Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Recerca Hist˛rica, Filos˛fica i Comparativa

Codi de l'assignatura: 570729

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Hector A. Salinas Fuentes

Departament: Departament de Teoria i Hist˛ria de l'Educaciˇ

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Consideracions prŔvies

 

“Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents”

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Seminari

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge aut˛nom

25

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


Cerca i ús de les diferents tècniques de la investigació filosòfiques, històriques i comparatives.
Seleccionar i utilitzar la informació en relació al desenvolupament d’una investigació concreta.
saber dissenyar i exposar una investigació d’acord a diferents objectius.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Conèixer diferents models de recerca en els àmbits de la filosofia, de la història i de la comparació.
Aprendre a aplicar les diferents metodologies filosòfiques, històriques i comparatives.
Ser capaç d’aplicar bé els coneixements envers el desenvolupament de la pròpia investigació.
Dominar els aspectes teòrics i pràctics de la recerca als àmbits esmentats.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. 1.- De la cultura occidental.


*  
1.- De la cultura occidental.

Recorregut i algunes mutacions sifnificatives.
Naixement de conceptes: teoria, poesia, sabiduria, historia, cièncie(s), filosofia.
Èpoques i paradigmes.
Autors significatius: Platón,  Aristóteles, S. Agustín, Descartes, Nietzsche, Heidegger, Foucault, Habermas, Morin.

 

http://grad.ub.edu/grad/plae/fw/def/image/spacer.gif

 

2. 2.- Visiˇ de les investigacions

*  
2.1.- El què i el com de l’anàlisi filosòfico.
    Algunes metodologies reconegudes.
    Exemple d’investigació:creació d’un nou espai interpretatiu
    Exemple d’investigació filosòfica: La dona a l’època clàssica.
2.2.- El què i el com de la investigació en teoria de l’Educació.
    El què i el com de l’anàlisi en teories de l’Educació
    Del què tracta la Teoria, del com segons la forma de crear coneixement
    Exemple: Análisi d’un article: "utopies i significat de la ciutadania".
2.3.- Visió de la investigació històrico-educativa..
    El què i el com de l’anàlisi històrico-educatiu.
    La Història com a camp d’investigació.
2.4.- Visió de la investigació comparativa.
    El què i el com de l’anàlisi comparatiu.
    La comparació com a procediment d’investigació científica. L’analogia.
 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


http://grad.ub.edu/grad/plae/fw/def/image/spacer.gif

Diferents activitats: classes magistrals, seminaris, lectures i anàlisi de textos i/o documents rellevants, debats, etc.

 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Diferents treballs, acordats amb els professors, basats sobretot en l’anàlisi de textos i/o documents.

 

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).

 

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALTBACH, P. G. Y KELLY, G.P. (Comp.) Nuevos enfoques en educación comparada. Madrid: Mondadori,1990.
 

RAVENTOS, f.: Metodología comparativa y Pedagogía comparada. Barcelona: Boixareu Universitaria, 1990.

HABERMAS, J.: El discurso filosófico de la modernidad. Madrid Alianza, 2000.

HEIDEGGER, M.: Conferencias y artículos. Barcelona: Del Serbal, 2001.

FOUCAULT, M.: Nietzsche, la genealogía, la historia. Valencia: Pre-textos, 1988.

DESCARTES, R.: Discurso del método. Madrid: Alianza, 1999.