Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estratègies d'Obtenció de la Informació en la Investigació Educativa i Social

Codi de l'assignatura: 570946

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Francesc Martinez Olmo

Departament: Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Seminari

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competència bàsica de la titulació

Mostra d’habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.


Competència general de la titulació

CG7: Capacitat de recopilar i analitzar informació de forma sistemàtica i rigorosa orientada a la reflexió i a la presa de decisions.


Competència específica de la titulació

CE11: Capacitat d’identificar i aplicar estratègies metodològiques de recollida i anàlisi d’informació per garantir el rigor en els processos d’investigació i estructurar de manera coherent i sistemàtica un informe d’investigació que tingui com a finalitat la transmissió de coneixements.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer la problemàtica de la mesura en les ciències socials. Anàlisi crítica de la teoria clàssica de mesura.

 

Conèixer procediments per a l’estimació de la fiabilitat i analitzar críticament la informació que proporcionen.

 

Conèixer procediments per a l’estimació de la validesa i analitzar críticament la informació que proporcionen.

 

Conèixer les fases del procés de mesurament.

 

Referits a habilitats, destreses

Elaborar i analitzar diferents instruments propis dels estudis per a enquestes.

 

Planificar i dur a terme tècniques de recollida d’informació grupals.

 

Planificar procediments d’observació.

 

Planificar l’anàlisi del contingut i elaborar un sistema de categories.

 

Referits a actituds, valors i normes

Mostrar una visió comprensiva però alhora crítica sobre la problemàtica del mesurament.

 

Actuar amb respecte i equitat en l’obtenció d’informació i tècniques utilitzades.

 

Utilitzar un llenguatge inclusiu i sensible a la perspectiva de gènere.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El procés de mesurament. Conceptes bàsics. Fiabilitat i validesa. Deontologia del mesurament

2. Tècniques d’obtenció d’informació quantitatives

2.1. El qüestionari

2.2. L’escala de Likert i de diferencial semàntic

3. Tècniques d’obtenció d’informació qualitatives

3.1. L’observació

3.2. L’entrevista

3.3. El grup de discussió

4. L’anàlisi de documents (contingut) quantitatiu i qualitatiu

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El plantejament de l’assignatura és eminentment pràctic. Combina la lectura d’articles i textos, explicacions teòriques i activitats de treball individual o grupal per a l’elaboració i l’aplicació de les diferents tècniques d’obtenció d’informació que es treballen durant el curs. El desenvolupament de les classes és eminentment participatiu a fi de promoure un aprenentatge significatiu, que integri i creï els coneixements sobre els continguts de l’assignatura a partir de les experiències prèvies de l’alumnat i de les activitats proposades. Els treballs dirigits són tutorats al llarg de l’assignatura.

La docència es durà a terme amb activitats d’ensenyament-aprenentatge per detallar i aplicar procediments pràctics, exposar exemples i aclarir dubtes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Consisteix a elaborar les tasques següents (entre parèntesis s’indica la ponderació en la qualificació final):

 • Operacionalització de variables –individual– (15 %)
 • Corregir un qüestionari –grupal– (15 %)
 • Elaboració d’ítems d’escala de Likert –grupal– (15 %)
 • Elaboració de tècniques d’observació –grupal– (15 %)
 • Elaboració d’un guió d’entrevista –grupal– (15 %)
 • Exercici d’anàlisi de documents/contingut –individual– (15 %)
 • Reflexió sobre l’aprenentatge –individual– (10 %)


El primer dia de classe s’entrega un calendari amb les dates de cada tasca. Les tasques s’entreguen la setmana següent a la finalització de cada tema.

Els criteris d’avaluació són els següents:
 • Adequació del contingut de la tasca a la proposta
 • Correcció metodològica de la tasca
 • Correcció formal (lingüística, format, citació de referències, etc.)
 • Puntualitat en l’entrega de la tasca


Reavaluació

El sistema de reavaluació consisteix en la possibilitat d’avaluar de nou alguna o algunes tasques que no han estat superades. Exigeix, per tant, haver estat avaluat prèviament i exclou els casos en què els estudiants tenen la qualificació de no presentat.

• Moment i procediment. Després de la publicació de les qualificacions finals de l’assignatura, i dins el termini establert en el calendari acadèmic es poden tornar a presentar les mostres d’avaluació continuada no aprovades.

 

Plagi

El plagi en qualsevol activitat avaluable comporta la qualificació de 0 en la qualificació final de l’assignatura (Normativa Reguladora de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 11.7).

 

Avaluació única

Aquesta assignatura no preveu l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Del Rincón, Delio, Arnal, Justo, Latorre, Antonio, & Sans, Antoni (1995). Técnicas de investigación en Ciencias Sociales. Dykinson.  Enllaç

Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos, & Baptista Lucio, Pilar (2010). Metodología de la investigación (5a ed.). McGraw-Hill.

Mateo, Joan, & Martínez, Francesc (2008). Medición y evaluación educativa. La Muralla.  Enllaç

Roigé, Xavier, Baltran, Oriol, & Estrada, Ferran (1999). Tècniques d’investigació en antropologia social. Universitat de Barcelona.

Sandín, M. Paz (2003). Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones. Mc Graw Hill.

Article

Kawulich, Barbara B. (2005). La observación participante. Forum: Qualitative Social Research, 6(2). http://dx.doi.org/10.17169/fqs-6.2.466

Ocampo, Myriam, Baracaldo, Pilar, Arboleda, Lorena, & Escobar, Angélica (2014). Relatos de vida de mujeres desmovilizadas: Análisis de sus perspectivas de vida. Informes Psicológicos, 14(1), 109–128. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5229786.pdf

Ruiz-Bueno, Antoni (2009). Método de encuesta: construcción de cuestionarios, pautas y sugerencias. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 2(2), 96–110. http://doi.org/10.1344/reire2009.2.2226

Text electrònic

Andreu, Jaime (2011). Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada. Junta de Andalucía. http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2018/02/Andreu.-analisis-de-contenido.-34-pags-pdf.pdf

Reguant, Mercedes, & Martínez-Olmo, Francesc (2014). Operacionalización de conceptos/variables. Dipòsit Digital de la UB. http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/57883/1/Indicadores-Repositorio.pdf