Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Conducta Ecol˛gica Responsable i Gestiˇ Ambiental

Codi de l'assignatura: 570751

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Bartomeu Vidal Moranta

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Programari

 

Ofimàtica bàsica (excel, word, powerpoint...), acrobat reader, navegadors (firefox, chrome, explorer), reproductor VLC media player

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

40

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge aut˛nom

45

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


— Saber analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o comunitats en diferents contextos i en funció del seu caràcter reactiu (problemes) o proactiu (prevenció o promoció del benestar).
— Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l’elecció dels mètodes i els instruments de mesura adequats en cada situació o context d’avaluació.
— Saber desenvolupar i aplicar procediments i tècniques d’intervenció basant-se en els coneixements i mètodes de la psicologia.
— Saber analitzar els resultats, valorar els progressos d’una intervenció psicològica i, si cal, tornar a definir els objectius.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Comprendre la interrelació entre els principals vectors, àmbits i factors que contextualitzen els problemes ambientals en la societat, les organitzacions i les propostes de solucions.
— Situar i entendre les principals aproximacions conceptuals, teòriques i metodològiques entorn del comportament sostenible en general.
— Situar i comprendre la dimensió comportamental de la gestió ambiental en el context de les organitzacions, tant en empreses com en administracions públiques, en un món globalitzat.
— Entendre els conceptes clau i els principals instruments en gestió del canvi i la comunicació i formació ambientals en contextos organitzacionals.
— Distingir i valorar de manera crítica les principals estratègies d’intervenció social per a la promoció de comportaments ecològics responsables.
— Comprendre les possibilitats i limitacions de les diferents estratègies d’intervenció social per a la promoció de comportaments ecològics responsables.

 

Referits a habilitats, destreses


— Obtenir i organitzar la informació rellevant per planificar una intervenció psicosocial adreçada a promoure els comportaments ecològics responsables adequats a un context determinat.
— Delimitar els principals elements a tenir en compte en el disseny, la planificació i el desenvolupament d’estratègies d’intervenció per a la promoció de comportaments ecològics responsables.
— Utilitzar les diferents fonts documentals científiques i professionals per accedir a la informació rellevant per al comportament humà, social i organitzacional en la gestió ambiental.
— Elaborar i redactar informes sobre resultats de l’avaluació, la recerca o la intervenció requerits pel que fa al comportament ecològic responsable en el context de la gestió ambiental i els seus efectes.
— Aplicar els instruments d’avaluació ambiental en els diferents contextos que li donen sentit.
— Detectar i valorar de manera crítica els processos comunicatius i les resistències al canvi de procediments, de cultura i de fluxos en les organitzacions.
— Crear i aplicar un programa de formació ambiental d’acord amb el SGA i les bones pràctiques que se’n deriven.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Problematitzar els conceptes de sostenibilitat, gestió ambiental i el model socioeconòmic des d’on es construeix la manera d’entendre els problemes ambientals.
— Reconèixer els aspectes sensibles als comportaments humans, socials i organitzacionals en els programes d’intervenció i sistemes de gestió ambiental.
— Mantenir una capacitat crítica a l’hora de relacionar els principals vectors, àmbits i factors que contextualitzen els problemes ambientals en la societat, les organitzacions i les propostes de solucions.
— Afavorir l’adopció d’una perspectiva interdisciplinària a partir d’augmentar la competència professional o d’investigació amb la incorporació de perspectives d’anàlisi i comprensió de la realitat rellevants i complementàries a la pròpia.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Psicologia ambiental. Concepte, hist˛ria i aplicacions

2. Conceptualitzaciˇ del "problema ambiental" i la sostenibilitat

2.1. Fites i accions del canvi global i els problemes ambientals, desenvolupament, sostenibilitat i qualitat de vida, les dimensions de la sostenibilitat i la seva mesura

