Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Metodologia de la Recerca

Codi de l'assignatura: 570984

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Maria Teresa Barrios Cerrejon

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

crŔdits: 5

Programa ˙nic: N

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

22

 

-  TeoricoprÓctica

No presencial

 

18

 

-  Seminari

No presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

62

Aprenentatge aut˛nom

41

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Generals i bàsiques

— Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.

— Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al propi camp d’estudi.

— Ser capaç d’integrar coneixements i d’enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades i a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

—  Saber comunicar les pròpies conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

—  Tenir les habilitats d’aprenentatge que li permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

— Ser capaç d’escriure articles científics aptes per a revistes especialitzades.

Competències específiques

— Argumentar partint dels conceptes relacionats amb els problemes de la fonamentació de la raó pràctica per identificar i resoldre amb el rigor més gran els temes en discussió relatius al màster.

— Reconèixer i analitzar els conceptes bàsics de la crítica social per a un discerniment madur de les problemàtiques entorn de la ciutadania i els drets humans.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

General

 • Proporcionar a l’alumnat coneixements i habilitats per tal que sigui capaç de dissenyar un estudi de recerca en ciències humanes i socials.

Específics

 • L’objectiu de la part quantitativa d’aquesta assignatura se centra en diferents dissenys d’enquesta, avaluant-ne les diferents fases des de la planificació de l’estudi fins al lliurament de l’informe. Alhora es pretén que l’alumnat pugui interpretar i avaluar críticament recerques del camp aplicat que utilitzin dissenys d’enquesta.

 • L’objectiu de la part qualitativa d’aquesta assignatura se centra a fer que l’alumnat sigui capaç d’usar criteris per a la selecció de les perspectives i tècniques de recerca qualitativa més adequades per aconseguir els objectius proposats. Es pretén, a més a més, que sigui capaç de fer una valoració crítica i un informe fonamentat en resultats qualitatius.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Metodologia de recerca quantitativa: L’enquesta

*  1.1. Característiques d’un estudi per enquesta

1.2. Fases de l’enquesta per mostreig

1.3. Dissenys

1.4. Tècniques de mostratge per a estudis d’enquesta

1.5. Elaboració del qüestionari i prova pilot

1.6. Estratègies de recollida de dades

1.7. Qualitat de les dades

1.8. L’informe final

 

2. Metodologia de recerca qualitativa

*  2.1. Característiques i principis de la recerca qualitativa

2.2. Dissenys i fases d’una recerca qualitativa

2.3. Tècniques de mostratge en la recerca qualitativa

2.4. Estratègies de recollida de dades

2.5. Qualitat de les dades

2.6. La presentació de resultats en la recerca qualitativa

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Modalitat no presencial sincrònica

En el Campus Virtual es posa a disposició de l’alumnat lectures i material divers sobre els continguts de l’assignatura perquè es treballin de forma no presencial.

A les sessions sincròniques es treballen els principals continguts de l’assignatura mitjançant metodologies actives amb el fi de clarificar dubtes i complementar alguns punts.

En els seminaris es duen a terme activitats pràctiques per desenvolupar les habilitats proposades en els objectius.

 

Modalitat no presencial asincrònica

En el Campus Virtual es posa a disposició de l’alumnat una guia de treball per a cada mòdul. En aquesta guia de treball els estudiants trobaran una temporització orientativa per treballar els diferents apartats de cada mòdul, una llista de tasques i activitats a realitzar, així com lectures obligatòries i complementàries relacionades amb els continguts del curs. Els principals continguts del curs també es discutiran en els fòrums del Campus Virtual.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada de l’assignatura per al grup C1 consisteix en:

 • Elaboració d’un projecte de recerca en grup aplicant els mètodes qualitatius i quantitatius treballats a l’assignatura: 40 %
 • Presentació oral del projecte de recerca: 10 %
 • Activitats pràctiques (elaboració d’informes, proves d’autoavaluació, etc.): 50 %


Per poder ser avaluat mitjançat l’avaluació continuada l’alumne haurà d’haver dut a terme un 80 % de les activitats pràctiques.

La qualificació final es basarà en el barem següent:

0 - 4,9: Suspens
5,0 - 6,9: Aprovat
7,0 - 8,9: Notable
9,0 - 10: Excel·lent


L’obtenció de matrícula d’honor es reserva a una qualificació igual o superior a 9,0 amb què es constati una màxima integració dels continguts teòrics i pràctics i una participació a classe destacada, així com el total assoliment de les diferents competències de l’assignatura.

 

L’avaluació continuada de l’assignatura per al grup C2 i C3 consisteix en:
 • Elaboració d’un projecte de recerca en grup aplicant els mètodes qualitatius i quantitatius treballats a l’assignatura: 40 %
 • Activitats pràctiques: 40 %
 • Proves de coneixements bàsics: 20 %


Per poder ser avaluat mitjançat l’avaluació continuada l’alumne haurà d’haver lliurat un 80 % de les activitats pràctiques.

