrec de les professores un treball que permetrà estructurar les dues evidències de l’avaluació amb el corresponent seguiment programat via tutories i hores d’atenció a l’estudiant

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Els criteris i sistemes d’avaluació previstos són els següents: l’elaboració de 2 productes vinculats a la planificació d’un projecte de recerca:

- Projecte de cerca documental a partir d’un tema. (40%)

- Proposta del projecte de recerca (60%)

Reavaluació: En aquells casos en què la nota final no arribi a 5 l’estudiantat podrà presentar-se a la reavaluació de la part suspesa. No presentar-se a l’avaluació en la data prevista impedeix la reavaluació.

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).

 

Avaluaciˇ ˙nica

Donat que aquesta assignatura es relacionen amb altres del mòdul transversal, el període d’avaluació és continuada fins el final de curs quedant exempte l’avaluació única

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bisquerra Alzina, R.(Coord.) (2005). Metodología de la investigación educativa Madrid: La Muralla.   Enlla├ž

Blaxter, L.,Hughes, C., & Tight, M. (2000). Cómo se hace una investigación. Barcelona: Gedisa.   Enlla├ž

Mateo, J. i Vidal, C. (coord.) (1997). Enfocaments, mètodes i àmbits de la investigació psicopedagògica. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.   Enlla├ž

McMillan J.H., Schumacher, S. (2005). Investigación Educativa: Una Introducción conceptual (5ª Ed.). Madrid: Pearson Educación.

  Adquirint-se

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1699000*  Enlla├ž

Rodriguez, G; Gil, J y Garcia, E. (1996): Metodología de la investigación cualitativa. Archidona (Málaga): Aljibe

Ediciˇ en paper.  Enlla├ž
Ediciˇ en lÝnia.  Enlla├ž

Walker, M. (2000). Cómo escribir trabajos de investigación. Barcelona: Gedisa   Enlla├ž

Bhattacherjee, A. (2012) Social Science Research: Principles, Methods, and Practices. Textbooks. Collection. Book 3. http://scholarcommons.usf.edu/oa_textbooks/3

Creswell, J. W. (2012). Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson.

Wood, Ph. Y Smith, J. (2018). Investigar en educación. Conceptos básicos y metodologia para desarrollar proyectos de investigación. Madrid: Narcea.