2.2. Dimensions; àmbits i vectors dels problemes ambientals

2.3. Representació social de la sostenibilitat. Factors psicosocials rellevants

3. EstratŔgies i models d’intervenciˇ en la promociˇ de comportaments ambientals

3.1. Factors psicosocials rellevants. Dels enfocaments individualistes als socials

3.2. Procediments basats en l’anàlisi conductual aplicada

3.3. L’enfocament dels dilemes socials

3.4. El community based social marketing i els enfocaments comunitaris

4. Conceptes i experiŔncies de gestiˇ ambiental

4.1. Concepte de sistemes de gestió ambiental (SGA) a les organitzacions

4.2. Avaluacions ambientals prèvies a l’autorització d’un projecte: tipologies. Detecció d’impactes socials. El DIS / BCN com a instrument. Implantació i certificació de sistemes de gestió ambiental: EMAS, ISO 14.001, SG Integrat; OSHAS

4.3. Diagnosi i auditoria en la gestió ambiental. Aspectes humans i socials a considerar en l’auditoria ambiental

4.4. Accions sobre el producte: ecoproductes i compra verda. L’anàlisi del cicle de vida (ACV): concepte, etapes i procediments. Les ecoetiquetes

4.5. Responsabilitat social corporativa

4.6. Agenda local 21 i auditories ambientals municipals. Indicadors de sostenibilitat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


— Exposicions a classe.
— Anàlisi de casos.
— Discussions i treball en grup.
— Visionat i comentari de material audiovisual.
— A més es proposaran una sèrie d’exercicis que hauran de ser emplenats a través de la plataforma del Campus Virtual.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació d’aquesta assignatura es fa conjuntament amb la resta d’assignatures del mòdul de la següent manera:

— Participació a classe i realització d’exercicis (30% de la nota)
        - Realització dels exercicis fets a l’aula i entrega d’un breu informe individual a través del Campus Virtual de cada.
— Treball de mòdul (70% de la nota)
        - Lliurament d’un treball de reflexió. A partir d’un problema social en un context delimitat o d’un cas conegut pel mateix alumne, s’ha de desenvolupar una reflexió sobre la seva aplicabilitat centrant-se en els aspectes ambientals que es podrien preveure en una possible intervenció o avaluació inicial de la situació (diagnòstic). Es recomana una extensió de 15 pàgines aproximadament.
        - Es valorarà:

  • Pertinència i originalitat del problema o cas elegit.
  • Capacitat per delimitar el cas o problema i les seves dimensions i rellevància ambiental.
  • Relació amb els continguts abordats en el mòdul.
  • Solidesa de l’argumentació.
  • Coherència entre els apartats del treball.
  • Pertinència de les referències bibliogràfiques.
  • Aspectes formals de la presentació i estructura del treball


Reavaluació

Cal lliurar un treball de la part suspesa.

- Per poder ser avaluat cal haver assistit al 80 % de classes.

- Per accedir a la reavaluació cal haver suspès l’avaluació.

 

Avaluaciˇ ˙nica

— Prova d’avaluació formada per un treball o per preguntes curtes de l’estil dels casos pràctics treballats a les sessions presencials.

Reavaluació

Realització d’una prova d’avaluació.

- Per poder ser avaluat cal haver assistit al 80 % de classes.

- Per accedir a la reavaluació cal haver suspès l’avaluació.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Pol, E., Net, E. Del Cerro, A., García, S. I Moreno, E. (2007) Empresa i Medi Ambient: Estratègia, Comunicació i Cambio Organitzacional. Monografies Socio/Ambientals, Publicacions Universitat de Barcelona.

Pol, E. i Vidal, T. (Eds.) (1996). Perfils socials en la intervenció ambiental. Una perspectiva professional. Monografías Psico/Socio/Ambientales, 1. Barcelona: P.U.B.  Enlla├ž

Schmuck, P. & Schultz P.W. (2002) (Eds.), Psychology of sustainable development. Norwell, MA: Kluwer.  Enlla├ž

CapÝtol

Blanco, J. A. (2002) 4 tesis para un mundo sostenible. En Centre per a la participació ciutadana Flor de Maig (Diputació de Barcelona). Forum Europa 2001. L’espai públic intermedi a l’era de la informació (13-22). Barcelona: Diputació de Barcelona. Flor de Maig. Col·lecció Papers de participació ciutadana vol. 1.