La qualificació final es basarà en el barem següent:

0 - 4,9: Suspens
5,0 - 6,9: Aprovat
7,0 - 8,9: Notable
9,0 - 10: Excel·lent

L’obtenció de matrícula d’honor es reserva a una qualificació igual o superior a 9,0 amb què es constati una màxima integració dels continguts teòrics i pràctics i una participació a classe destacada, així com el total assoliment de les diferents competències de l’assignatura.

Reavaluació

Aquells alumnes que hagin lliurat o realitzat els diferents elements d’avaluació i obtinguin una qualificació final de l’assignatura inferior a 5 podran optar a la reavaluació.

La reavaluació consistirà en una prova teoricopràctica que es farà en el període acadèmic que estableixi el centre. La qualificació màxima a partir de la prova de reavaluació serà d’aprovat.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’avaluació única de l’assignatura consisteix en:

 • Elaboració d’un projecte de recerca aplicant els mètodes qualitatius i quantitatius treballats a l’assignatura: 50 %
 • Prova teoricopràctica: 50 %


La qualificació final es basarà en el barem següent:

        0 - 4,9: Suspens
        5,0 - 6,9: Aprovat
        7,0 - 8,9: Notable
        9,0 - 10: Excel·lent

L’obtenció de matrícula d’honor es reserva a una qualificació igual o superior a 9,0 amb què es constati una màxima integració dels continguts teòrics i pràctics i una participació a classe destacada, així com el total assoliment de les diferents competències de l’assignatura.

Reavaluació

Aquells alumnes que hagin lliurat o realitzat els diferents elements d’avaluació i obtinguin una qualificació final de l’assignatura inferior a 5 podran optar a la reavaluació.

La reavaluació consistirà en una prova teoricopràctica que es farà en el període acadèmic que estableixi el centre. La qualificació màxima a partir de la prova de reavaluació serà d’aprovat.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Alvira Martin, F. (2011). La encuesta: una perspectiva general metodológica. 2a ed rev. Madrid: Centro de investigaciones sociológicas.

Biemer, P. P. i Lyberg, L. E. (2003). Introduction to Survey Quality. Chichester; England: Wiley.

Cea d’Ancona, M Á. (2004). Métodos de encuesta: teoría y práctica, errores y mejora. 1ª. Ed. Madrid: Síntesis.

Dillman, D. A. (2014). Internet, mail, and mixed-mode surveys: the tailored design method. 4th ed. Hoboken (N.J.): Wiley, cop.

Edmunds, H. (1999). The focus group research Handbook. Thousand Oaks, CA: Sage.

Fowler, F. J. (2013). Survey Research Methods. 5th.ed. Thousand Oaks, CA: Sage.

Keats, D. M. (2000). Interviewing: A Practical Guide for Students and Professionals. Buckingham: Open University Press.

Krueger R. A., Casey, M. A. (2014). Focus Groups. A practical guide for applied research. 5th edition. Thousand Oaks, CA: Sage.

Brinkmann, S., Kvale, S. (2014). InterViews. Learning the craft of qualitative research interviewing. (3rd ed). Thousand Oaks: Sage.

González Teruel, A. Barrios Cerrejón, M. (2012). Métodos y técnicas para la investigación del comportamiento informacional. Fundamentos y nuevos desarrollos. Gijón: Trea.

Morgan, D. L. (1997). Focus group as qualitative research. 2nd edition. Qualitative Research Methods Series, vol. 16. Thousand Oaks, CA: Sage.

Ruiz Olanbuénaga, J. I. (2012). Metodología de la investigación cualitativa. 5ª ed. Bilbao: Universidad de Deusto.

Corbetta, P. (2007). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: McGraw-Hill.

 

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/tMetodolog{u00ED}a+y+t{u00E9}cnicas+de+investigaci{u00F3}n+social/tmetodologia+y+tecnicas+de+investigacion+social/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=tmetodologia+y+tecnicas+de+investigacion+social&2%2C%2C2  Enlla├ž

Neuman, WL. (2014). 7th ed. Social research methods: qualitative and quantitative approaches. Boston: Allyn & Bacon.

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/tSocial+research+methods%3A+qualitative+and+quantitative+approaches/tsocial+research+methods+qualitative+and+quantitative+approaches/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=tsocial+research+methods+qualitative+and+quantitative+approaches&2%2C%2C2  Enlla├ž

Vallés Martínez, Miguel S. (2014). Entrevistas cualitativas. 2ª ed. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS.

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/tEntrevistas+cualitativas/tentrevistas+cualitativas/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=tentrevistas+cualitativas&2%2C%2C2  Enlla├ž