CCUC  Enlla├ž

Pol, E. (2002) Environmental Management: A perspective from Envirnomental Psychology. En R. Bechtel i A. Churchman (Eds.) Handbook of Environmental Psychology. (pp. 55-84). NY.: Wiley  Enlla├ž

Corral, V. (2006). Teorías explicativas de la interacción persona, cultura y medio ambiente: análisis y propuestas. En De Castro, R (Coord.) Persona, Sociedad y Medio Ambiente. Perspectivas de la investigación social de la sostenibilidad. (14-26). Andalucía: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, España. Egondi Artes Graficas S.A.

Recurs electr˛nic PDF  Enlla├ž

Íñiguez, L. (1996). Estrategias psico-sociales para la gestión de los recursos naturales: Del enfoque individualista al enfoque social. En L. Íñiguez y E. Pol (Comp.), Cognición, representación y apropiación del espacio (pp. 63-81). Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona ("Monografies Psico/socio/ambientals", 9).   Enlla├ž

Oskamp, S. (2002). Summarizing sustainability issues and research approaches. En P. Schmuck y P.W Schultz (Eds.), Psychology of sustainable development (pp. 301-325). Norwell, MA: Kluwer.   Enlla├ž

Vlek, C.A.J. (2003). Globalisations, common dilemmas and sustainable quality of life: what do we need, what can we do, what may we achieve? En R. García Mira, J.M. Sabucedo y J. Romay (Eds.). Culture, environmental action and sustainability. (41-60). Cambridge (MA): Hogrefe & Huber Publishers

CCUC  Enlla├ž

Article

Steg, L. y Vlek, C. (2009). Encouraging pro-environmental behavior: An integrative review and research agenda. Journal of Environmental Psychology, 29, 309-317

Pearson, A.R., y Schuldt, J.P. (2018). Climate change and intergroup relations: Psychological insights, synergies, and future prospects. Group processes and Intergroup relations, 21(3), 373-388.

McKenzie-Mohr, D. (2000). Fostering Sustainable Behavior Through Community-Based Social Marketing. American Pscychologist, 55(5), 531-537.

Poortinga, W., Steg, L., y Vlek, C. (2004). Values, environmental concern, and environmental behavior: A study into household energy use. Environment and behavior, 36(1), 70-93.

Scannell, L., y Gifford, R. (2010). The relations between natural and civic place attachment and pro-environmental behavior. Journal of environmental psychology, 30(3), 289-297.

Vaske, J.J. and Kobrin, K.C. (2001). Place Attachment and Environmentally Responsible Behavior. The Journal of Environmental Education, 32(4), 16-21.

Willis, K., Maureaud, C., Wilcox, C., & Hardesty, B. D. (2018). How successful are waste abatement campaigns and government policies at reducing plastic waste into the marine environment?. Marine Policy96, 243-249.

https://doi-org.sire.ub.edu/10.1016/j.marpol.2017.11.037  Enlla├ž

Heidbreder, L. M., Bablok, I., Drews, S., & Menzel, C. (2019). Tackling the plastic problem: A review on perceptions, behaviors, and interventions. Science of the total environment.

https://doi-org.sire.ub.edu/10.1016/j.scitotenv.2019.02.437  Enlla├ž

Higueras-Castillo, E., Liébana-Cabanillas, F. J., Muñoz-Leiva, F., & Molinillo, S. (2019). The role of collectivism in modeling the adoption of renewable energies: a cross-cultural approach. International Journal of Environmental Science and Technology16(4), 2143-2160.

Yuriev, A., Boiral, O., Francoeur, V., & Paille, P. (2018). Overcoming the barriers to pro-environmental behaviors in the workplace: A systematic review. Journal of cleaner production182, 379-394.

Ohnmacht, T., Schaffner, D., Weibel, C., & Schad, H. (2017). Rethinking social psychology and intervention design: A model of energy savings and human behavior. Energy Research & Social Science26, 40-53.

PÓgina web

Elementos básicos de Psicología Ambiental

o   http://www.ub.edu/dppss/psicamb/index.html

Psicamb. Asociación de Psicología Ambiental

o   http://www.psicamb.org/

International Association People-Environment Studies

o    http://www.iaps-association.org/

 

BLOGS

Blog Psicología Ambiental Hoy

o    http://psicologiaambientalhoy.blogspot.com.es

Blog Hola verde urbano

o   http://holaverdeurbano.blogspot.com.es/